Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Alegeri 2024

Posturi scoase la Concurs

Nr. 4696/17.03.2023

ANUNT

   Având în vedere prevederile art. 618 alin. (1) lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, UAT oraşul Murfatlar, cu sediul în localitatea Murfatlar, strada Calea Dobrogei, numărul 1, judeţul Constanţa înștiințează cu privire la organizarea concursului de recrutare, organizat în baza art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, pentru:
- funcţia publica de execuţie vacantă auditor clasa I, gradul profesional superior, prevăzută în compartimentul audit intern, din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Murfatlar, Id Post 569979;
- durata normală a timpului de muncă, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână; perioada nedeterminata
- proba scrisă în data de 20.04.2023, ora 11,00, la sediul UAT oras Murfatlar.
- data şi ora interviului vor fi anunţate în maxim 5 zile lucratoare după susţinerea probei scrise
Condiţiile de participare (condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi alte condiţii specifice):
- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniu de studiu ştiinţe economice sau ştiinţe juridice ,
- minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice
- să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcţii publice prevazute la art. 465 alin. (1) din Codul administrativ
Conditii specifice de participare:
In cazul candidatului admis pe functia publica de executie auditor, clasa I grad profesional superior, la numirea in functie acesta va prezenta avizul de la UCAAPI
Data afișării anunțului este 17.03.2023, pe site-ul www.primaria-murfatlar.ro, la avizier si pe site-ul ANFP;
Perioada de depunere a dosarelor de concurs 20 zile de la data publicarii anuntului, respectiv perioada 17.03.2023 -05.04.2023.
Selectia dosarelor se va face pana cel tarziu la data de 12.04.2023;
După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul UAT orasul Murfatlar
Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs sunt: UAT oraşul Murfatlar, str. calea Dobrogei, nr 1, telefon: 0241234350, fax: 0241234516,
e-mail: simona.zugravuprimaria-murfatlar.ro, web-site: www.primaria-murfatlar.ro,
persoană de contact: Zugravu Simona – consilier, clasa I, grad profesional superior.

Bibliografia/Tematica:
- Constitutia Romaniei -republicata -cu tematica titlul II- Drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale
- Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ -cu tematica titlul I dispoziţii generale şi titlul II capitolele I, II, V, VII şi VII ale Părţii a VI a
- Ordonanta guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare -cu tematica Capitolul I- Principii si definitii si Capitolul II Dispozitii speciale
- Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare -cu tematica Capitolul II -Egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati in domeniul muncii si Capitolul IV - Egalitatea de sanse intre femei si barbati in ceea ce priveste participare la luarea deciziei
- Legea 672/2002 - privind auditul public intern; cu tematica Capitolul II, Capitolul III si Capitolul IV
- HG 1086/2013 pentru aprobarea normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern, cu modificarile si completarile ulterioare; cu tematica Partea I Capitolul I si Capitolul II , Partea II Capitolul IV si Capitolul V din norme
- Ordin 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern; integral
- Ordin 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publicecu tematica Capitolul III si Capitolul IV-

NOTA
Se vor avea in vedere formele la zi ale actelor normative din bibliografie.

