Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Alegeri 2024

Posturi scoase la Concurs

Nr. 14673/06.09.2023

ANUNT CONCURS/EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL

   Având în vedere prevederile art. 617 alin. (2) si art. 618 alin. (22), art. 477-479 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și cumpletările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, UAT orasul Murfatlar organizează la sediul instituţiei din str Calea Dobrogei, nr 1, oras Murfatlar, jud. Constanta, concurs/examen de promovare în grad profesional superior pentru funcție publica de execuție, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.
Funcția publică pentru care se organizează concursul/examenul și compartimentul din care face parte:

Nr. crt

Denumire functie publica

Clasa

Grad profesional deținut

Grad profesional pentru care se organizeaza concurs/examen

Categorie

Compartimentul

1

inspector

I

asistent

principal

executie

Integrare minoritati

2

inspector

I

principal

superior

executie

Urbanism, amenajarea teritoriului

Condiții de participare la concurs/examen:
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 479 alin. (1) cu excepția literei b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 
- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate; 
- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ.

   Dosarele de înscriere la concurs/examen se depun la sediul UAT oras Murfatlar, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 06.09 - 25.09 2023, inclusiv, conțin în mod obligatoriu următoarele documente, prevăzute la art. 127 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici:
a) formularul de înscriere;
b) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
c) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
d) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

   Copiile de pe actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.   Calendarul de desfășurare a concursului/examenului:
depunere dosare în perioada 06.09 - 25.09.2023, inclusiv
proba scrisă, în data de 06 octombrie 2023, ora 10.00, pentru inspector principal, la sediul instituţiei; si ora 12,00 pentru inspector superior
proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituției, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte.

   Bibliografie/Tematica concurs/examen de promovare în grad profesional
1.Constituția României - republicată/ Drepturile și libertățile fundamentale / integral
2.Ordonanța de urgenta a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ/ titlul I si II ale Partii a VI a si Partea VII
3.Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;/ integral
4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;/integral

   Date contact: UAT oraşul Murfatlar, calea Dobrogei, nr 1, telefon: 0241234350, fax: 0241234516, e-mail: simona.zugravuprimaria-murfatlar.ro, web-site: www.primaria-murfatlar.ro, persoană de contact: Zugravu Simona – consilier clasa I grad profesional superior, secretar comisie de concurs.
Relaţii suplimentare se pot obţine în intervalul orar 08:00 – 16,30 de luni până joi, iar vineri 08:00 – 14,00.

Se afișeaza în data de 06 septembrie 2023, la locul de desfășurare a concursului/examenului și pe pagina de internet a UAT oraș Murfatlar, www.primaria-murfatlar.ro, la secțiunea special creată în acest scop.

FORMULAR-inscriere-concurs/examen (.DOC)Nr. 16380/02.10.2023

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR

   Membrii comisiei de concurs/examen, au constatat ca pentru examenul de promovare in grad profesional pentru functionarii publici s-a depus 1(un) dosar, astfel:

Nr
Crt

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs/examen/data

Funcţia publică detinuta

Funcţia publică pentru care se concureaza

Rezultatul probei de selecție a dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.

 15615/19.09.2023

Inspector, clasa I, grad profesional asistent

Inspector, clasa I, grad profesional principal

Admis

 

-

2

 14861/08.09.2023

Inspector, clasa I, grad profesional principal

Inspector, clasa I, grad profesional  superior

Admis

 

   Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație până marti, 03.10.2023, ora
14,00 conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la registratura UAT orasul Murfatlar, str. Calea Dobrogei, nr. 1, oras Murfatlar, jud. Constanta.
   Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele examenului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.
   Candidații declarați “Admis” se pot prezenta pentru susținerea probei scrise, în data de 06.10.2023, la ora 10,00, la sediul UAT orasul Murfatlar.
Rezultatul selectiei dosarelor, se afiseaza pe site-ul www.primaria-murfatlar.ro si la sediul UAT orasul Murfatlar de catre secretarul comisiei de concurs.
   Afişat azi 02.10.2023, ora 14,00 la sediul UAT orasul Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro


 Nr. 16847/10.10.2023

REZULTATUL PROBEI SCRISE
la examenul de promovare înngrad profesional, funcţionari publici,
organizat în data de 06.10.2023 - proba scrisă

    Nr
Crt

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs/examen/data

Funcţia publică detinuta

Funcţia publică pentru care se concureaza

  Punctaj proba scrisa/ puncte

 Rezultatul probei de selecție a dosarelor

1.

 15615/19.09.2023

Inspector, clasa I, grad profesional asistent

Inspector, clasa I, grad profesional principal

63,00

Admis

2

 14861/08.09.2023

Inspector, clasa I, grad profesional principal

Inspector, clasa I, grad profesional  superior

53,50

Admis

   Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele examenului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

   Candidații declarați “Admis” se pot prezenta pentru susținerea probei interviu, în data de 13.10.2023, la ora 12,00, la sediul primariei orasului Murfatlar.

   Rezultatul probei scrise, se afiseaza pe site-ul www.primaria-murfatlar.ro si la sediul UAT orasul Murfatlar de catre secretarul comisiei de concurs.

   Afişat azi 10.10.2023, ora 15,00 la sediul UAT orasul Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro 


 NR. 16981/12.10.2023

REZULTATUL PROBEI INTERVIU
punctajul obtinut la proba interviu la examneul susţinut în data de 06.10.2023, pentru promovare in grad profesional functionari publici de executie, 11.10.2023, proba interviu

   Membrii comisiei de examen s-au întrunit astazi 11.10.2023 ora 15,30 la sediul UAT orasul Murfatlar pentru notarea probei interviu pentru candidatii care au fost admisi la proba scrisa si au sustinut proba interviu la exmenul de promovare in grad profesional a funcţionarilor publici.
In urma interviului a rezultat urmatorul punctaj.

Nr
crt

Numele si prenumele candidatului

Functia publica detinuta

Functia pentru care a sustinut examenul

Punctaj acordat

Admis/Respins  proba: interviu

Obs

1.

 15615/19.09.2023

Inspector, clasa I, grad profesional asistent

Inspector, clasa I, grad profesional principal

80,00

Admis

 

2

 14861/08.09.2023

Inspector, clasa I, grad profesional principal

Inspector, clasa I, grad profesional  superior

66,67

Admis

 

Afisat astazi 12.10.2023, ora 10,30


Nr. 17101/13.10.2023

 Rezultatul final
la examneul susţinut în data de 06.10.2023, proba scrisa, 11.10.2023, proba interviu, pentru promovare in grad profesional functionari publici de executie

Afişat azi 13.10.2023, ora 12,00 la

Nr
Crt

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs

Functia publica detinuta

Functia pentru care a sustinut examenul

Punctajul obținut la proba scrisa

Punctajul obținut la proba interviu

Punctajul final obținut la examen

Rezultatul final

 

1

 15615/19.09.2023

Inspector, clasa I, grad profesional asistent

Inspector, clasa I, grad profesional principal

63,00

80,00

143,00

Admis

 

2

 14861/08.09.2023

Inspector, clasa I, grad profesional principal

Inspector, clasa I, grad profesional  superior

53,50

66,67

120,17

Admis

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.