Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Alegeri 2024

Posturi scoase la Concurs

Nr. 14890/11.09.2023

Anunț concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022
ocuparea 2 posturi de ingrijitor la domiciliu, treapta I, studii medii
Unitatea de ingrijire la domiciliu persoane varstnice, perioada nedeterminata

A.) UAT oraş Murfatlar, cu sediul în localitatea Murfatlar, strada Calea Dobrogei nr. 1, județul Constanţa, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.
1. Nivelul postului*: execuţie
2. Denumirea postului: îngrijitor persoane vârstnice, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura Unitatea de îngrijire la domiciliu persoane vârstnice
3. Gradul/Treapta profesional/profesională: I
4. Scopul principal al postului: Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice
5. Numărul de posturi: 2
Durata timpului de lucru (doar în cazul angajărilor pe perioadă determinată): 8 ore/zi

B.) Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

Dosarele de concurs se depun la (adresa) calea Dobrogei, nr. 1, Localitatea Murfatlar, jud. Constanța, compartimentul resurse umane, tel. 0241234350, persoana de contact Zugravu Simona, email: simona.zugravuprimaria-murfatlar.ro

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 25.09.2023, ora 16,00, la sediul instituţiei.

C.) Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate**: medii atestate cu diplomă de absolvire.
2. Perfecționări (specializări): ................
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): .............
4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: ................
5. Abilități, calități și aptitudini necesare: ...............
6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): certificat calificare îngrijitor la domiciliu cod COR 532201
7. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): .................
8. Vechime nu se solicită

* Funcție de execuție sau de conducere.
** În cazul studiilor medii se va preciza modalitatea de atestare a acestora (atestate cu diplomă de absolvire sau diplomă de bacalaureat).
*** Se va specifica obținerea unui/unei aviz/autorizații prevăzut/prevăzute de lege, după caz.
**** Doar în cazul funcțiilor de conducere.
***** Se vor trece atribuțiile care vor fi delegate către o altă persoană în situația în care salariatul se află in imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile de serviciu (concediu de odihnă, concediu pentru incapacitate de muncă, delegații, concediu fără plată, suspendare, detașare etc.). Se vor specifica atribuțiile, precum și numele persoanei/persoanelor, după caz, care le va/le vor prelua prin delegare.

D.) Bibliografie şi tematică:
1. Constituţia României -republicată / Titlul I si Titlul II
2. Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ / Titlul III al Părţii a VI a
3. Ordonanţa guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare / Capitolul I si Capitolul II
4. Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare / Capitolele I, II, III si IV
5. Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă / Capitolul 4 – Obligaţiile lucrătorilor – art. 22 şi 23
6. Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;/ integral
7. Ordin nr. 29/2019 - Anexa 8 STANDARDE MINIME de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice, cod 8810 ID - I/ integral
8. Legea nr. 292/2011 legea asistenţei sociale/ integral

E.) Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
- termenul de depunere a dosarelor 10 zile lucrătoare de la afişare): 25.09.2023, ora 16,00, la sediul instituţiei;
- selecţia dosarelor: 27.09.2023, ora 14,00, la sediul instituţiei;
-proba scrisă în data de 03.10.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
-afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 04.10.2023
-proba interviu în data de 06.10.2023 , ora 10.00, la sediul instituției.
-afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 09.10.2023 ora 10,00
-afişarea rezultatelor finale: 11.10.2023 ora 14,00

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
-se pot depune contestaţii:- la proba scrisa în 05.10.2023, afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 06.10.2023.
- la proba interviu in 11.10.2023, ora 10.00, afisarea solutionarii contestatiilor 11.10.2023, ora 12.00.

