Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Achiziții publice

   Autoritatea contractantă U.A.T.oras Murfatlar, cu sediul în localitatea Murfatlar, str. Calea Dobrogei, nr. 1, județ Constanta, tel 0241 234350, fax 0241 234516, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., cod fiscal 4859712, cont nr. RO95TREZ24A705000200130X, deschis la Trezoreria Constanta, intenționează să încheie un contract de achiziție publică de servicii pentru realizarea obiectivului ,,SERVICII DE MĂSURĂTORI TOPOGRAFICE ȘI LUCRĂRI TEHNICE DE SPECIALITATE PENTRU PLAN DE SITUAȚIE TOPOGRAFIC PENTRU SUPRAFAȚA DE TEREN PENTRU ÎNFIINȚARE REȚEA DE DISTRUBUȚIE GAZE NATURALE ÎN INTRAVILANUL ORAȘ MURFATLAR ȘI LOCALITATEA APARȚINĂTOARE SIMINOC’’, necesar pentru proiectul ,, SISTEME INTELIGENTE ȘI SUSTENABILE DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ȘI GAZELOR NATURALE’’.

   Autoritatea contractantă U.A.T.oras Murfatlar, cu sediul în localitatea Murfatlar, str. Calea Dobrogei, nr. 1, județ Constanta, tel 0241 234350, fax 0241 234516, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., cod fiscal 4859712, cont nr. RO95TREZ24A705000200130X, deschis la Trezoreria Constanta, intenționează să încheie un contract de achiziție publică de servicii pentru realizarea obiectivului ,,Servicii realizare studiu de fezabilitate pentru înfiinţarea reţea distribuţie gaze naturale în oraşul Murfatlar şi satul aparţinător Siminoc”.

   În situația în care societatea dumneavoastră este interesată de o colaborare cu instituția noastră, vă adresăm rugămintea de a ne transmite o ofertă de preț, elaborată în conformitate cu prevederile din caietul de sarcini atașat și cu prevederile prezentului document, după cum urmează:

1. Data și ora limită pentru depunerea ofertei:06.10.2020 ora 16:00.
2. Modalitatea de depunere a ofertei: în original la sediul autorității contractante sau prin e-mail, în formatul scanat după documentele originale, la adresa fizică, respectiv cea de e-mail, menționate mai sus.
3. Perioada de valabilitate a ofertei: 120 de zile calendaristice de la data limită de depunere a ofertei.
4. Documente solicitate:
   a. Formularul de ofertă, completat conform modelului anexat prezentei cereri de ofertă (Formularul nr. 1 )
   b. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, în original/copie legalizată/copie lizibilă cu mentiunea "conform cu originalul”. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/valide la data prezentării acestuia. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codurile CAEN autorizate din certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului; 
   c. Declarația privind neîncadrarea în situațiile de incompatibilitate și conflict de interese prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016, completată conform modelului anexat prezentei cereri de ofertă (Formularul nr. 2).
   Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante și al furnizorului de servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procesului de achiziție sunt Primar Valentin Saghiu, viceprimar Manea Ilie, secretar Vintila Florin, consilieri locali: Oita Dumitru, Sova Gabriel, Moale Cristina, Branescu Nicu, Marincea Nicolaie, Corman Adrian, Mustafa Belghin, Manea Ilie, Gherghin Nicusor, Samoila Marian, Condurachi Costica, Anton Ion, Pana Ion, Cucuveanu Elena, Turica Despina, Munteanu Mihaela, Bradeanu Adrian.

5. Valoarea estimată a contractului: 125.000,00 lei fără TVA.
6. Oferta care depășeste valoarea estimată va fi respinsa.
7. Garanții solicitate: nu este cazul
8. Caiet de sarcini (Anexa la prezenta cerere de oferta)
9. Ofertantul a carui oferta va fi acceptata va depune informatiile necesare în catalogul electronic din SEAP în termen de maxim 2 zile de la primirea unei comunicari în acest sens.

