Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Posturi scoase la Concurs

Nr. 15335/15.09.2023

ANUNT CONCURS/EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL

   Având în vedere prevederile art. 617 alin. (2) si art. 618 alin. (22), art. 477-479 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și cumpletările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, UAT orasul Murfatlar organizează la sediul instituţiei din str Calea Dobrogei, nr 1, oras Murfatlar, jud. Constanta, concurs/examen de promovare în grad profesional superior pentru funcție publica de execuție, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.
   Funcția publică pentru care se organizează concursul/examenul și compartimentul din care face parte:

Denumire
functie
publica

Clasa

Grad
profesional
deținut

Grad profesional pentru care se organizeaza concurs/examen

Categorie

Compartimentul

Poliţist local

III

principal

superior

executie

Disciplina în
construcţii şi
afişaj stradal

Condiții de participare la concurs/examen:
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 479 alin. (1) cu excepția literei b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 
- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate; 
- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ.

   Dosarele de înscriere la concurs/examen se depun la sediul UAT oras Murfatlar, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 15.09 - 04.10 2023, inclusiv, conțin în mod obligatoriu următoarele documente, prevăzute la art. 127 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici:
a) formularul de înscriere;
b) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
c) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
d) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
Copiile de pe actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Calendarul de desfășurare a concursului/examenului:
- depunere dosare în perioada 15.09 - 04.10.2023, inclusiv
proba scrisă, în data de 16 octombrie 2023, ora 12.00, la sediul instituţiei;
proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituției, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte.

   Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul Primariei orasului Murfatlar

Bibliografie/Tematica concurs/examen de promovare în grad profesional
1.Constituția României - republicată/ Drepturile și libertățile fundamentale / integral
2.Ordonanța de urgenta a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ/ titlul I si II ale Partii a VI a si Partea VII
3.Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;/ integral
4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;/integral
5.Legea 155/2010 privind funcţionarea poliţiei locale/ integral
6.HG 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a politiei locale/ integral.
7.HCL Murfatlar nr 16/2022/ integral
8.HCL Murfatlar nr 134/2022/ integral
9.Legea 196/2018 privind asociatiile de proprietari/ integral
10.OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare/ integral

Date contact: UAT oraşul Murfatlar, calea Dobrogei, nr 1, telefon: 0241234350, fax: 0241234516, e-mail: simona.zugravuprimaria-murfatlar.ro, web-site: www.primaria-murfatlar.ro, persoană de contact: Zugravu Simona – consilier clasa I grad profesional superior, secretar comisie de concurs.

Relaţii suplimentare se pot obţine în intervalul orar 08:00 – 16,30 de luni până joi, iar vineri 08:00 – 14,00.

Se afișeaza în data de 15 septembrie 2023, la locul de desfășurare a concursului/examenului și pe pagina de internet a UAT oraș Murfatlar, www.primaria-murfatlar.ro, la secțiunea special creată în acest scop.

DOCUMENTE
FORMULAR-inscriere-concurs/examen (.DOC)

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.