Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes

Servicii ONLINE

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Posturi scoase la Concurs

Nr. 5468/31.03.2023

Anunț concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022

   UAT Oraş Murfatlar, cu sediul în Murfatlar, strada Calea Dobrogei nr. 1, județul Constanţa, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

1. Nivelul postului*: execuţie
2. Denumirea postului: muncitor, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la Compartimentul întreţinerea spaţiilor verzi
3. Treapta profesională: I
4. Scopul principal al postului: Lucrări de întreținere a zonelor verzi, a sălilor / terenurilor de sport și a locurilor de joacă
5. Numărul de posturi: 1

Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.
Dosarele de concurs se depun la (adresa) oraş Murfatlar, str. Calea Dobrogei, nr. 1, jud. Constanţa, compartimentul resurse umane, tel. 0241234350, persoana de contact Zugravu Simona, email: simona.zugravuprimaria-murfatlar.ro

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 13.04.2023, ora 14,00, la sediul instituţiei.

Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate**: medii/gimnaziale atestate cu diplomă de absolvire
2. Perfecționări (specializări): certificat calificare instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze; certificat calificare maşinist utilaje cale şi terasamente
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nu se solicita
4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu se solicita
5. Abilități, calități și aptitudini necesare: să ştie să folosească utilajele specifice domeniului de întreţinerea spaţiilor verzi
6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): nu este cazul
7. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): nu este cazul
8. Vechime 4 ani

Bibliografie şi tematică:
1. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, titlul III din partea a VI a; Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice- capitolul I si capitolul II
2. Constituţia României, republicată;/Titlul II: Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
3. Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările si completările ulterioare;/Capitolul II: Dispoziţii speciale, de la Secţiunea I la secţiunea VI
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată cu modificările și completările ulterioare/ cap. II, cap. III şi cap. IV.
5. Legea 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;/cap. I, cap. II si cap. VI

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
- termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 13.04.2023, ora 14.00, la sediul instituţiei;
- selecţia dosarelor: : 19.04.2023, ora 14.00, la sediul instituţiei;
- proba scrisă în data de 27.04.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
- afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 28.04.2023 ora 14.00.
- proba interviu în data de 02.05.2023, ora 14.00, la sediul instituției.
- afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 03.05.2023 ora 14.00
- afişarea rezultatelor finale: 05.05.2023 ora 14.00

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
-se pot depune contestaţii în termen de 1 zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor, rezultatului probei scrise, rezultatului probei practice, respectiv rezultatului probei interviu, la sediul instituţiei.
-afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: în termen de 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, la sediul instituţiei.

Atributiile postului:
Asigură maturarea și curățirea zonei repartizate, încărcarea gunoiului rezultat în tomberoane și cărucioarele mobile repartizate;
Asigură descărcarea coșurilor de gunoi montate pe marginea trotuarelor și parcurilor și locurilor de joacă;
Execută lucrări de amenajare și întreținere a spaţiilor verzi, prin pregătirea terenului în vederea plantării florilor, arbuștilor ornamentali, copaci, precum și tundere și fasonare a gardului viu, arbuștilor ornamentali și a trandafirilor din parcuri, spații verzi, alei, etc.;
Asigură menținerea în stare optimă a gazonului din parcuri, spații verzi amenajate din oraș/sat aparținător, prin tunderea acestuia cu mașina specială de tuns sau prin cosit manual și udarea regulată.
Execută lucrări de întreținere a mobilierului stradal;
Execută lucrări de decolmatare a canalelor și șanțurilor;
Ia în primire toate materialele necesare asigurării curățeniei, având obligația să asigure păstrarea și utilizarea acestora în bune condiții;
Să manifeste grijă deosebită în mânuirea și utilizarea mașinilor, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de transport și alte mijloace de producție pe care la are în primire pentru a evita avarierea, distrugerea, pierderea sau accidentarea;
Predă la sfârșitul zilei sculele și obiectele de inventar, materialele primite și neconsumate;
Răspunde de securitatea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar aflate în spatiile în care își desfășoară activitatea;
Să respecte regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoștință, sub orice formă, de șeful serviciului;
Să anunțe de îndată șeful de serviciu pentru orice neregulă constatată;
Să manifeste disponibilitate către dialog, receptivitate, calm, tact în relațiile de serviciu;
Să răspundă la toate solicitările venite din partea șefului de serviciu pentru îndeplinirea unor sarcini conforme fișei postului sau situații de criză, sau alte situații;
Va îndeplini și alte atribuții în limita pregătirii și competenţei profesionale;
Să fie cinstit/ă, loial/ă și disciplinat/ă dând dovadă în toate împrejurările de o atitudine civilizată și corectă față de toate persoanele cu care vine în contact;
Are obligația să se echipeze cu echipamentul oferit de angajator și să poarte ecuson pe timpul programului;
Are obligația să se prezinte anual la verificarea medicală;
Este obligat să se prezinte la serviciu la ora fixată în program, odihnit, în ținută corespunzătoare și să respecte programul stabilit;
Permanent se informează, participă la instructaje pentru cunoașterea și respectarea normelor de sănătate, securitate și igienă în muncă, normele de prevenire și stingere a incendiilor și de acțiune în caz de urgență, precum și normele de protecție a mediului înconjurător, respecta întocmai normele generale și speciale de protecția muncii, cu precădere prevederile art. 22 si 23 din Legea nr. 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă;
Respectă secretul profesional și confidențialitatea datelor cu caracter personal ale persoanelor cu care intră în contact la locul de muncă, inclusiv în cazul încetări Contractului de muncă, indiferent de motiv (pensie, concediere, demisie), riscând, în caz de încălcare, să suporte consecințele prevăzute de actele normative în vigoare;
Răspunde pentru pagubele aduse unității din vina sa.

