Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Posturi scoase la Concurs

Nr. 12599/28.07.2023

ANUNT CONCURS/EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL

   Având în vedere prevederile art. 617 alin. (2) si art. 618 alin. (22), art. 477-479 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și cumpletările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, UAT orasul Murfatlar organizează la sediul instituţiei din str Calea Dobrogei, nr 1, oras Murfatlar, jud. Constanta, concurs/examen de promovare în grad profesional superior pentru funcție publica de execuție, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.
Funcția publică pentru care se organizează concursul/examenul și compartimentul din care face parte:

Denumire functie publica

Clasa

Grad profesional deținut

Grad profesional pentru care se organizeaza concurs/examen

Categorie

Compartimentul

inspector

I

principal

superior

executie

Asistenta sociala, autoritate tutelara

Condiții de participare la concurs/examen promovare:
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 479 alin. (1) cu excepția literei b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 
- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate; 
- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ.

Dosarele de înscriere la concurs/examen se depun la sediul UAT oras Murfatlar, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 28 iulie - 16 august 2023, inclusiv, conțin în mod obligatoriu următoarele documente, prevăzute la art. 127 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici:
a) formularul de înscriere;
b) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
c) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
d) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
Copiile de pe actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Calendarul de desfășurare a concursului/examenului:
depunere dosare în perioada 28 iulie - 16 august 2023, inclusiv
proba scrisă, în data de 28 august 2023, ora 12.00, la sediul instituţiei;
proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituției, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte.

Bibliografie/Tematica concurs/examen de promovare în grad profesional
1.Constituția României - republicată/ Drepturile și libertățile fundamentale (art. 22 - art. 53); Îndatoririle fundamentale (art. 54 - art. 57)
2.Ordonanța de urgenta a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ/ Drepturile și îndatoriririle funcționarului public (art. 412 - art. 450); Răspunderea administrativ-disciplinară și aplicarea sancțiunilor disciplinare ( art. 492 - art. 493)
3.Legea nr. 292/2011 Legea asistenței sociale/ Cap. III - Secțiunea 4 Procesul de acordare a serviciilor sociale, Capitolul IV Măsuri integrate de asistență socială
4.Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat/ Capitolul I - Secțiunea 4 Stabilirea și plata ajutorului social, Secțiunea 5 Obligațiile beneficiarilor de ajutor social
5.Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei/ Capitolul II
6.Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune/capitolul IV: Plata, suspendarea, modificarea și încetarea dreptului la venitul minim de incluziune
7.Hotararea nr 1154/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr 196/2016/ CAPITOLUL II: Stabilirea cuantumului venitului minim de incluziune SECȚIUNEA 2: Stabilirea cuantumului ajutorului de incluziune și condiții de acordare SECȚIUNEA 3: Stabilirea cuantumului ajutorului pentru familia cu copii și condiții de acordare
8.Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii /Stabilirea dreptului de alocație de stat pentru copii (art 6) si Obligațiile persoanelor cărora li se face plata alocației de stat pentru copii (art 7)
9.OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunără pentru creșterea copiilor/ Capitolul II Concediul și indemnizațiile lunare pentru creșterea copilului, precum și sprijinul lunar, Capitolul IV Stimulentul de inserție
10.Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie/ CAPITOLUL II: Criterii de încadrare în categoria consumatorului vulnerabil; CAPITOLUL III: Măsuri de protecție socială de natură financiară; SECȚIUNEA 3: Ajutorul pentru încălzirea locuinței - modul de stabilire și acordare; SECȚIUNEA 4: Suplimentul pentru energie - mod de stabilire și acordare
11.Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului/ CAPITOLUL II: Drepturile copilului; SECȚIUNEA 1: Drepturi și libertăți civile; SECȚIUNEA 2: Mediul familial și îngrijirea alternativă; CAPITOLUL III: Protecția specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinților săi; SECȚIUNEA 3: Plasamentul în regim de urgență
12.Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap/ CAPITOLUL I: Dispoziții generale, definiții și principii; CAPITOLUL II: Drepturile persoanelor cu handicap
13.Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice/ CAPITOLUL I: Dispoziții generale; CAPITOLUL II: Servicii și beneficii sociale ; SECȚIUNEA 1: Evaluarea situației persoanelor vârstnice care necesită asistență socială; CAPITOLUL III: Finanțarea asistenței sociale pentru persoanele vârstnice; SECȚIUNEA 2: Contribuția persoanelor vârstnice sau a susținătorilor legali ai acestora
14.HG nr 867/2015 pentru aprobarea nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale/ integral
15.Ordin nr 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate/ integral
16.OUG nr 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul roman cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina/ integral
17.HG nr 368/2023 privind stabilirea cuantumului, condițiilor și a mecanismului de acordare a sumelor forfetare potrivit OUG nr 15/2022/ CAPITOLUL II: Mecanismul şi condiţiile de acordare a sumelor forfetare.