 Caiet de sarcini SF gaze
 Formulare


 

  Unitatea Administrativ Teritoriala orasul Murfatlar doreste sa incheie un contract de  Servicii de proiectare, inginerie si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii „Lucrari de amenajare si reparatii curte Casa de Cultura” Va prezentam mai jos principalele repere ale prezentei achizitii: 1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante : UAT Orasul Murfatlar, cu sediul in Str. Calea Dobrogei , nr. 1, oras Murfatlar, Judeţul Constanţa, telefon/fax 0241/234350; 0241/234516.
Obiectul contractului:  prestare Servicii de proiectare, inginerie si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii „Lucrari de amenajare si reparatii curte Casa de Cultura”.

Cod CPV:  - 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice
               - 71356200-0 Servicii de asistenta tehnica

2.  Procedura de atribuire aleasă : achizitie directa, in conformitate cu prevederile art. 7 alineat (5) din Legea nr. 98/2016.
3.  Locul prestarii serviciilor aferente contractului : Orasul Murfatlar, Judeţul Constanţa
4.  Durata contractului de servicii : 30 zile
5.  Oferta se va depune intr-un singur exemplar original (in colet/plic sigilat insotit de scrisoarea de inaintare- formularul 1) si  trebuie sa cuprinda:
  a.Documente de calificare
   Ofertantul va depune urmatoarele documente de calificare:
   Formular nr. 2 - Declaratie de neincadrare in prevederile art. 59 si art.60 alineat (1) literele d) si e) din Legea nr. 98/2016
   In vederea completarii formularului F2 va aducem la cunostinta ca persoanele cu functie de decizie in cadrul primariei orasului Murfatlar sunt urmatoarele:    Primar Valentin Saghiu, viceprimar Manea Ilie, secretar Vintila Florin,Contabil sef Memet Reise, consilieri locali: Oita Dumitru, Sova Gabriel, Moale Cristina, Branescu Nicu, Marincea Nicolaie, Corman Adrian, Mustafa Belghin, Manea Ilie, Gherghin Nicusor, Samoila Marian, Condurachi Costica, Anton Ion, Pana Ion, Cucuveanu Elena, Turica Despina, Munteanu Mihaela, Cojbuc Dumitru.
  b.   Propunerea tehnica
   Ofertantul va elabora propunerea tehnica conform specificatiilor caietului de sarcini si  instructiunilor din prezentul anunt.

  c.   Propunerea financiara – formularul de oferta nr. 3
  Ofertantul va elabora propunerea financiara conform instructiunilor din cadrul caietului de sarcini si  instructiunilor din prezentul anunt.

6.   Limba de redactare a ofertei: romana.
7.   Perioada de valabilitate a ofertelor: 120 zile de la data deschiderii ofertelor.
8.   Pretul va fi exprimat in RON, fara TVA, acesta fiind mentionat distinct.
9.   Valoarea estimata a contractului : 24.159,00 lei fara TVA
10. Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut
11. La oferta de baza:
     -  NU se accepta oferte alternative

12.Documentele care insotesc oferta:
   a)Scrisoare de inaintare- Formularul 1
   b)Imputernicire, daca este cazul

13. Adresa la care se depune oferta: sediul autoritatii contractante,  Str. Calea Dobrogei, nr. 1, Orasul Murfatlar, Judeţul Constanţa, si/sau pe adresa de mail :
      Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

14. Data limita pentru depunerea ofertei: 26.08.2020, ora 14:00
15.Documentatia de atribuire anexata prezentului anunt
   a) Sectiunea I - Caiet de sarcini  
   b) Formulare

Note:
   1.
Ofertantul declarat castigator isi va posta oferta in catalogul electronic produse/servicii/lucrari existent pe www.e-licitatie.ro . Pentru aceasta, este obligatoriu ca participantii sa aiba sau sa isi deschida conturi e utilizatori SEAP.
   2. Achizitia va fi postata cu denumirea: Servicii de proiectare, inginerie si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul „Lucrari de amenajare si reparatii curte Casa de Cultura”
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la telefon 0241/234350, persoana de contact:  Responsabil achizitii – Sova-Cozma Mirela

Documente atasate:
Caiet sarcini proiectare BSB 12.08.2020 TVA (DOCX)
Formulare 1 (DOCX)
Memoriu (PDF)


