Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Alegeri 2024

Posturi scoase la Concurs

Nr. 14232/29.08.2023

ANUNT CONCURS

   Având în vedere prevederile art. 618 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, UAT oraşul Murfatlar, cu sediul în localitatea Murfatlar, strada Calea Dobrogei, numărul 1, judeţul Constanţa înștiințează cu privire la organizarea concursului de recrutare, organizat în baza art.IVdin OUG 34/2023 - alin. (2) lit. a, pentru:
- funcţia publica de execuţie vacantă inspector, clasa I, gradul profesional asistent, cu atributii sef serviciu voluntar pentru situatii de urgenta, prevăzută în compartimentul situatii de urgenta, protectia civila, protectia muncii, PSI, din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Murfatlar, IdPost 236927;
- durata normală a timpului de muncă, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână; perioada nedeterminata
- proba scrisă în data de 29.09.2023, ora 10,00, la sediul UAT oras Murfatlar.
- data şi ora interviului vor fi anunţate în maxim 5 zile lucratoare după susţinerea probei scrise
- condiţiile de participare (condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi alte condiţii specifice):
- nivel studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta,
- minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice
- să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcţii publice prevazute la art. 465 alin. (1) din Codul administrativ
- sa fi urmat un curs de pregătire/formare/perfecţionare în specializarea Sef serviciu voluntar pentru situatii de urgenta, dovedit cu documente emise în condiţiile legii;
- sa fi urmat un curs de pregătire/formare/perfecţionare în domeniul inspector in sanatate si securitate in munca, dovedit cu documente emise în condiţiile legii;
- data afișării anunțului este 29.08.2023, pe site-ul www.primaria-murfatlar.ro si pe site-ul ANFP;
- perioada de depunere a dosarelor de concurs 20 zile de la data publicarii anuntului, respectiv perioada 29.08.2023 -18.09.2023.
- Selectia dosarelor se va face pana cel tarziu la data de 25.09.2023;

   După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul Primariei orasului Murfatlar
Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs sunt: UAT oraşul Murfatlar, str. calea Dobrogei, nr 1, telefon: 0241234350, fax: 0241234516,
e-mail: simona.zugravuprimaria-murfatlar.ro, web-site: www.primaria-murfatlar.ro,
persoană de contact: Zugravu Simona – consilier, clasa I, grad profesional superior.

Bibliografia/Tematica:
- Constitutia Romaniei -republicata -cu tematica titlul II- Drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale
- Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ -cu tematica titlul I şi II ale Părţii a VI a
- Ordonanta guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare -cu tematica Capitolul I- Principii si definitii si Capitolul II Dispozitii speciale
- Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare -cu tematica Capitolul II -Egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati in domeniul muncii si Capitolul IV - Egalitatea de sanse intre femei si barbati in ceea ce priveste participare la luarea deciziei
- Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca - cu tematica cap. I si Cap. II
- Ordin MAI nr 712/2002 privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta cu modificari si completari -cu tematica anexa I
- HG 1091/2006 [rivind cerintele minime de securitate si sanatate la locul de munca - cu tematica Anexa I
- Ordonanta 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta - cu tematica Cap. III si Cap. IV Se vor avea in vedere formele la zi ale actelor normative din bibliografie.