DOCUMENTE
Formular inscriere (.DOC)
Model adeverinta angajator recrutare (.DOC)
Model CV European (.DOC)


Nr. 16080/27.09.2023

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR
pentru concursul organizat in 03.10.2023

   Membrii comisiei de concurs, numiti prin Dispozitia primarului orasului Murfatlar nr. 337 din 04.09.2023 pentru concursul de recrutare 2 posturi contractuale de executie vacante, ingrijitor persoane varstnice, UIDPV, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar, organizat în data de 03.10.2023, ora 10,00 - proba scrisă, s-au întrunit astazi 27.09.2023 ora 08,30 la sediul UAT orasul Murfatlar pentru verificarea şi selectarea dosarelor depuse în vederea participării la concurs.
   În urma analizării dosarelor depuse, membrii comisiei de concurs, au stabilit următoarele rezultate:

Numele si prenumele candidat

 Rezultat

Nr si data cerere

 Observații

S J N

ADMIS

15985 /25.09.2023

 

   Rezultatul selecției dosarelor de concurs, este afișat, azi 27.09.2023, ora 10,00 la sediul UAT orașului Murfatlar de catre secretarul comisiei de concurs si pe pagina de internet.


 Nr. 16454 /03.10.2023

REZULTATUL PROBEI SCRISE
punctajul obtinut la proba scrisa la concursul din data de 03.10.2023, ora 10,00 proba scrisa, pentru ocuparea postului contractual de executie vacant: ingrijtor la domiciliu persoane varstnice, treapta I, studii medii, Unitatea de îngrijire la domiciliu persoane vârstnice, perioada nedeterminată

  Membrii comisiei de concurs, numiţi prin Dispozitia nr. 337/04.09.2023 pentru concursul din data de 03.10.2023, ora 10,00 proba scrisă, s-au întrunit astazi 03.10.2022 ora 11,30 la sediul UAT orașului Murfatlar pentru verificarea şi notarea lucrarilor candidatilor care au sustinut proba scris la concurs.
In urma verificarii si notarii lucrarii, membrii comisiei de concurs, au stabilit urmatoarele rezultate  pentru postul de îngrijitor la domiciliu:

NR SI DATA CERERE

 punctaj

 REZULTAT

 OBSERVAȚII

15985/25.09.2023

53

ADMIS

 

   Rezultatul probei scrise, va fi afisat la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe site-ul institutiei, de catre secretarul comisiei de concurs, azi 03.10.2023 la ora 12,00.
Proba interviu se va desfasura in data de 06.10.2023 ora 10,00.


Nr. 16479 /03.10.2023

REZULTATUL PROBEI INTERVIU
punctajul obtinut la proba interviu la concursul din data de 03.10.2023, ora 10,00 proba scrisa, pentru ocuparea postului contractual de executie vacant: ingrijtor la domiciliu persoane varstnice, treapta I, studii medii, Unitatea de îngrijire la domiciliu persoane vârstnice, perioada nedeterminată

Membrii comisiei de concurs, numiţi prin Dispozitia nr. 337/04.09.2023 pentru concursul din data de 03.10.2023, ora 10,00 proba scrisă, s-au întrunit astazi 03.10.2023 ora 14,00 la sediul UAT orașului Murfatlar pentru notarea probei interviu, au stabilit urmatoarele rezultate:

 NR SI DATA CERERE

punctaj

 REZULTAT

 OBSERVAȚII

15985/25.09.2023

62

ADMIS

 

Rezultatul probei interviu va fi afisat la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe site-ul institutiei, de catre secretarul comisiei de concurs, azi 03.10.2023 la ora 15,30.


NR. 16558/05.10.2023

 REZULTATUL FINAL
la concursul din data de 03.10.2023, ora 10,00 proba scrisa, in data de 03.10.2023, ora 13,00 proba interviu, pentru ocuparea postului contractual de executie vacant: ingrijitor la domiciliu, treapta I, perioada nedeterminata

S-au stabilit urmatoarele rezultate:

Numele si prenumele

 Nr si data cerere

Rezultat proba scrisa

Rezultat proba interviu

Total

S J N

15985/25.09.2023

53

62

115

 

Rezultatul final se afiseaza la avizierul institutiei azi 05.10.2023, ora 13,00.

 

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.