Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Achiziții publice

Nr. 7340/06.09.2021

ANUNT 
   Unitatea Administrativ Teritoriala orasul Murfatlar doreste sa incheie un contract privind Elaborarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii - DALI, expertiză tehnică, studiu geotehnic pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare și modernizare străzi din orașul Murfatlar, județul Constanța”

   Va prezentam mai jos principalele repere ale prezentei achizitii:

   Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante : UAT Orasul Murfatlar, cu sediul in Str. Calea Dobrogei , nr. 1, oras Murfatlar, Judeţul Constanţa, telefon/fax 0241/234350; 0241/234516.
Obiectul contractului:
   Serviciile ce fac obiectul contractului de achiziţie: elaborarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii - DALI, expertiză tehnică realizată de un expert tehnic autorizat pe domeniul de referință, studiu geotehnic avizat la cerința Af pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare și modernizare străzi din orașul Murfatlar, județul Constanța”.

   Obiectul contractului de servicii constă în elaborarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii - DALI, fără a se limita la datele şi informaţiile cuprinse în nota conceptuală şi în tema de proiectare, prin care proiectantul analizează, fundamentează şi propune minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice diferite, recomandând, justificat şi documentat, scenariul/opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) pentru realizarea obiectivului de investiţii.

În cazul intervenţiilor la construcţii existente, documentaţiile tehnico-economice se elaborează pe faze de proiectare, astfel:

(i) documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii;

(ii) proiect pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor;

(iii) proiect tehnic de execuţie;

Proiectantul va întocmi documentaţii pentru obţinerea avizelor/acordurilor pentru obiectivul de investiție ,,Echiparea edilitară (alimentarea cu apă, canalizare menajeră) în cartierul rezidențial din orașul Murfatlar, studiat prin PUZ - Proiect nr. 20/2014”.

Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii - DALI se va realiza în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul–cadru al documentaţiilor tehnico–economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii este documentaţia tehnico-economică, similară studiului de fezabilitate, elaborată pe baza expertizei tehnice a construcţiei/construcţiilor existente şi, după caz, a studiilor, auditurilor ori analizelor de specialitate în raport cu specificul investiţiei.

Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) recomandat(ă) cuprinde următoarele date si informaţii:

a) soluţia tehnică;
b) principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii;
c) certificatul de urbanism, avizele conforme pentru asigurarea utilităţilor, precum şi avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de investiţii;
d) strategia de implementare, exploatare/operare şi de întreţinere a investiţiei.
Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii se aprobă potrivit competenţelor stabilite prin Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

   Conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii este prevăzut în anexa nr. 5 HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul–cadru al documentaţiilor tehnico–economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

   În cazul în care se vor constata neconcordanțe între prevederile Caietului de sarcini și cele ale normelor legale în domeniu, prestatorul este obligat să le respecte pe cele din urmă după o prealabilă notificare a beneficiarului.

   Menționăm că documentația va fi actualizată, inclusiv în faza de execuție a lucrărilor, în funcție de solicitările emitenților de avize și acorduri și de eventualele solicitări de clarificări din partea beneficiarului.

   Dreptul de proprietate intelectuală asupra documentațiilor aparține beneficiarului.

Amplasament

Nr. 
crt.

Denumire stradă

Lungime
(ml)

Latime (medie)
(ml)

Trotuar
Da/Nu
(lungime) 

Suprafaţă totală
(mp)

