Pagina de start

Cimitirele crestin si ordodox din oraşul Murfatlar sunt considerate instituţii de igienă publică având ca scop realizarea înhumărilor. Ele trebuie să funcţioneze ca zone de linişte şi respect pentru cei ce se odihnesc acolo.

Înfiinţarea, extinderea sau desfiinţarea cimitirelor se face potrivit legii prin hotărâri ale Consiliului Local Murfatlar, cu respectarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, legal aprobate.

Activitatea de întreţinere a cimitirelor şi efectuarea serviciilor specifice (măturat, udat alei, curăţat rigole prin răzuire, combatere polei, colectare şi transport deşeuri, evacuare deşeuri vegetale şi pământ, întreţinere spaţii verzi ) se realizează de operatorul de servicii publice de salubritate .

Serviciile de înhumare şi reînhumare se vor presta de către compartimentele cu atributii in acest domeniu stabilite de consiliul local sau de primar,cu respectarea normelor sanitare antiepidemice şi în baza tarifelor aprobate de către Consiliul Local al Oraşului Murfatlar

 

Cimitirele oraşului Murfatlar se administreaza prin serviciul specializat din Primărie ..

. Locurile de înhumare din cimitirele aflate în oraşul Murfatlar sunt atribuite în concesiune, fără licitaţie, cetăţenilor oraşului Murfatlart, pe baza taxelor (redevenţei) stabilite de către Consiliul Local al oraşului Murfatlar şi în următoarele condiţii: în caz de deces, la cerere, în vederea executării de lucrări funerare definitive (cripte, cavouri, capele ) în baza Legii nr 44/1994; Decretul – Lege nr. 118/1990; Legea nr.341/2004 respectând alineatele precedente (deces sau executare de lucrări )..

Locurile de înhumare sunt atribuite în concesiune unei persoane în timpul vieţii acesteia şi/sau dupa decesul acesteia, rudelor sale pe o durată de 7 ani (pentru înhumări în pământ ), sau pentru 25 ani, dacă se execută lucrare funerară definitivă (cripte, cavouri, capele ).

Cererea de concesionare este aprobată de primar.Trecerea de la o durata la alta se poate face la cerere cu achitarea noului tarif calculat prin diferenţa pentru perioada rămasă, trecere ce trebuie să respecte condiţiile aliniatului precedent (privind construcţiile ).

La sfârşitul perioadei, concesiunea poate fi prelungită astfel:

- in cazul locurilor de înhumare (morminte simple ) atribuite pe o durată de 7 ani termenul de concesiune poate fi prelungit până la 49 ani, cu plata taxelor de concesiune, după aceste prelungiri locul revine gratuit concesionarului.

- în cazul locurilor de înhumare (cripte, cavouri, capele ) atribuite pe o durata de 25 de ani, termenul de concesiune poate fi prelungit o singură dată, fără a se depăşi 49 de ani,cu plata taxelor de concesiune, după această prelungire locul revine gratuit titularului.

Redevenţa pentru locurile de înhumare se percepe de la beneficiarii concesiunii stabilită prin HCL anuala privind impozitele şi taxele locale.Încasarea redevenţei se face annual, prin grija compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Murfatlar, în baza contractului de concesiune.

În caz de neplată a redevenţei pentru locurile de înhumare atribuite pe o perioadă de 25 de an si in care nu sunt decedati inhumati, sancţiunea va fi rechiziţionarea locului de înhumare (criptă, cavou, capelă )

Locurile de înhumare se pot solicita de orice cetăţean în timpul vieţii în vederea executării de lucrari funerare, de rudele celui decedat (ascendenţi, descendenţi, soţ supravieţuitor, etc). În cazul solicitării locului de înhumare de altă persoană ce nu este rudă cu decedatul, actul se va emite pe numele acesteia.

Mai pot fi solicitate locuri de organizaţiile nonguvernamentale ce se ocupă de ocrotirea copiilor, persoanelor handicapate sau defavorizate, de cămine de pensionari.