Atributiile postului
Auditorii interni trebuie să posede cunoştinţe, îndemânare şi alte competenţe necesare pentru a-şi exercita atribuţiile şi responsabilităţile individuale, mai ales:
a)competenţa în aplicarea normelor, procedurilor şi tehnicilor de audit;
b)cunoştinţe în ceea ce priveşte principiile şi tehnicile contabile;
c)cunoaşterea principiilor de bază în domeniile: management, economic, drept şi tehnologia informaţiei;
d)cunoştinţe suficiente pentru a identifica elementele de iregularitate, de a detecta şi a preveni fraudele, nefiind în sarcina auditorilor interni investigarea acestora;
e)capacitatea de a comunica oral şi în scris, de a putea expune clar şi convingător obiectivele, constatările şi recomandările fiecărei misiuni de audit public intern.
Elaboreaza norme metodologice specifice entitatii publice cu avizul UCAAPI( Uniunea Centrala de Armonizare Pentru Auditul Public Intern) ;
Elaboreaza proiectul planului anual de audit intern pe baza evaluarii riscului asociat diferitelor strcturi, activitati, programe, proiecte sau operatiuni si al referatului de justificare ;
Elaboreaza Planul multianual pe 3-5 ani ce cuprinde misiunile de evaluare a activităţii de audit intern care se realizează cel puţin o dată la 5 ani, misiunile privind auditarea activităţilor derulate de entitatea publică, activităţi care sunt auditate cel puţin o dată la 3 ani, precum şi misiunile de consiliere;
Actualizeaza planurile anuale si multianuale de audit public intern prin referat de modificare, aprobat de conducătorul entităţii publice
Efectueaza misiuni de audit public intern asupra tuturor activitatilot desfasurate de entitate inclusiv in entitatile subordonate cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice, administrarea patrimoniului public, evaluarea sistemului de management financiar si control al entitatii publice ;
Auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:
- activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică din momentulconstituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă;
- administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
-platile asumate prin angajamente bugetare si legale inclusiv din fondurl comunitare ;
-Concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale ;
-Constituirea veniturilor publice, modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanta precum i a facilitatilor acordate la incsarea acestora ;
-Alocarea creditelor bugetare
-Sistemul contabil si fiabilitatea acestuia ;
-Sistemul de luare a deciziilor ;
-Sistemele de conducere si control orecum si riscurile asociate a unor astfel de sisteme ;
-Sistemele informatice ;
Informeaza UCAAPI despre recomansarile neinsusite de catre conducatorul entitatii publice auditate precum si de consecintele acestora ;
Raporteaza periodic catre UCAAPI sau structura teritoriala UCAAPI asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile sale de audir ;
Elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern si il transmite catre UCAAPI ;

   In cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, raporteaza imediat conducatorului entitatii publice si structurii de control intern abilitate
- Auditorul intern propune, după caz, suspendarea misiunii de audit public intern în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, cu acordul conducătorului entităţii publice care a aprobat misiunea, dacă din analiza preliminară a verificărilor efectuate se estimează că prin continuarea acesteia nu se ating obiectivele de audit intern (limitarea accesului, informaţii insuficiente )
- verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică a auditorului intern în cadrul compartimentului de audit public intern din entităţile publice aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea altor entităţi publice şi poate iniţia măsurile corective necesare- are obligaţia să îşi îmbunătăţească cunoştinţele, abilităţile şi valorile în cadrul formării profesionale continue, inclusiv după obţinerea certificatului de atestare;
- elaborează un program de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii sub toate aspectele auditului intern, care să permită un control continuu al eficacităţii acestuia.
- evaluează existenţa proceselor adecvate, suficiente şi eficace în domeniul managementului riscurilor;
- Evalueaza eficienţa şi eficacitatea sistemului de control intern/managerial pe baza rezultatelor evaluării riscurilor şi operaţiile cu privire la:
fiabilitatea şi integritatea informaţiilor financiare şi operaţionale;
eficacitatea şi eficienţa proceselor/activităţilor/operaţiilor;
protejarea patrimoniului; respectarea legilor, reglementărilor şi procedurilor.
- evalueaza şi face recomandări adecvate pentru îmbunătăţirea procesului de guvernanţă,
- elaboreaza Carta auditului intern , ce reprezinta documentul oficial care prezintă misiunea, competenţa şi responsabilităţile auditului intern
- realizeaza misiuni de consiliere formalizate, cuprinse în planul de audit anual şi efectuate prin respectarea schemei generale privind derularea misiunilor de consiliere
- realizeaza misiuni de consiliere cu caracter informal, realizate prin participarea în cadrul diferitelor comitete permanente sau pe proiecte cu durată determinată, la reuniuni, misiuni, schimburi curente de informaţii;
- realizeaza misiuni ad-hoc propuse de catre ordonatorul principal de credite