 Atributiile postului
Sef Serviciu Voluntar pentru Situatii de Urgenta, raspunde de organizarea si desfasurarea activitatii SVSU
- asigura protectia populatiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale si a factorilor de mediu in caz de razboi sau dezastre,
- aplica principiile generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protectia sanatatii si securitatea lucratorilor, eliminarea factorilor de risc si accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrata potrivit legii, instuirea lucratorilor si a reprezentantilor lor, precum si directiile generale pentru implementarea acestor principii ;
- organizeaza activitatii de prevenire si protectie,
- stabilirea semnalizarilor de securitate si sanatate,
- asigura echipamentele individuale de protectie
- prevenirea accidentelor de munca si mentinerea starii de sanatate a personalului
- investigarea cauzelor producerii accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale
- monitorizarea aspectelor de securitate si sanatate in munca,
- prevenirea populatiei asupra atacurilor inamicului in caz de dezastre ;
- participarea la actiunile de limitare si inlaturare a urmarilor atacurilor inamicului sau in caz de dezastre ;
- supune aprobarii primarului necesarul de fonduri pentru realizarea masurilor de investitii pentru dotarea punctelor de comanda si adaposturilor inzestrarea cu tehnica si materiale a formatiilor de protectie civila ;
- organizarea cooperarii cu grupele de Cruce Rosie si sprijina activitatea acestora.
- evidenta spatiilor de adapostire de la agentii economici de stat si privati, urmareste realizarea acestora.
- insusirea de catre populatie a modului de actiune la descoperirea munitiilor ramase neexplodate.
- studiaza si asigura cunoasterea caracteristicilor constructiilor, instalatiilor, magistralelor si retelelor de transport a energiei electrice, gaze, apa, petrol, telecomunicatii.
- evidenta si stabileste modul de intrebuintare a mijloacelor tehnice, a materialelor de constructii pentru realizarea masurilor de protectie a personalului si bunurilor materiale la executarea actiunilor de deblocare a adaposturilor, cailor de comunicatie, si refacerea acestora.
- evidenta necesarului si existentului de mijloace de protectie individuala.
- Intocmeste procedurile operationale specifice in vederea implementarii sistemului de control intern managerial;

   Indeplineste orice alte atributii din sfera de activitate mentionate in legile din domeniu in vigoare sau la solicitarea sefului ierarhic superior
Pe linia protecţiei datelor cu caracter personal: manipularea cu responsabilitate a datelor cu caracter personal la care are acces în virtutea atribuţiilor de serviciu, atât în ceea ce priveşte prelucrarea lor, cât şi conservarea, păstrarea şi stocarea în condiţiile prevăzute prin procedurile de lucru şi cadrul normativ de reglementare; să nu permită accesul altor persoane la datele cu caracter personal aflate în răspunderea sa sau la mijloacele de prelucrare, păstrare sau stocare; să nu divulge în nicio formă şi nimănui, în afara reglementărilor interne sau normative, datele cu caracter personal la care are acces în virtutea atribuţiilor de serviciu; să nu scoată în afara spaţiilor destinate, să nu divulge şi să pătreze în condiţiile strict prevăzute de reglemetările interne şi prevederile actelor normative parolele şi alte posibilităţi de acces la datele cu caracter personal prelucate în conformitate cu atribuţiile de serviciu; să nu sustragă, copieze sau multiplice niciun fel de date cu caracter personal la care are acces conform atribuţiilor profesionale, indifereent de formă sau suport, în afara situaţiilor în care acest lucru este în sarcina sa de serviciu sau este autorizat prin proceduri interne de lucru; să nu folosească suporţi externi pentru mijloacele IT de prelucrare a datelor cu caracter personal (ex. stickuri USB, discuri CD ş.a.), în afara celor inventariaţi de angajator şi să nu transmită pe suporţi informatici sau alt gen de suporţi electronici (căsuţe de e-mail, foldere, WhatsApp ş.a.) care nu sunt sub controlul angajatorului sau pot fi accesate din afara acestuia, a datelor cu caracter personal; să nu efectueze nicio operaţiune sau set de operaţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor de automatizare, fără a avea acordul sau instrucţiuni din partea reprezentantului legal al Primăriei sau fără a justifica o necesitate de prelucrare care să rezulte direct din îndeplinirea obligaţiilor asumate prin CIM sau obligaţia conformării la o dispoziţie imperativă a legii; să nu folosească informaţii, date cu caracter personal la care are acces conform activităţii profesionale, în niciun alt mod decât cele prevăzute în dispoziţiile legale sau contractuale privind exercitarea profesiei; să depună toate eforturile pentru împiedicarea divulgării către persoane fizice sau juridice neautorizate să primească date cu caracter personal supuse reglementărilor RGPD; să predea Primăriei înscrisurile care fac obiectul reglementărilor RGPD oricând acest lucru îi va fi solicitat de şefii profesionali sau în cazul încetării CIM, indiferent de cauza acestei încetări; să îşi însuşească şi să respecte toate obligaţiile prevăzute de licenţele de utilizare a programelor IT folosite şi să nu instaleze utilizeze ori ruleze programe software fără autorizarea reprezentantului legal al Primăriei; să cunoască şi să îşi însuşească toate dispoziţiile relevante în materia prelucrării şi asigurării securităţii datelor cu caracter personal

Atribuții pe linie de securitate și sănătate în muncă:
-respectarea și îndeplinirea întocmai a reglementărilor în domeniul securității și sănătății în muncă;
- participarea la instruirile în domeniul securității și sănătății în muncă conform planificării;
- să participe la exercițiile practice privind acordarea primului ajutor;
- se prezintă la controlul medical de medicina muncii la data programată conform planificării;
- să nu intervină, sub nici un motiv, la instalații, aparate sau tablouri electrice; orice defecțiune va fi adusă imediat la cunoștința șefului ierarhic.