Atribuirea locurilor de înhumare pe una din duratele menţionate mai sus se face în baza următoarelor criterii:

- neposedarea de către petent a altui loc de veci în cimitirele din oraşul Murfatlar, sens în care va prezenta declaraţie pe proprie răspundere;

- în cazul în care petentul este moştenitor, va prezenta certificatul de moştenitor.

La decesul unei persoane locul de înhumare se atribuie pe o perioadă de 7 ani cu posibilitatea modificării acestei durate, la cerere şi dacă îndeplineşte condiţiile de prelungire. Dacă persoana decedată nu are rude până la gradul IV inclusiv, atribuirea se poate face unei rude de alt grad dacă se doreşte întreţinerea lui. În cazul în care nu are nici un fel de rudă sau dacă acestea nu vor sau se află în imposibilitatea să solicite loc de înhumare, atribuirea se poate face către o altă persoană care se îngrijeşte de înhumare şi va plăti taxele stabilite prin prezentul Regulament.

În cazul în care atribuirea este cerută de mai multe rude ale celui decedat, Primăria oraşului Murfatlar atribuie locul de înhumare în baza cererii prezentată de ruda cea mai apropiata în grad. Ultima înhumare pe locurile atribuite pe durata de 25 de ani se va putea face cu cel puţin 7 ani inainte de expirarea acestei durate, cu excepţia cazurilor în care s-a aprobat prelungirea dreptului de concesiune.

Termenul de concesiune poate fi prelungit de către titularii dreptului de concesiune sau de către moştenitorii acestora în baza unei cereri şi după plata redevenţei stabilită de către Consiliul Local al oraşului Murfatlar pentru perioada respectivă, îndeplinind condiţiile de prelungire.

În cazul reconcesionării şi dacă există morţi înhumaţi în acel loc de înhumare, noul titular poate să accepte reconcesionarea. Osemintele vor fi deshumate pe baza declaraţiei celui ce a cedat locul şi li se atribuie loc în pământ în cimitirul în care s-a facut deshumarea sau în alt cimitir, taxele fiind plătite de către noul titular.

Pentru asigurarea unei circulaţii fluente în cimitir şi a unui aspect civilizat se vor desfiinţa împrejurimile metalice acolo unde acest lucru se impune.Administratorii cimitirului vor stabili împrejmuirile ce trebuiesc desfiinţate, în cimitirele noi nu se vor accepta astfel de împrejmuiri.

Titularii dreptului de reconcesionare suporta în afara taxelor stabilite pentru atribuirea în folosinţă şi contravaloarea criptelor, acolo unde există, plata lădiţei pentru oseminte (acolo unde este cazul) şi fotografiile locului înainte de reconcesionare.

Unei persoanei se atribuie în concesiune numai un singur loc de înhumare dacă se construieşte cripta. În acest loc pot fi înhumaţi titularii dreptului de folosinţă, soţiile acestora, ascendenţii şi descendenţii lor, precum şi orice altă persoană, cu acordul titularului concesionării sau împuterniciţii acestora.

Primăria oraşului Murfatlar aproba atribuirea unui loc de înhumare pe o perioadă de 25 de ani cu scutirea taxei de concesiune: veteranilor de război şi văduvelor de război, beneficiarilor Decretului-Lege 118/1990, eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989, Legea 341/2004; deasemeni aproba atribuirea unui loc de înhumare pe o perioadă de 7 ani cu scutirea taxei de concesiune speciale (persoane neidentificate, persoane fără susţinători legali ) imediat în caz de deces sau în situaţia prevăzută de art.10 alin 2. aceste gratuităţi se aprobă de primar.

În acest sens sunt stabilite locuri speciale destinate gratuităţilor, evidenţiate în planul de cartografiere a cimitirului, prezentând trimestrial conducerii primăriei situaţia locurilor libere, a locurilor pentru care sunt îindeplinite condiţiile de prelungire a concesiunii precum şi situaţia contractelor de concesiune care au încetat, la termen, fără solicitarea prelungirii sau din motive imputabile concesionarului.

Dreptul de concesiune asupra locurilor de înhumare nu poate face obiectul unei tranzacţii cu titlu oneros. Acest drept poate fi transmis numai prin succesiune legală sau testamentară, în acest sens beneficiarii succesiunii fiind obligaţi să achite taxa de concesiune.