 

   Autoritatea contractanta: UAT MURFATLAR
   Adresa postala:  Str. Calea Dobrogei , Nr. 1, Localitatea Murfatlar , Cod postal:  905100, Romania ,
   Persoana de contact: Samedin Irina-Silvia , Tel. 0241234350 , Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Fax:0241234516

   Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie: Achizitie directa
   Tip contract:  Prestari servicii
   CPV-Servicii de intretinere a ilminatului public -50232100-1 (Rev.2)
   Denumirea achizitie: Intretinerea Sistemului de Iluminat public, oras Murfatlar, judetul Constanta
   Valoarea estimata fara TVA: 133.000 lei
   Conditii de plata: autoritatea contractanta are obligatia de plata a sumelor de bani prin virament, in in cont de trezorerie, din fonduri bugetare, cu OP, cel târziu la 60 de zile calendaristice de la data primirii facturii.  

   Conditii participare: Operatorul economic sa fie inregistrat in SEAP. Ofertantul va completa oferta specificand pretul unitar fara TVA, valoarea totala va cuprinde toate costurile inclusiv cele de transport. Valabilitatea ofertelor sa fie de minim 30 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Oferta financiara va fi insotita de Certificat constator emis de ONRC, Declaratia privind evitarea conflictului de interese-Formular nr 3, Formular de oferta- Formular nr.2, Scrisoare de inaintare- Formular nr.1, Conventie de lucru cu  Enel Energie SA.
Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut

   Termen limita primire oferte: 10.08.2020, ora 12:00
   Informatii suplimentare: Ofertele se pot transmite prin email sau fax la adresele specificate mai jos sau depuse la sediu Str. Calea Dobrogei , Nr. 1, localitatea Murfatlar, jud.Constanta. Oferta stabilita câstigatoare, pe perioada de valabilitate a acesteia, împreuna cu comunicarea transmisa catre ofertantul câstigator, vor constitui un contract angajant între parti. Clarificari se pot obtine de la Compartimentul Achizitii al institutiei în baza unei solicitari scrise transmise prin fax la nr. 0241234516 sau pe e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Persoana de contact  Samedin Irina-Silvia. Program de lucru 08.00-16.00, vineri 8.00-14.00. Ofertantul a carui oferta va fi acceptata va depune informatiile necesare în catalogul electronic din SEAP în termen de maxim 2 zile de la primirea unei comunicari în acest sens.

VEZI DOCUMENTATIA:
Formulare 1,2,3 (DOC)
Hotararea consiliului local nr. 52 din 31.07.2020 (PDF)

 

   Autoritatea contractanta: UAT MURFATLAR
   Adresa postala:  Str. Calea Dobrogei , Nr. 1, Localitatea Murfatlar , Cod postal:  905100, Romania ,
   Persoana de contact: Samedin Irina-Silvia , Tel. 0241234350 , Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Fax:0241234516

   Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie: Achizitie directa
   Tip contract: 
Lucrări
   CPV principal: 45112711-2- Lucrari de arhitectura peisagistica a parcurilor (Rev.2)
   CPV secundar: 45231400-9 - Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)
   Denumirea achizitie: Lucrari de reabilitare iluminat si peisagistica Parc Primărie, oras Murfatlar, judetul Constanta
   Valoarea estimata fara TVA: 430.000 RON
   Conditii de plata:
autoritatea contractanta are obligatia de plata a sumelor de bani prin virament, in in cont de trezorerie, din fonduri bugetare, cu OP, cel târziu la 60 de zile calendaristice de la data primirii facturii.   

