Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Posturi scoase la Concurs

Nr. 232/06.01.2023

ANUNT

   Având în vedere prevederile art. 618 alin. (1) lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  UAT oraşul Murfatlar, cu sediul în localitatea Murfatlar, strada Calea Dobrogei, numărul 1, judeţul Constanţa înștiințează cu privire la organizarea concursului de recrutare, organizat în baza art. unic din OUG 80/2022 - alin. (2) lit. a, pentru:
- funcţia publica de execuţie vacantă referent, clasa III, gradul profesional superior, cu atributii cadru tehnic PSI, prevăzută în compartimentul situatii de urgenta, din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Murfatlar, Id Post 432932;
- durata redusă a timpului de muncă, de 4 ore/zi, 20 ore/săptămână; perioada nedeterminata
- proba scrisă în data de 07.02.2023, ora 10,00, la sediul UAT oras Murfatlar.
- data şi ora interviului vor fi anunţate în maxim 5 zile lucratoare după susţinerea probei scrise
- condiţiile de participare (condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi alte condiţii specifice):
- studii nivel studii liiceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat,
- minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice
- să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcţii publice prevazute la art. 465 alin. (1) din Codul administrativ
- sa fi urmat un curs de pregătire/formare/perfecţionare în domeniul cadru tehnic PSI, dovedit cu documente emise în condiţiile legii;
- data afișării anunțului este 06.01.2023, pe site-ul www.primaria-murfatlar.ro si pe site-ul ANFP;
- perioada de depunere a dosarelor de concurs 20 zile de la data publicarii anuntului, respectiv perioada 06.01.2023 -25.01.2023.
- Selectia dosarelor se va face pana cel tarziu la data de 01.02.2023;
   După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul Primariei orasului Murfatlar.
   Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs sunt: UAT oraşul Murfatlar, str. calea Dobrogei, nr 1, telefon: 0241234350, fax: 0241234516, e-mail: simona.zugravuprimaria-murfatlar.ro, web-site: www.primaria-murfatlar.ro,
persoană de contact: Zugravu Simona – consilier, clasa I, grad profesional superior.

Bibliografia/Tematica:
- Constitutia Romaniei -republicata -cu tematica titlul II- Drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale
- Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ -cu tematica titlul I şi II ale Părţii a VI a
- Ordonanta guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare -cu tematica Capitolul I- Principii si definitii si Capitolul II Dispozitii speciale
- Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare -cu tematica Capitolul II -Egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati in domeniul muncii si Capitolul IV - Egalitatea de sanse intre femei si barbati in ceea ce priveste participare la luarea deciziei
- Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca - cu tematica cap. I si Cap. II
- Ordin MAI nr 712/2002 privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta cu modificari si completari -cu tematica anexa I
- HG 1091/2006 [rivind cerintele minime de securitate si sanatate la locul de munca - cu tematica Anexa I
- Ordonanta 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta - cu tematica Cap. III si Cap. IV
- Ordin 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor -cu tematica Anexa Norme generale din 28 febr. 2007 de aparare impotriva incendiilor.

NOTA
Se vor avea in vedere formele la zi ale actelor normative din bibliografie.