Cerere inscriere concurs (.DOC)


 Nr. 6696/19.04.2023

PROCES VERBAL
Din data de 19.04.2023
REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR
pentru concursul organizat in 27.04.2023

   Membrii comisiei de concurs, numiţi prin Dispozitia nr. 101/30.03.2023 pentru concursul din data de 27.04.2023, ora 10,00 proba scrisa, in data de 02.05.2023, ora 14,00 proba interviu, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de execuție contractual, vacant, muncitor treapta I, aflat in cadrul Serviciului privind intretinerea si administrarea domeniului public si privat, s-au întrunit astazi 19.04.2023 ora 12,30 la sediul UAT orasul Murfatlar pentru verificarea şi selectarea dosarelor depuse în vederea participarii la concurs.
   În urma analizării dosarelor depuse, membrii comisiei de concurs, au stabilit urmatoarele rezultate:

NUMELE SI PRENUMELE
CANDIDAT

 REZULTAT

 Nr si data cerere

OBS

D V

ADMIS

6544/12.04.2023

 

   Rezultatul selectiei dosarelor de concurs, va fi afisat, azi 19.04.2023, ora 13,00 la sediul UAT orasul Murfatlar de catre secretarul comisiei de concurs si pe pagina de internet.


Nr. 7210/27.04.2023

REZULTATUL PROBEI SCRISE
Privind evaluarea lucrarii scrise la concursul din data de 27.04.2023, ora 10,00 proba scrisa, in data de 02.05.2022, ora 14 proba interviu, pentru ocuparea postului contractual de executie vacant: muncitor treapta I, din cadrul Serviciului privind intretinerea si administrarea domeniului public si privat, perioada nedeterminata

  Membrii comisiei de concurs, numiţi prin Dispozitia nr. 101/30.03.2023 pentru concursul din data de 27.04.2023, ora 10,00 proba scrisa, in data de 02.05.2023, ora 14,00 proba interviu, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de execuție contractual, vacant, muncitor treapta I, aflat in cadrul Serviciului privind intretinerea si administrarea domeniului public si privat, s-au întrunit astazi 27.04.2023 ora 12,30 la sediul Primariei orasului Murfatlar pentru verificarea si notarea lucrarilor candidatilor care au sustinut proba scris la concurs.

In urma verificarii si notarii lucrarilor, membrii comisiei de concurs, au stabilit urmatoarele rezultate :

Numele si prenumele

punctaj

 rezultat

OBSERVATII

D V

58,10

ADMIS

 

   Rezultatul probei scrise, a fost afisat la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe site-ul institutiei, de catre secretarul comisiei de concurs, azi 27.04.2023 la ora 13,15.
   Proba interviu se va desfasura in data de 02.05.2023 ora 14,00


 NR. 7389/02.05.2023

REZULTATUL PROBEI INTERVIU
punctajul obtinut la proba interviu la concursul din data de 27.04.2023, ora 10,00 proba scrisa, in data de 02.05.2022, ora 14 proba interviu, pentru ocuparea postului contractual de executie vacant: muncitor treapta I, din cadrul Serviciului privind intretinerea si administrarea domeniului public si privat, perioada nedeterminata

   Membrii comisiei de concurs, numiţi prin Dispozitia nr. 101/30.03.2023 pentru concursul din data de 27.04.2023, ora 10,00 proba scrisa, in data de 02.05.2023, ora 14,00 proba interviu, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de execuție contractual, vacant, muncitor treapta I, aflat in cadrul Serviciului privind intretinerea si administrarea domeniului public si privat, s-au întrunit astazi 03.05.2022 ora 14,30 la sediul Primariei orasului Murfatlar pentru notarea probei interviu, au stabilit urmatoarele rezultate:

NUMELE SI PRENUMELE CANDIDAT

 REZULTAT

 Nr si data cerere

Punctaj

D V

ADMIS

6544/12.04.2022

59

Rezultatul probei interviu afisat la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe site-ul institutiei, de catre secretarul comisiei de concurs in data de 03.05.2023 ora 15,30.


 NR. 7645/04.05.2023

 REZULTATUL FINAL
la concursul din data de 27.04.2023, ora 10,00 proba scrisa, in data de 02.05.2023, ora 14,00 proba interviu, pentru ocuparea postului contractual de executie vacant: muncitor treapta I, din cadrul Serviciului privind intretinerea si administrarea domeniului public si privat, perioada nedeterminata

NUMELE
SI
PRENUMELE

Rezultat proba
scrisa

Rezultat proba
interviu

Total

REZULTAT

D V

58,10

59,00

117,10

ADMIS

Rezultatul final se afiseaza la avizierul institutiei azi 04.05.2023, ora 16,00.


 

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.