   Conditii participare: Operatorul economic sa fie inregistrat in SEAP. Ofertantul va completa oferta specificand pretul unitar fara TVA, valoarea totala va cuprinde toate costurile inclusiv cele de transport. Valabilitatea ofertelor sa fie de minim 30 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Oferta financiara va fi insotita de Certificat constator emis de ONRC, Declaratia privind evitarea conflictului de interese-Formular nr 2, Formular de oferta- Formular nr.4, Scrisoare de inaintare- Formular nr.6, Declaratie de conformitatea CE producator, din care sa rezulte caracteristicile tehnice solicitate si conformitate cu standardele;

   Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut
   Termen limita primire oferte: 03.08.2020, ora 12
   Informatii suplimentare: Ofertele se pot transmite prin email sau fax la adresele specificate mai jos sau depuse la sediu Str. Calea Dobrogei , Nr. 1, localitatea Murfatlar, jud.Constanta. Oferta stabilita câstigatoare, pe perioada de valabilitate a acesteia, împreuna cu comunicarea transmisa catre ofertantul câstigator, vor constitui un contract angajant între parti. Clarificari se pot obtine de la Compartimentul Achizitii al institutiei în baza unei solicitari scrise transmise prin fax la nr. 0241234516 sau pe e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Persoana de contact  Samedin Irina-Silvia. Program de lucru 08.00-16.00, vineri 8.00-14.00. Ofertantul a carui oferta va fi acceptata va depune informatiile necesare în catalogul electronic din SEAP în termen de maxim 2 zile de la primirea unei comunicari în acest sens.

VEZI DOCUMENTATIA:
Caiet de sarcini Reabilitare iluminat si peisagistica (PDF)
Formulare 2,4,6 (DOC)


 

Autoritatea contractanta
UAT MURFATLAR
Adresa postala:  Str. Calea Dobrogei, Nr. 1, Localitatea Murfatlar , Cod postal:  905100, Romania, Persoana de contact: d-na Sova-Cozma Mirela sau Samedin Irina-Silvia, Tel. 0241234350, Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Fax: 0241234516

   Tip anunt: Cumparari directe
   Tip contract:  Furnizare de produse
   Cod CPV: 03121100-6- Plante vii, bulbi, rădacini,butaşi şi altoaie ( Rev.2)
   Denumirea achizitie: ,,Material săditor (flori, plante ierboase) pentru amenajarea spaţiilor verzi  din oraşul Murfatlar, judeţul Constanţa’’
   Valoarea estimata fara TVA:  95.000 RON
   Conditii de plata: Autoritatea contractanta are obligatia de plata a sumelor de bani prin virament, in cont de trezorerie, din fonduri bugetare, cu OP, cel târziu la 60 de zile calendaristice de la data primirii facturii.
   Conditii de livrare: Livrarea produselor se va face eşalonat, la cererea beneficiarului, materialul saditor fiind necesar pentru campania de primavara ( mai-iulie) si cea de toamna (septembrie-octombrie). 
   Conditii participare: Operatorul economic sa fie inregistrat in SICAP. Oferta financiara va cuprinde toate costurile privind lucrările de pregătire a terenului precum si plantarea materialului săditor inclusiv cele de transport si pretul unitar in lei fara TVA/buc. pentru fiecare material saditor. Oferta va fi insotita de document de calitate si conformitate privind materialul saditor, atestat de producător. Valabilitatea ofertelor sa fie de minim 120 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.

   Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut
   Termen limita primire oferte: 05.06.2020
   Informatii suplimentare:  Ofertele se pot transmite prin email sau fax la adresele specificate mai jos. Oferta stabilita câstigatoare, pe perioada de valabilitate a acesteia, împreuna cu comunicarea transmisa catre ofertantul câstigator, vor constitui un contract angajant între parti. Clarificari se pot obtine de la Compartimentul Achizitii al institutiei în baza unei solicitari scrise transmise prin fax la nr. 0241234516 sau pe e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Persoana de contact Sova-Cozma Mirela sau Samedin Irina-Silvia. Program de lucru 08.00-16.00, vineri 8.00-14.00. Ofertantul a carui oferta va fi acceptata va depune informatiile necesare în catalogul electronic din SICAP în termen de maxim 2 zile de la primirea unei comunicari în acest sens.