Atributiile postului
- planificarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor in cadrul organizatiei,
- organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor,
- monitorizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor,
- acordarea asistentei tehnice de specialitate in situatii critice,
- elaborarea documentelor specifice activitatii PSI,
- avizarea documentatiilor privind prevenirea si stingerea incendiilor,
- controlul modului de respectare a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor,
- investigarea contextului producerii incendiilor,
- instruirea salariatilor in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor
- ia masuri de autoaparare inpotriva incendiilor, reglementari cu privire la focul deschis, reguli specifice de aparare impotriva incendiilor
asigura realizarea masurilor de protectie a populatiei si a bunurilor materiale de orice natura impotriva efectelor armelor de nimicire in masa, si in situatia producerii calamitatilor naturale sau incendii
- urmareste desfasurarea corespunzatoare pe linia pazei generale a imobilelor din administrarea primariei, aplicarea normelor de prevenire si stingerea incendiilor
   Indeplineste orice alte atributii din sfera de activitate mentionate in legile din domeniu in vigoare sau la solicitarea sefului ierarhic superior
Pe linia protecţiei datelor cu caracter personal: manipularea cu responsabilitate a datelor cu caracter personal la care are acces în virtutea atribuţiilor de serviciu, atât în ceea ce priveşte prelucrarea lor, cât şi conservarea, păstrarea şi stocarea în condiţiile prevăzute prin procedurile de lucru şi cadrul normativ de reglementare; să nu permită accesul altor persoane la datele cu caracter personal aflate în răspunderea sa sau la mijloacele de prelucrare, păstrare sau stocare; să nu divulge în nicio formă şi nimănui, în afara reglementărilor interne sau normative, datele cu caracter personal la care are acces în virtutea atribuţiilor de serviciu; să nu scoată în afara spaţiilor destinate, să nu divulge şi să pătreze în condiţiile strict prevăzute de reglemetările interne şi prevederile actelor normative parolele şi alte posibilităţi de acces la datele cu caracter personal prelucate în conformitate cu atribuţiile de serviciu; să nu sustragă, copieze sau multiplice niciun fel de date cu caracter personal la care are acces conform atribuţiilor profesionale, indifereent de formă sau suport, în afara situaţiilor în care acest lucru este în sarcina sa de serviciu sau este autorizat prin proceduri interne de lucru; să nu folosească suporţi externi pentru mijloacele IT de prelucrare a datelor cu caracter personal (ex. stickuri USB, discuri CD ş.a.), în afara celor inventariaţi de angajator şi să nu transmită pe suporţi informatici sau alt gen de suporţi electronici (căsuţe de e-mail, foldere, WhatsApp ş.a.) care nu sunt sub controlul angajatorului sau pot fi accesate din afara acestuia, a datelor cu caracter personal; să nu efectueze nicio operaţiune sau set de operaţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor de automatizare, fără a avea acordul sau instrucţiuni din partea reprezentantului legal al Primăriei sau fără a justifica o necesitate de prelucrare care să rezulte direct din îndeplinirea obligaţiilor asumate prin CIM sau obligaţia conformării la o dispoziţie imperativă a legii; să nu folosească informaţii, date cu caracter personal la care are acces conform activităţii profesionale, în niciun alt mod decât cele prevăzute în dispoziţiile legale sau contractuale privind exercitarea profesiei; să depună toate eforturile pentru împiedicarea divulgării către persoane fizice sau juridice neautorizate să primească date cu caracter personal supuse reglementărilor RGPD; să predea Primăriei înscrisurile care fac obiectul reglementărilor RGPD oricând acest lucru îi va fi solicitat de şefii profesionali sau în cazul încetării CIM, indiferent de cauza acestei încetări; să îşi însuşească şi să respecte toate obligaţiile prevăzute de licenţele de utilizare a programelor IT folosite şi să nu instaleze utilizeze ori ruleze programe software fără autorizarea reprezentantului legal al Primăriei; să cunoască şi să îşi însuşească toate dispoziţiile relevante în materia prelucrării şi asigurării securităţii datelor cu caracter personal

Atribuții pe linie de apărare împotriva incendiilor:
- să respecte regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor;
- să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor și instalațiilor de apărare împotriva incendiilor;
- să nu depună pe corpurile de încalzire sau tablouri electrice hârtii, țesături, îimbrăcăminte sau alte materiale combustibile ;
- să nu intervină, sub nici un motiv, la instalații, aparate sau tablouri electrice; orice defecțiune va fi adusă imediat la cunoștința șefului ierarhic

DOCUMENTE:
CV europass - (.DOC)
Formular-inscriere-functionari-publici - (.DOC)
Model adeverinta angajator (recrutare) - (.DOC)


Nr 1876/01.02.2023

Rezultatul selecţiei
dosarelor de înscriere la concursul de recrutare în vederea ocupării, pe o perioadă nedeterminată, cu normă redusa, a unei funcţii publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad profesional superior, Id post 432932, din cadrul compartimentului situatii de urgenta, protectia civila, protectia muncii, PSI din cadrul Primăriei oraşului Murfatlar, organizat în data de 07.02.2023, ora 10,00- proba scrisă

