Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Posturi scoase la Concurs

   Primăria oraşului Murfatlar, cu sediul în localitatea Murfatlar, strada Calea Dobrogei, numărul 1, judeţul Constanţa, în baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; organizează concurs recrutare funcţie publică de execuţie vacantă, consilier, clasa I, grad profesional debutant, IdPost 236911, compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului, structura arhitectului şef, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar.
Anunţul se publică în data de 20.11.2020 pe pagina de internet a primăriei şi pe site-ul ANFP, alte informaţii, bibliografia, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la locul de desfăşurare a concursului şi pe pagina de internet a Primăriei oraşului Murfatlar, la secţiunea special creată în acest scop.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
- proba scrisă în data de 22.12.2020, ora 10.00, la sediul primăriei.
- data şi ora interviului vor fi anunţate în maxim 5 zile lucrătoare după susţinerea probei scrise.

   Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 20 zile de la data publicării anunţului, în perioada 20.11.2020 - 09.12.2020 inclusiv si vor contine in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 din HG 611/2008, actualizata, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici.
După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul Primăriei oraşului Murfatlar.
   Condiţii specifice de participare la concurs:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul arhitecturii, urbanismului, construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcţii
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: nu se solicita
- Sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 465: Condiţii de ocupare a unei funcţii publice, din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Durata normala a timpului de munca este de 8 ore/zi , respectiv 40 ore/saptamana.

Bibliografia:
- Constitutia Romaniei -republicata
- Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - titlul I şi II ale Părţii a VI a şi Partea VII;
- Ordonanta guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea 50/1991(r), modificata si completata
- Legea 350/2001 modificata si completata,
- Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991,
- OG 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al contructiilor existente
NOTA
Se vor avea in vedere formele la zi ale actelor normative din bibliografie.

   Scopul principal al postului - Verificarea/urmărirea lucrarilor de investitii finantate din bugetul local sau din surse atrase aprobate in bugetul local; Urmarirea comportarii in exploatare si postutilizarea constructiilor proprietatea orasului si urmarirea realizarii si receptia documentatiilor tehnice (SF si PT + CS + DDE) si documentalior de urbanism realizate si/sau aprobate de catre autoritatile locale.
   ATRIBUTIILE stabilite in baza Legii 50/1991(r), modificata si completata si Legea 350/2001 modificata si completata, Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, OG 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al contructiilor existente
- Urmăreste realizarea documentatiilor tehnice pentru proiecte de investitie sau reparatii/ reabilitări, fazele: SF (Studiu de fezabilitate), DALI (Documentatie de Avizare a Lucrărilor de Interventie), PT (Proiect Tehnic), CS (Caiete de sarcini) si DDE (Desene si Detalii de Executie) finantate de la Bugetul Local, UE sau alte surse atrase si/sau aprobate de către Consiliul Local al orasului.
- Urmăreste, colaborează si după caz, participă la realizarea documentatiilor de urbanism: PUG (Plan Urbanistic General) cu RLU (Regulamentul Local de Urbanism) aferent, PUZ (Plan Urbanistic Zonal) cu RLU aferent si PUD (Plan Urbanistic de Detaliu) de la initiere indiferent dacă este Consiliul Local, persoană juridică sau persoană fizică, până la aprobarea documentațiilor de către Consiliul Local
- Primeste si verifică din punct de vedere legal continutul documentelor repartizate pentru eliberarea Certificatelor de Urbanism, le restituie sau întocmeste Certificatele de Urbanism si le înaintează pentru aprobare si semnare la Secretar si Primar, le transmite în termen beneficiarului/ solicitantului, direct pe bază de semnătură de primire sau prin postă cu confirmare de primire
- Primeste si verifică din punct de vedere legal continutul documentatiilor repartizate pentru eliberarea Autorizatiilor de construire, le restituie sau întocmeste Autorizatiile de construire, le înaintează pentru aprobare si semnare către Secretar si Primar, le transmite în termen beneficiarului/solicitantului, direct pe bază de semnătură de primire sau prin poștă cu confirmare de primire
- Urmareste comportarea în exploatare si postutilizarea constructiilor, pastrează cartile tehnice ale constructiilor proprietatea orasului si anunta conducerea primăriei si Serviciul privind întreținerea și administrarea domeniului public și privat al orașului despre producerea unor evenimente si completeaza ori de cate ori este necesar in Jurnalul de evenimente din Cartea tehnica a constructiilor apartinand patrimoniului public si privat al orasului, aflate in administrarea/ inventarul Primăriei, Consiliului local si răspunde de buna lor păstrare.
- Verifică din punct de vedere al continutului documentatiile repartizate care au fost primite de la Consiliul Judetean Constanta pentru emiterea Avizului Primarului, le restituie sau întocmeste Avizul Primarului în termenul legal, îl semnează pentru Arhitectul sef, îl înaintează pentru aprobare si semnare către Secretar si Primar si-l înaintează beneficiarului/ solicitantului direct pe bază de semnătură de primire sau prin postă cu confirmare de primire
- Urmareste pe teren respectarea documentatiilor tehnico-economice si după caz, avizează situatiile de lucrări executate pentru obiectivele de investitiii publice conform autorizatiilor de construire eliberate si respectiv pentru lucrarile de reparatii/ reabilitare finantate de la bugetul Local, fonduri atrase (Guvern sau UE) si/sau aprobate de Consiliul Local al orasului.
- Participa din punct de vedere tehnic la organizarea licitatiilor pentru închirieri, concesionări sau vânzări de bunuri proprietatea publică sau privată a orasului, pentru achizitii publice de servicii, achizitii publice de lucrari de investitii, intretinere si reparatii/reabilitari organizate de catre Consiliul local si/sau Primar.
- Participa la receptiile la terminarea lucrarilor si la receptiile finale ce se efectueaza la obiectivele de investitii si/sau reparatii/reabilitari realizate din bugetul local, din fonduri guvernamentale, europene si din alte surse atrase, la lucrarile de intretinere si participa sau receptioneaza documentatii tehnice de investitii/ reparatii sau documentatii de urbanism, dupa caz.
- Rezolva si raspunde in termen la corespondenta primita si transmite in termen datele solicitate inclusiv statistice catre institutiile abilitate
- Gestionează baza de documente si informații necesare bunei functionări a activității de urbanism de la nivelul structurii Arhitectului sef din Primărie în interesul orasului

