Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Posturi scoase la Concurs

Nr 15334/15.09.2023

Anunț concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022

A.) UAT oraş Murfatlar, cu sediul în localitatea Murfatlar, strada Calea Dobrogei nr. 1, județul Constanţa, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022 cu respectarea O.U.G. 34/2023.

1. Nivelul postului*: conducere
2. Denumirea postului: director club sportiv, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura Clubului sportiv orăşenesc Murfatlar, instiţutie aflată în subordinea consiliului local al oraşului Murfatlar
3. Gradul/Treapta profesional/profesională: I
4. Scopul principal al postului: organizarea, conducerea şi gestionarea activităţii Clubului sportiv orăşenesc Murfatlar
5. Numărul de posturi: 1
Durata timpului de lucru (doar în cazul angajărilor pe perioadă determinată): 8ore/zi

B.) Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

Dosarele de concurs se depun la (adresa) calea Dobrogei, nr. 1, Localitatea Murfatlar, jud. Constanța, compartimentul resurse umane, tel. 0241234350, persoana de contact Zugravu Simona, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 29.09.2023, ora 14,00, la sediul instituţiei.

C.) Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate**: Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul educatie fizica si sport. Candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul educatie fizica si sport
2. Perfecționări (specializări): ................
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): .............
4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: ................
5. Abilități, calități și aptitudini necesare: obiectivitate, operativitate, corectitudine, eficienţă, orientare către cetăţean
6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019):………….
7. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): capacitate de analiză şi sinteză, organizare, capacitatea de a conduce o echipă, intuiţie, obiectivitate în apreciere, imparţialitate, experienţă
8. Vechime 7 ani

* Funcție de execuție sau de conducere.
** În cazul studiilor medii se va preciza modalitatea de atestare a acestora (atestate cu diplomă de absolvire sau diplomă de bacalaureat).
*** Se va specifica obținerea unui/unei aviz/autorizații prevăzut/prevăzute de lege, după caz.
**** Doar în cazul funcțiilor de conducere.
***** Se vor trece atribuțiile care vor fi delegate către o altă persoană în situația în care salariatul se află in imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile de serviciu (concediu de odihnă, concediu pentru incapacitate de muncă, delegații, concediu fără plată, suspendare, detașare etc.). Se vor specifica atribuțiile, precum și numele persoanei/persoanelor, după caz, care le va/le vor prelua prin delegare.

D.) Bibliografie şi tematică:
1. Constituţia României -republicată / Titlul I si Titlul II
2. Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ / Titlul III al Părţii a VI a
3. Ordonanţa guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare / Capitolul I si Capitolul II
4. Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare / Capitolele I, II, III si IV
5. Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă / Capitolul 4 – Obligaţiile lucrătorilor – art. 22 şi 23
6. Legea nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului/integral
7.HG 884/2001 pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 69/2000/integral
8.Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive/integral
9.legea 4/2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si jocurilor sportive /integral

E.) Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
- termenul de depunere a dosarelor 10 zile lucrătoare de la afişare: 29.09.2023, ora 14,00, la sediul instituţiei;
- selecţia dosarelor: 03.10.2023, ora 14,00, la sediul instituţiei;
- afişare rezultat selecţie dosare: 04.10.2023 ora 10,00, la sediul instituţiei
- termen contestaţii: 04.10.2023 ora 10,00, la sediul instituţiei
- afişare rezultat soluţionare contestaţii: 04.10.2023 ora 16,00, la sediul instituţiei
- proba scrisă în data de 09.10.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
- afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 10.10.2023, ora 10.00, la sediul instituției
- termen contestaţii: 11.10.2023 ora 10,00, la sediul instituţiei
- afişare rezultat soluţionare contestaţii: 11.10.2023 ora 16,00, la sediul instituţiei
- proba interviu în data de 12.10.2023 , ora 10.00, la sediul instituției.
- afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 12.10.2023 ora 16,00
- termen contestaţii: 13.10.2023 ora 14,00, la sediul instituţiei
- afişare rezultat soluţionare contestaţii: 16.10.2023 ora 10,00, la sediul instituţiei
- afişarea rezultatelor finale: 16.10.2023 ora 12,00

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
-se pot depune contestaţii în termen de 1 (una) zi lucrătoare de la afişare rezultat, la sediul instituţiei.
-afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: în termen de 1 (una) zi lucrătoare de la primire, la sediul instituţiei.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul institutiei, de pe website: www.primaria-murfatlar.ro, persoană de contact: Zugravu Simona, numarul de telefon 0241234350.

Atribuţiile postului director:
– să asigure administrarea, gestionarea si integritatea patrimoniului proprietarului/angajatorului în condiţiile legii;
– să-şi îndeplinească obligaţiile pe care şi le-a asumat;
– să îndeplinească programele, proiectele şi indicatorii de performanţă, renegociabili anual, după încheierea bilanţului şi adoptat de comun acord de către părţi printr-un act adiţional;
– să elaboreze şi să aplice strategii specifice, în măsură să asigure desfăşurarea în condiţii performante a activităţii curente şi de perspectivă;
– să selecteze, să angajeze, să promoveze, să sancţioneze şi să concedieze, după caz, personalul salariat, cu respectarea dispoziţiilor legale;
– să stabilească atribuţiile de serviciu, ale personalului angajat conform Regulamentului de organizare şi functionare, precum şi obligaţiile profesionale individuale de muncş ale personalului de specialitate, aprobate prin fişele posturilor;
– să adopte măsuri în vederea îndeplinirii bugetului anual de venituri şi cheltuieli, pentru dezvoltarea şi diversificarea surselor de venituri, în condiţiile legii;
– să administreze cu diligenţa unui bun proprietar patrimoniul încredinţat;
– să reprezinte instituţia în raport cu terţii;
– să încheie acte juridice în numele şi pe seama entităţii respective, conform competenţelor sale;
– să prezinte la termene şi în condiţiile legii, precum şi ori de câte ori este necesar, situaţia economico-financiară, modul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă prevazuţi în Proiectul de management, inclusiv măsurile pentru optimizarea activităţii, dacă este cazul;
– să ia măsuri pentru asigurarea pazei bunurilor şi pentru asigurarea prevenirii incendiilor;
– să stabilească măsuri privind asigurarea sănătăţii şi securităţii muncii şi pentru cunoaşterea de către salariaţi a normelor de securitate a muncii;
– alte drepturi şi obligaţii prevăzute de lege.
- Respectă întocmai normele generale şi speciale de protecţia muncii, prevederile art. 22 şi 23 din Legea nr. 319/2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă
- Respectă secretul profesional şi confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale persoanelor cu care intră în contact la locul de muncă, inclusiv în cazul încetării Contractului de muncă, indiferent de motiv (pensie, concediere, demisie), riscând, în caz de încălcare, să suporte consecinţele prevăzute de actele normative în vigoare;

DOCUMENTE
Formular inscriere (.DOC)
Model adeverinta angajator recrutare (.DOC)
Model CV European (.DOC)

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.