Nr

Crt

Numărul de înregistrare
 atribuit dosarului de
înscriere la concurs
/data

Funcţia
publică

Rezultatul
probei de
selecție a
dosarelor

Motivul
respingerii
dosarului

1

 700/13.01.2023

referent, clasa III,
grad profesional
superior

Respins

Nu indeplineste
conditiile de studii
prevazute in
OUG 57/2019
privind codul
administrativ,
art 465, lit g

 2

 1180/20.01.2023

referent,
clasa III, 
grad profesional
superior

Admis

 

   Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație până joi, 02.02.2023, ora 12,00 conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la registratura UAT orasul Murfatlar, str. Calea Dobrogei, nr. 1, oras Murfatlar, jud. Constanta.

Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Afişat azi 01.02.2023, ora 12,00 la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro

Candidații declarați “Admis” se pot prezenta pentru susținerea probei scrise, în data de 07.02.2023, la ora 10.00, la sediul primariei orasului Murfatlar.


 Nr 2303/07.02.2023

Rezultatul probei scrise
la concursul de recrutare în vederea ocupării, pe o perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a unei funcţii publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad profesional superior din Compartimentul situatii de urgenta, protectia civila, protectia muncii, PSI din cadrul Primăriei oraşului Murfatlar, organizat în data de 07.02.2023, ora 10,00 la sediul primariei orasului Murfatlar

Numele si prenumele
candidatului

Functia pentru
care a sustinut 
concursul

Punctaj
acordat

Admis/Respins
pentru urmatoarea
proba: interviu

Observatii

1180/20.01.2023

referent,
clasa III,
grad profesional
superior

60,50

Admis

 

   Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație până marti, 08.02.2023, ora 15,30 conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la registratura Primariei orasului Murfatlar, str. Calea Dobrogei, nr. 1, oras Murfatlar, jud. Constanta.

   Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Afişat azi 07.02.2023, ora 15,30 la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro

Candidații declarați “Admis” se pot prezenta pentru susținerea probei interviu, în data de 09.02.2023, la ora 14.00, la sediul primariei orasului Murfatlar. 


Nr 2543/10.02.2023

Rezultatul probei interviu
la concursul susţinut în data de 07.02.2023, ora 12,00 proba scrisa, 08.02.2023, ora 14,00 proba interviu pentru recrutarea funcţiei publice de executie vacantă referent, clasa III, grad profesional superior, din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Murfatlar,

Numărul de înregistrare
 atribuit dosarului de
înscriere la concurs

Funcţia publică
de execuție 
vacantă pentru 
care candidează

 Punctajul
obținut la
proba
interviu

Rezultatul
probei

 1180/20.01.2023

referent, clasa III,
grad profesional
superior

94

Admis

   Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație până luni, 13.02.2023, ora 11,00 conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la registratura Primariei orasului Murfatlar, str. Calea Dobrogei, nr. 1, oras Murfatlar, jud. Constanta.

   Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

   Afişat azi 10.02.2023, ora 11,00 la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro 


 Nr. 2726/14.02.2023

Rezultatul final
la concursul susţinut în data de 07.02.2023, ora 12,00 proba scrisa, 08.02.2023, ora 14,00 proba interviu pentru recrutarea funcţiei publice de executie vacantă referent, clasa III, grad profesional superior, din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Murfatlar,

Numărul de înregistrare
atribuit dosarului
 de înscriere la concurs

Funcţia publică
de execuție vacantă
pentru care candidează

Punctajul obținut
la proba 
scrisa

Punctajul
obținut la
proba
interviu

Punctajul
final obținut
la 
concurs

 Rezultatul
final

 

1180/20.01.2023

referent, clasa III,
grad profesional superior

60,50

 94

 154,50

 Admis

Afişat azi 14.02.2023, ora 10,00 la sediul Primariei orasului Murfatlar si pe pagina de internet www.primaria-murfatlar.ro

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.