1

CALEA DOBROGEI

175,00

16,00

Da

2690,00

2

NICOLAE BĂLCESCU

373,41

12,98

Da

4.847,98

3

ALEXANDRU IOAN CUZA

475,00

21,90

Da

10.403

4

DIMITRIE CANTEMIR

504,80

12,82

Da

6.473,74

5

NICOLAE TITULESCU

405,00

12,30

Da

4.980,00

6

NICHITA STĂNESCU

585,00

11,43

Da

6.686,00

7

DUZILOR

112,74

11,59

Da

1.307,06

8

FEROVIARULUI

215,70

11,09

Nu

2.391,83

9

GENERAL VASILE MILEA

1.158,70

12,33

Da, pe o parte

14.287,13

10

CREDINŢEI

649,13

8,25

Da 

5.354,08

11

TINERETULUI

556,52

10,17

Da

5.660,08

12

NICOLAE IORGA Tronson 1

228,00

16,97

Da, parţial

4072,00

13

MINERULUI Tronson 2

867,00

10,61

Nu

9205,00

14

MIRCEA ELIADE

193,00

13,19

Da

2.545,00

15

JUNIMII

218,69

8,24

Da

1.802,60

16

INDUSTRIALĂ 1

455,00

7,46

Nu

3.393,00

17

INDUSTRIALĂ 2

725,00

11,00

Nu

7.975,00

18

DIAMANTULUI

435,00

8,08

Nu

3.515,00

19

CORALULUI

160,00

7,78

Nu

1.244,00

20

RUBINULUI

340,00

7,28

Nu

2.474,00

21

Prelungirea RUBINULUI

125,00

10,88

Nu

1.360,00

22

OPALULUI

300,00

9,61

Nu

2.884,00

23

CRISTALELOR

315,00

7,45

Nu

2.348,00

24

ALEEA GAROFIŢEI

100,03

10,86

Da

1.086,28

25

ALEEA LILIACULUI

266,80

13,71

Da

3.657,25

26

ALEEA NARCISELOR

375,42

11,21

Da

4.206,82

27

ALEEA ZAMBILELOR

208,20

8,16

Nu

1.698,24

28

ALEEA MĂRGĂRITARELOR 

481,90

10,76

Da

5.187,13

29

ALEEA TRANDAFIRULUI

531,40

9,77

Da parţial

5.193,66

30

ALEEA GHIOCELULUI

91,49

11,35

Nu

1.038,38

31

ALEEA PERLEI

80,00

3,25

Nu

260,00

32

ALEEA SAFIRULUI

155,00

2,39

Nu

370,00

33

MIHAI EMINESCU

598,00

12,14

Da

7263,00

34

MIHAIL KOGALNICEANU

531,00

14,00

Da

7471,00

 Total lungime strazi : 12 991,93 ml.        Suprafata totala: 134 937,66  mp.

CPV principal: 79314000 - 8 - Servicii întocmire studii de fezabilitate (Rev.2)

   Procedura de atribuire aleasă : achizitie directa, in conformitate cu prevederile art. 7 alineat (5) din Legea nr. 98/2016.
Locul prestarii serviciilor aferente contractului :Orasul Murfatlar, Judeţul Constanţa
Durata contractului de servicii : maxim 45 zile de la data semnarii contractului.
Oferta se va depune intr-un singur exemplar original (in colet/plic sigilat insotit de scrisoarea de inaintare- formularul 1) si trebuie sa cuprinda:
Documente de calificare
Ofertantul va depune urmatoarele documente de calificare:

   Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate (cod/coduri CAEN autorizat) conform obiectului contractului
Formular nr. 2 - Declaratie de neincadrare in prevederile art. 59 si art.60 alineat (1) literele d) si e) din Legea nr. 98/2016
In vederea completarii formularului F2 va aducem la cunostinta ca persoanele cu functie de decizie in cadrul primariei orasului Murfatlar sunt urmatoarele:

Primar Cojocaru Gheorghe, viceprimar Samoilă Marian, secretar Vintilă Florin, consilieri locali: Crisan Sorin - Vasile , Samoila Marian, Ibadula Erdin, Cojbic Domnica, Zamosteanu Bogdan-Ionut, Rohozneanu Constantin -Cosmin , Ene Ion, Manea Silviu-George, Anton Ion, Constencov Nufar- Vasile, Butnariu Mihai, Untaru Marian -Ciprian, Vladoi Ion, Bolat Remzi, Grecu Claudiu, Isleam Gihan, Munteanu Marcel.

b. Propunerea tehnica
   Ofertantul va elabora propunerea tehnica conform specificatiilor caietului de sarcini si instructiunilor din prezentul anunt.

c. Propunerea financiara – formularul de oferta nr. 3
   Ofertantul va elabora propunerea financiara conform instructiunilor din cadrul caietului de sarcini si instructiunilor din prezentul anunt.
Se va completa Formularul 3, cu preţul în lei, fără TVA, oferta prezentată fiind valabilă pe o perioadă de minim 60 de zile de la termenul limită de primire a ofertei.

   Limba de redactare a ofertei:
   Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile de la data deschiderii ofertelor.
Pretul va fi exprimat in RON, fara TVA, acesta fiind mentionat distinct.
Valoarea estimata a contractului : 80.000 lei fara TVA
Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

La oferta de baza:
o NU se accepta oferte alternative

Documentele care insotesc oferta:
Scrisoare de inaintare- Formularul 1
Imputernicire, daca este cazul
Declaraţie privind evitarea conflictului de interese- Formularul 2
Formularul de Oferta-Formular 3
Adresa la care se depune oferta:sediul autoritatii contractante, Calea Dobrogei, nr. 1, Orasul Murfatlar, Judeţul Constanţa, si/sau pe adresa de mail :
consiliu-localAt signprimaria-murfatlar.ro

Data limita pentru depunerea ofertei: 09.09.2021, ora 16:00
Documentatia de atribuire anexata prezentului anunt
Sectiunea I - Caiet de sarcini
Formulare

Note: 
   Ofertantul declarat castigator isi va posta oferta in catalogul electronic produse/servicii/lucrari existent pe e-licitatie.ro. Pentru aceasta, este obligatoriu ca participantii sa aiba sau sa isi deschida conturi e utilizatori SEAP. Achizitia va fi postata cu denumirea: Elaborarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii - DALI, expertiză tehnică, studiu geotehnic pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare și modernizare străzi din orașul Murfatlar, județul Constanța”
Pentru operatorii economici care nu au posibilitatea de a detine un cont de utilizator in cadrul SICAP, prezenta achizitie se va desfasura strict in baza prezentului anunt, urmand ca dupa incheierea contractului sa se publice de catre autoritatea contractanta o notificare de atribuire in cadrul SICAP.
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la telefon 0241/234350, persoana de contact: Responsabil achizitii – Clincu Mihaela

Caietul de sarcini (PDF)
Formulare (DOC)

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.