Titularii dreptului de concesiune, în timpul vieţii, pot renunţa la acest drept dacă în locul respectiv nu este nimeni înhumat, locul de înhumare putand fi concesionat unei alte persoane .

Redevenţa, în cazul renunţării nu se restituie, renunţarea considerandu-se unilaterală.

În cazul în care sunt mai mulţi moştenitori, iar suprafaţa pe care o moşteneşte fiecare este mai mică de 3,00 mp, atunci pe actul de concesiune va fi trecut unul singur, prin înţelegere între moştenitori pe bază de declaraţii, ceilalţi figurând în certificatul de moştenitor cu aceleasi drepturi. Cel trecut în act va fi administratorul locului, el achitând taxa de întreţinere şi asigurând întreţinerea locului. Moştenitorii pot stabili ordinea administratorilor.

Moştenitorii pot ceda între ei suprafeţele ce nu pot fi folosite individual.

Dreptul de concesiune asupra locurilor de înhumare încetează în următoarele cazuri:

a) la expirarea duratei de concesiune;

b) când titularul dreptului de folosinţă renunţă unilateral la acest drept; renunţarea se face în baza declaraţiei pe propria răspundere, cu dată certă.

c) la împlinirea unui an de la data decesului titularului dreptului de concesiune, în situaţia când acesta a fost înhumat în alt loc şi nu are moştenitori;

d) în caz de părăsire sau menţinere în stare de neîngrijire a lucrărilor funerare pe o perioadă de cel mult 2 ani;

e) în cazul neachităriii taxei anuale de întreţinere a cimitirului sau a redevenţei, după primele şase luni ale anului următor;

f) în cazul în care lucrările funerare nu s-au executat în termen de 2 ani de la eliberarea avizului/autorizaţiei de construire, pentru contractele de concesiune cu o durata de 25 de ani.

Au prioritate la reconcesionarea locurilor de înhumare care se încadrează la punctele c, d, e, în primul rând moştenitorii sau afinii celor înhumaţi în aceste locuri şi în al doilea rând persoanele care au întreţinut locurile de înhumare.

Cesiunea dreptului de concesiune asupra unui loc de înhumare se poate efectua între vii, cu condiţia ca noul beneficiar al dreptului de concesiune să facă dovada că pe locul respectiv se află rude ale acestuia până la gradul IV inclusiv.

În cazul în care dreptul de concesiune al locurilor de înhumare a încetat şi pe aceste locuri există lucrări funerare, foştii titulari sunt obligaţi să aducă terenul concesionat la starea iniţială (deshumarea osemintelor, eliberarea terenului de construcţii subterane) în termen de 60 de zile de la data încetarii dreptului de concesiune. În caz contrar, lucrările vor intra în patrimoniul oraşului care, prin compartimentul de specialitate

Ocuparea abuzivă a locurilor de înhumare duce la exhumarea rămăşiţelor pământeşti, in condiţiile legii, acestea putând fi mutate într-un loc ocupat legal sau, în cazul când nu sunt exhumate de cel care a ocupat locul, acestea pot fi exhumate la propunerea administratorului cimitirului.

În acelaşi timp se aplică persoanelor vinovate amenda prevăzută în prezentul regulament.

Nu vor putea fi desfiinţate fără avizele organelor competente lucrările funerare care fac parte ori ar putea face parte din patrimoniul cultural naţional.

Titularii dreptului de concesiune a locurilor de înhumare au obligaţia de amenajare şi întreţinere a acestor locuri şi a lucrărilor funerare existente , asigurându-le un aspect cât mai îngrijit. Resturile rezultate din curăţenie vor fi evacuate în locurile special amenajate în acest scop.

Pentru sistematizarea cimitirelor, executarea de alei şi alte lucrări de interes general, se pot stramuta aranjamentele în alte zone cu păstrarea suprafeţei din actele de concesionare la propunerea compartimentului de specialitate..

În cazuri bine justificate se pot efectua schimburi între locurile de înhumare în cimitire, cu aprobarea primarului.În aceste situaţii, solicitantul va achita eventualele diferenţe rezultate din taxele de concesiune.