   Pe linia protecţiei datelor cu caracter personal trebuie:
-Să cunoască şi să aplice prevederile actelor normative din domeniul datelor cu caracter personal
-Să informeze persoana vizată atunci când datele cu caracter personal sunt colectate direct de la acesta, în condiţiile legii, cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării tuturor datelor cu caracter personal solicitate şi consecinţele refuzului de a le pune la dispoziţie, drepturile prevăzute de Regulamentul privind protecţia datelor cu caracter personal şi Legii 190/2018;
-Să prelucreze numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;
-Să acorde sprijin Responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal în vederea realizării activităţilor specifice;
-Să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/codului de acces la sistemele informatice, bazelor de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal;
-Să respecte măsurile de securitate precum şi celelalte reguli stabilite de Operator;
-Să informeze de îndată conducerea Operatorului şi pe Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal despre împrejurările de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre situaţia în care au fost accesate/diseminate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale.
   Va respecta regulamentul de ordine interna al institutiei

   Date contact: Primăria oraşului Murfatlar, calea Dobrogei, nr 1, telefon: 0241234350, fax: 0241234516 , e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., web-site: www.primaria-murfatlar.ro, persoană de contact: Zugravu Simona – consilier grad profesional superior

Formulare tipizate
Curriculum vitae (DOC)
Formular de inscriere (DOC)

OPIS DOCUMENTE ÎNSCRIERE CONCURS DE RECRUTARE (PDF)


REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR 

 1. Membrii comisiei de concurs, numiti prin Dispozitia primarului orasului Murfatlar 333 din 19.11.2020 pentru concursul de recrutare funcţie publică de execuţie vacantă, consilier, clasa I, grad profesional debutant, IdPost 236911, compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului, structura arhitectului şef, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar, organizat în data de 22.12.2020, ora 10,00 - proba scrisă, formată din următorii membri :

  - Mustafa Turchian - președinte (consilier, clasa I, grad profesional superior
  - Ciubuc Iuliana Florentin- membru (inspector, clasa I, gradul profesional superior
  - Balcan Mariana Carmen - membru (inspector, clasa I, gradul profesional superior)
        Zugravu Simona - consilier, clasa I, grad profesional superior, serviciul buget, finanţe, contabilitate - Secretar comisie s-au întrunit astazi 11.12.2020 ora 12.00 la sediul Primariei orasului Murfatlar pentru verificarea dosarelor depuse în vederea participarii la concurs.
     Membrii comisiei de concurs, au constatat ca pentru aceasta funtie nu s-a depus nici un dosar.

  2. Membrii comisiei de concurs, numiti prin Dispozitia primarului orasului Murfatlar nr. 332 din 19.11.2020 pentru concursul de recrutare funcţie publică de conducere vacantă, şef serviciu, Serviciul Intretinerea si Administrarea Domeniului Public si Privat, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Murfatlar, Id post 541515, organizat în data de 22.12.2020, ora 12,00 - proba scrisă, formată din următorii membrii :

     1.Pavel Dan, arhitect sef - membru
     2.Bulat Neriman, inspector, clasa I, grad profesional superior, compartiment buget, contabilitate
     3. Ciubuc Iuliana Florentina, inspector, clasa I, grad profesional superior, compartimentul investitii
         Zugravu Simona - consilier, clasa I, grad profesional superior, serviciul buget, finanţe, contabilitate - Secretar comisie s-au întrunit astazi 11.12.2020 ora 12.00 la sediul Primariei orasului Murfatlar pentru verificarea dosarelor depuse în vederea participarii la concurs.

  Membrii comisiei de concurs, au constatat ca pentru aceasta funtie nu s-a depus nici un dosar.
  Rezultatul selectiei dosarelor, a fost afisat la sediul Primariei orasului Murfatlar de catre secretarul comisiei de concurs.

  Zugravu Simona - secretar comisie

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.