Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Posturi scoase la Concurs

Nr. 15335/15.09.2023

ANUNT CONCURS/EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL

   Având în vedere prevederile art. 617 alin. (2) si art. 618 alin. (22), art. 477-479 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și cumpletările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, UAT orasul Murfatlar organizează la sediul instituţiei din str Calea Dobrogei, nr 1, oras Murfatlar, jud. Constanta, concurs/examen de promovare în grad profesional superior pentru funcție publica de execuție, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.
   Funcția publică pentru care se organizează concursul/examenul și compartimentul din care face parte:

Denumire
functie
publica

Clasa

Grad
profesional
deținut

Grad profesional pentru care se organizeaza concurs/examen

Categorie

Compartimentul

Poliţist local

III

principal

superior

executie

Disciplina în
construcţii şi
afişaj stradal

Condiții de participare la concurs/examen:
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 479 alin. (1) cu excepția literei b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 
- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate; 
- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ.

   Dosarele de înscriere la concurs/examen se depun la sediul UAT oras Murfatlar, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 15.09 - 04.10 2023, inclusiv, conțin în mod obligatoriu următoarele documente, prevăzute la art. 127 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici:
a) formularul de înscriere;
b) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
c) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
d) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
Copiile de pe actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Calendarul de desfășurare a concursului/examenului:
- depunere dosare în perioada 15.09 - 04.10.2023, inclusiv
proba scrisă, în data de 16 octombrie 2023, ora 12.00, la sediul instituţiei;
proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituției, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte.

   Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul Primariei orasului Murfatlar

Bibliografie/Tematica concurs/examen de promovare în grad profesional
1.Constituția României - republicată/ Drepturile și libertățile fundamentale / integral
2.Ordonanța de urgenta a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ/ titlul I si II ale Partii a VI a si Partea VII
3.Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;/ integral
4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;/integral
5.Legea 155/2010 privind funcţionarea poliţiei locale/ integral
6.HG 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a politiei locale/ integral.
7.HCL Murfatlar nr 16/2022/ integral
8.HCL Murfatlar nr 134/2022/ integral
9.Legea 196/2018 privind asociatiile de proprietari/ integral
10.OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare/ integral

Date contact: UAT oraşul Murfatlar, calea Dobrogei, nr 1, telefon: 0241234350, fax: 0241234516, e-mail: simona.zugravuprimaria-murfatlar.ro, web-site: www.primaria-murfatlar.ro, persoană de contact: Zugravu Simona – consilier clasa I grad profesional superior, secretar comisie de concurs.

Relaţii suplimentare se pot obţine în intervalul orar 08:00 – 16,30 de luni până joi, iar vineri 08:00 – 14,00.

Se afișeaza în data de 15 septembrie 2023, la locul de desfășurare a concursului/examenului și pe pagina de internet a UAT oraș Murfatlar, www.primaria-murfatlar.ro, la secțiunea special creată în acest scop.

DOCUMENTE
FORMULAR-inscriere-concurs/examen (.DOC)


Nr 16892/11.10.2023

Rezultatul selecţiei dosarelor
de înscriere la examenul de promovare în grad profesional, funcţionari publici,
organizat în data de 16.10.2023, ora 12,00 - proba scrisă

 

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs/examen/data

 Funcţia publică detinuta

Funcţia publică pentru care se concureaza

Rezultatul probei de selecție a dosarelor

 Motivul respingerii dosarului

 16508/04.10.2023

Politist local, clasa III, grad profesional principal

Politist local, clasa III, grad profesional superior

Admis

 

-

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație până joi, 12.10.2023, ora 11,30 conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la registratura UAT orasul Murfatlar, str. Calea Dobrogei, nr. 1, oras Murfatlar, jud. Constanta.

Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele examenului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Candidații declarați “Admis” se pot prezenta pentru susținerea probei scrise, în data de 16.10.2023, la ora 12,00, la sediul UAT orasul Murfatlar.

Rezultatul selectiei dosarelor, se afiseaza pe site-ul www.primaria-murfatlar.ro si la sediul UAT orasul Murfatlar de catre secretarul comisiei de concurs.

Afişat azi 11.10.2023, ora 11,30 la sediul UAT orasul Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro


Nr 17240/17.10.2023

Rezultatul probei scrise
la examenul de promovare înngrad profesional, funcţionari publici,
organizat în data de 16.10.2023, ora 12,00 - proba scrisă

 

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs/examen/data

Funcţia publică detinuta

Funcţia publică pentru care se concureaza

Punctaj proba scrisa/ puncte

Rezultatul probei de selecție a dosarelor

 16508/04.10.2023

Politist local, clasa III, grad profesional principal

Politist local, clasa III, grad profesional superior

72

Admis

Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele examenului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Candidații declarați “Admis” se pot prezenta pentru susținerea probei interviu, în data de 20.10.2023, la ora 10,00, la sediul primariei orasului Murfatlar.

Rezultatul probei scrise, se afiseaza pe site-ul www.primaria-murfatlar.ro si la sediul UAT orasul Murfatlar de catre secretarul comisiei de concurs.

Afişat azi 17.10.2023, ora 12,30 la sediul UAT orasul Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro


 NR. 17458/20.10.2023

Rezultatul probei interviu
la examneul susţinut în data de 16.10.2023, ora 12,00 proba scrisa, 20.10.2023, ora 10,00 proba interviu, pentru promovare in grad profesional functionari publici de executie

Numele si prenumele candidatului

Functia publica detinuta

Functia pentru care a sustinut examenul

Punctaj acordat

Admis/Respins  proba: interviu

Obs

 16508/04.10.2023

Politist local, clasa III, grad profesional principal

Politist local, clasa III, grad profesional superior

80

Admis

 

Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele examenului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Contestații se pot depune până la data de 23.10.2023, ora 11,00 la sediul UAT Murfatlar.

Rezultatul probei interviu, se afiseaza pe site-ul www.primaria-murfatlar.ro si la sediul UAT orasul Murfatlar de catre secretarul comisiei de concurs.

Afişat azi 20.10.2023, ora 11,00 la sediul UAT orasul Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro 


 Nr. 17614/24.10.2023

 Rezultatul final
la examneul susţinut în data de 16.10.2023, ora 12,00 proba scrisa, 20.10.2023, ora 10,00 proba interviu, pentru promovare in grad profesional functionari publici de executie

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs

Functia publica detinuta

Functia pentru care a sustinut examenul

Punctajul obținut la proba scrisa

Punctajul obținut la proba interviu

Punctajul final obținut la examen

Rezultatul final

 16508/04.10.2023

Politist local, clasa III, grad profesional principal

Politist local, clasa III, grad profesional superior

72

80

 152

 Admis

Afişat azi 24.10.2023, ora 11,30 la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro 

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.