   Pe linia protecţiei datelor cu caracter personal: manipularea cu responsabilitate a datelor cu caracter personal la care are acces în virtutea atribuţiilor de serviciu, atât în ceea ce priveşte prelucrarea lor, cât şi conservarea, păstrarea şi stocarea în condiţiile prevăzute prin procedurile de lucru şi cadrul normativ de reglementare; să nu permită accesul altor persoane la datele cu caracter personal aflate în răspunderea sa sau la mijloacele de prelucrare, păstrare sau stocare; să nu divulge în nicio formă şi nimănui, în afara reglementărilor interne sau normative, datele cu caracter personal la care are acces în virtutea atribuţiilor de serviciu; să nu scoată în afara spaţiilor destinate, să nu divulge şi să pătreze în condiţiile strict prevăzute de reglemetările interne şi prevederile actelor normative parolele şi alte posibilităţi de acces la datele cu caracter personal prelucate în conformitate cu atribuţiile de serviciu; să nu sustragă, copieze sau multiplice niciun fel de date cu caracter personal la care are acces conform atribuţiilor profesionale, indifereent de formă sau suport, în afara situaţiilor în care acest lucru este în sarcina sa de serviciu sau este autorizat prin proceduri interne de lucru; să nu folosească suporţi externi pentru mijloacele IT de prelucrare a datelor cu caracter personal (ex. stickuri USB, discuri CD ş.a.), în afara celor inventariaţi de angajator şi să nu transmită pe suporţi informatici sau alt gen de suporţi electronici (căsuţe de e-mail, foldere, WhatsApp ş.a.) care nu sunt sub controlul angajatorului sau pot fi accesate din afara acestuia, a datelor cu caracter personal; să nu efectueze nicio operaţiune sau set de operaţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor de automatizare, fără a avea acordul sau instrucţiuni din partea reprezentantului legal al Primăriei sau fără a justifica o necesitate de prelucrare care să rezulte direct din îndeplinirea obligaţiilor asumate prin CIM sau obligaţia conformării la o dispoziţie imperativă a legii; să nu folosească informaţii, date cu caracter personal la care are acces conform activităţii profesionale, în niciun alt mod decât cele prevăzute în dispoziţiile legale sau contractuale privind exercitarea profesiei; să depună toate eforturile pentru împiedicarea divulgării către persoane fizice sau juridice neautorizate să primească date cu caracter personal supuse reglementărilor RGPD; să predea Primăriei înscrisurile care fac obiectul reglementărilor RGPD oricând acest lucru îi va fi solicitat de şefii profesionali sau în cazul încetării CIM, indiferent de cauza acestei încetări; să îşi însuşească şi să respecte toate obligaţiile prevăzute de licenţele de utilizare a programelor IT folosite şi să nu instaleze utilizeze ori ruleze programe software fără autorizarea reprezentantului legal al Primăriei; să cunoască şi să îşi însuşească toate dispoziţiile relevante în materia prelucrării şi asigurării securităţii datelor cu caracter personal

   Atribuții pe linie de apărare împotriva incendiilor:
- să respecte regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor;
- să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor și instalațiilor de apărare împotriva incendiilor;
- să nu depună pe corpurile de încalzire sau tablouri electrice hârtii, țesături, îimbrăcăminte sau alte materiale combustibile ;
- să nu intervină, sub nici un motiv, la instalații, aparate sau tablouri electrice; orice defecțiune va fi adusă imediat la cunoștința șefului ierarhic.

DOCUMENTE:
CV europass - (.DOC)
Formular-inscriere-functionari-publici - (.DOC)
Model adeverinta angajator (recrutare) - (.DOC)


Nr. 6461/11.04.2023

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR

   Membrii comisiei de concurs, numiti prin Dispozitia primarului orasului Murfatlar nr. 78 din 17.03.2023 pentru concursul de recrutare funcţie publică de executie vacantă, auditor, clasa I, grad profesional superior, compartimentul audit intern, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar, Id post 569979. organizat în data de 20.04.2023, ora 10,00 - proba scrisă, formată din următorii membrii :
1. Balcan Mariana Carmen - președinte (inspectorr, clasa I, grad profesional superior )
2. Mustafa Turchian - membru (consilier, clasa I, gradul profesional superior)
3. Sova Cozma Mirela - membru (consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional principal)
Zugravu Simona - consilier, clasa I, grad profesional superior, serviciul buget, finanţe, contabilitate - Secretar comisie 

   S-au întrunit astazi 11.04.2023 ora 10,30 la sediul UAT orasul Murfatlar pentru verificarea dosarelor depuse în vederea participarii la concurs.
   Membrii comisiei de concurs, au constatat ca pentru aceasta funtie nu s-a depus nici un dosar.
   Rezultatul selectiei dosarelor, se afiseaza pe site-ul www.primaria-murfatlar.ro si la sediul UAT orasul Murfatlar de catre secretarul comisiei de concurs.


 

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.