 DOCUMENTE:
CV europass - (.DOC)
Formular-inscriere-functionari-publici - (.DOC)
Model adeverinta angajator (recrutare) - (.DOC)


Nr 15924/25.09.2023

Rezultatul selecţiei
dosarelor de înscriere la concursul de recrutare în vederea ocupării, pe o perioadă nedeterminată, cu normă intreaga, a unei funcţii publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent, Id post 236927, din cadrul compartimentului situatii de urgenta, protectia civila, protectia muncii, PSI din cadrul Primăriei oraşului Murfatlar, organizat în data de 29.09.2023, ora 10,00- proba scrisă

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs/data

Funcţia publică

Rezultatul probei de selecție a dosarelor

 Motivul
respingerii
dosarului

 15454/18.09.2023

inspector, clasa I, grad profesional asistent

Admis

 

   Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație până marti, 26.09.2023, ora 12,00 conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la registratura UAT orasul Murfatlar, str. Calea Dobrogei, nr. 1, oras Murfatlar, jud. Constanta.

    Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

   Afişat azi 25.09.2023, ora 12,00 la sediul UAT orasul Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro

   Candidații declarați “Admis” se pot prezenta pentru susținerea probei scrise, în data de 29.09.2023, la ora 10.00, la sediul UAT orasuli Murfatlar.


 NR 16486/03.10.2023

Rezultatul probei scrise
la concursul de recrutare în vederea ocupării, pe o perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a unei funcţii publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior din Compartimentul situatii de urgenta, protectia civila, protectia muncii, PSI din cadrul Primăriei oraşului Murfatlar, organizat în data de 29.09.2023, ora 10,00 la sediul primariei orasului Murfatlar

Numele si prenumele candidatului

Functia pentru care a sustinut concursul

Punctaj acordat

Admis/Respins pentru urmatoarea proba: interviu

Observatii

15454/18.09.2023

inspector, clasa I,
grad profesional asistent

60,50

admis

 

   Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație până miercuri, 04.10.2023, ora 16,30 conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la registratura Primariei orasului Murfatlar, str. Calea Dobrogei, nr. 1, oras Murfatlar, jud. Constanta.

   Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Afişat azi 03.10.2023, ora 16,30 la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro

Candidații declarați “Admis” se pot prezenta pentru susținerea probei interviu, în data de 06.10.2023, la ora 12.00, la sediul primariei orasului Murfatlar.


 NR 16665/09.10.2023

Rezultatul probei interviu
la concursul susţinut în data de 29.09.2023, ora 10,00 proba scrisa, 06.10.2023, ora 12,00 proba interviu pentru recrutarea funcţiei publice de executie vacantă inspector, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Murfatlar,

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs

Funcţia publică de execuție vacantă pentru care candidează

 Punctajul obținut la proba interviu

 Rezultatul probei

 15454/18.09.2023

inspector, clasa I, grad profesional asistent

90

Admis

   Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație până marti, 10.10.2023, ora 11,30 conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la registratura Primariei orasului Murfatlar, str. Calea Dobrogei, nr. 1, oras Murfatlar, jud. Constanta.

   Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

   Afişat azi 09.10.2023, ora 11,30 la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro 


 Nr. 16807/10.10.2023

 Rezultatul final
la concursul susţinut în data de 29.09.2023, ora 10,00 proba scrisa, 06.10.2023, ora 12,00 proba interviu pentru recrutarea funcţiei publice de executie vacantă inspector, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Murfatlar,

 

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs

Funcţia publică de execuție vacantă pentru care candidează

Punctajul obținut la proba scrisa

Punctajul obținut la proba interviu

Punctajul final obținut la concurs

Rezultatul final

 15454/18.09.2023

inspector, clasa I, grad profesional asistent

60,50

 90

 150,50

 Admis

Afişat azi 10.10.2023, ora 11,30 la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro

 

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.