Date contact: UAT oraşul Murfatlar, calea Dobrogei, nr 1, telefon: 0241234350, fax: 0241234516, e-mail: simona.zugravuprimaria-murfatlar.ro, web-site: www.primaria-murfatlar.ro, persoană de contact: Zugravu Simona – consilier clasa I grad profesional superior, secretar comisie de concurs.
Relaţii suplimentare se pot obţine în intervalul orar 08:00 – 16,30 de luni până joi, iar vineri 08:00 – 14,00.

Afișat în data de 28 iulie 2023, la locul de desfășurare a concursului/examenului și pe pagina de internet a UAT oraș Murfatlar, www.primaria-murfatlar.ro, la secțiunea special creată în acest scop,

FORMULAR-inscriere-concurs/examen (.DOC)


 Nr 14007/23.08.2023

Rezultatul selecţiei dosarelor
de înscriere la examenul de promovare în grad profesional, funcţionari publici,
organizat în data de 28.08.2023, ora 12,00 - proba scrisă

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs/examen/data

Funcţia publică detinuta

Funcţia publică pentru care se concureaza

Rezultatul probei de selecție a dosarelor

Motivul respingerii dosarului

 13059/04.08.2023

inspector, clasa I, grad profesional principal

Inspector, clasa I, grad profesional superior

Admis

 

-

   Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație până joi, 24.08.2023, ora 11,30 conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la registratura UAT orasul Murfatlar, str. Calea Dobrogei, nr. 1, oras Murfatlar, jud. Constanta.

   Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele examenului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

   Candidații declarați “Admis” se pot prezenta pentru susținerea probei scrise, în data de 28.08.2023, la ora 12,00, la sediul UAT orasul Murfatlar.

   Rezultatul selectiei dosarelor, se afiseaza pe site-ul www.primaria-murfatlar.ro si la sediul UAT orasul Murfatlar de catre secretarul comisiei de concurs.

   Afişat azi 23.08.2023, ora 11,30 la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro 


 Nr 14204/28.08.2023

Rezultatul probei scrise
la examenul de promovare înngrad profesional, funcţionari publici,
organizat în data de 28.08.2023, ora 12,00 - proba scrisă

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs/examen/data

Funcţia publică detinuta

Funcţia publică pentru care se concureaza

Punctaj proba scrisa/ puncte

 Rezultatul probei de selecție a dosarelor

 13059/04.08.2023

inspector, clasa I, grad profesional principal

Inspector, clasa I, grad profesional superior 

85

Admis

   Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele examenului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

   Candidații declarați “Admis” se pot prezenta pentru susținerea probei interviu, în data de 30.08.2023, la ora 15,00, la sediul UAT orasul Murfatlar.

   Rezultatul probei scrise, se afiseaza pe site-ul www.primaria-murfatlar.ro si la sediul UAT orasul Murfatlar de catre secretarul comisiei de concurs.

   Afişat azi 28.08.2023, ora 15,00 la sediul UAT orasul Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro 


NR. 14363/30.08.2023

Rezultatul probei interviu
la examneul susţinut în data de 28.08.2023, ora 12,00 proba scrisa, 30.08.2023, ora 15,00 proba interviu, pentru promovare in grad profesional functionari publici de executie

Numele si prenumele candidatului

Functia publica detinuta

Functia pentru care a sustinut examenul

Punctaj acordat

Admis/Respins  proba: interviu

Obs

 13059/04.08.2023

inspector, clasa I, grad profesional principal

Inspector, clasa I, grad profesional superior 

90

Admis

 

Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Afişat azi 30.08.2023, ora 16,00 la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro 


 Nr. 14387/31.08.2023

 Rezultatul final
la examneul susţinut în data de 28.08.2023, ora 12,00 proba scrisa, 30.08.2023, ora 15,00 proba interviu, pentru promovare in grad profesional functionari publici de executie

 

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs

Functia
publica
detinuta

Functia pentru care a sustinut examenul

Punctajul obținut la proba scrisa

Punctajul obținut la proba interviu

Punctajul final obținut la examen

Rezultatul final

 13059/04.08.2023

inspector,
clasa I,
grad
profesional
principal

Inspector,
clasa I, grad profesional
superior 

85

90

 175

 Admis

Afişat azi 31.08.2023, ora 10,00 la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro 


 

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.