Caiet de sarcini


 

Autoritatea contractanta: UAT MURFATLAR
Adresa postala:  Str. Calea Dobrogei, Nr. 1, Localitatea Murfatlar, Cod postal:  905100, Romania , Persoana de contact: d-na Sova-Cozma Mirela sau Samedin Irina-Silvia, Tel. 0241234350, Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Fax: 0241234516 Tip anunt: Cumparari directe
Tip achizitie:  produse CPV: 39831240-0 Produse curatenie (Rev.2)  
Valoarea estimata fara TVA:  1.600,00  RON

Nr.
crt
Denumire produs Cantitatea
1. Solutie spray pentru geam 750ml/1000 ml 20 buc
2. Saci menajeri -240 litri  35 role
3. Saci menajeri -120 litri    25 role
4. Saci menajeri -60 litri 30 role
5. Saci menajeri -35 litri  30 role
6. Solutie curatare WC 750 ml/1000 ml  20 buc
7. Detergent universal suprafete 1000 ml 22 buc
8. Odorizant WC 5 buc
9. Spray pentru mobila 8 buc
10. Spray insecticid universal  4 buc
11. Lavete universale- 3 buc/set  4 set
12. Detergent pentru vase 750 ml/1000 ml 10 buc
13. Sapun lichid-5 litri 1 buc
14. Bureti pentru vase- 10 buc/set  3 set
15. Prosop tip Z sau V  100 pachete
16. Servetele umede 20 buc
17. Set mop,coada si galeata cu storcator-10 litri  3 buc
18. Reverva mop bumbac   3 buc
19. Matura din paie cu coada lunga   6 buc
20. Detergent automat pentru rufe 20 kg  1 buc

Conditii de plata: autoritatea contractanta executa obligatia de plata a sumelor de bani prin virament, in cont de trezorerie, din fonduri bugetare, cu OP, cel târziu la 60 de zile calendaristice de la data primirii facturii.
Conditii participare: Operatorul economic sa fie inregistrat in SICAP. Ofertantul va completa oferta specificand pretul unitar fara TVA, cantitatea totala si valoarea totala. Oferta va cuprinde toate costurile inclusiv cele de transport. Valabilitatea ofertelor sa fie de minim 30 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut
Termen limita primire oferte: 25.05.2020
Informatii suplimentare:  Ofertantii interesati isi pot inregistra ofertele cu codurile CPV: 39831240-0  cu denumirea “ Produse curatenie ”, cu respectarea art. 44 din H.G. 395/2016, trimitand si o informare catre Serviciul Achizitii Publice prin e-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Ofertele se pot transmite prin email sau fax la adresele specificate mai jos. Clarificari se pot obtine de la compartimentul Achizitii al institutiei în baza unei solicitari scrise transmise prin fax la nr. 0241234516 sau pe e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Persoana de contact Sova-Cozma Mirela sau Samedin Irina-Silvia. Program de lucru 08.00-16.00, vineri 8.00-14.00.

Autoritatea contractanta: UAT MURFATLAR
Adresa postala:  Str. Calea Dobrogei, Nr. 1, Localitatea Murfatlar, Cod postal:  905100, Romania , Persoana de contact: d-na Sova-Cozma Mirela sau Samedin Irina-Silvia, Tel. 0241234350, Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Fax: 0241234516 Tip anunt: Cumparari directe
Tip achizitie: produse CPV: 44100000-1 Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)  
Valoarea estimata fara TVA: 430,00  RON

Nr.
crt
Denumire produs Cantitatea
1. Vopsea pentru lemn culoare rosie 5 litri
2. Vopsea pentru fier culoare albastru  10 litri
3. Diluant 5 litri
4. Banda adeziva hartie 50 mmx50m 3 buc
5. Var lavabil interior 20 litri  1 buc
6. Trafalet var 10 cm 1 buc
7. Rezerve trafalet var 10 cm  10 buc
8. Trafalet var 18 cm  1 buc
9. Rezerve trafalet var 18 cm 2 buc
10. Pensula vopsit 50 mm 2 buc
11. Pensula vopsit 80 mm 2 buc
12. Amorsa interior 10 litri  1 buc
13. Manusi protectie lacatus 5 perechi

Conditii de plata: autoritatea contractanta executa obligatia de plata a sumelor de bani  prin virament, in cont de trezorerie, din fonduri bugetare, cu OP, cel târziu la 60 de zile calendaristice  de la data primirii facturii.
Conditii participare: Operatorul economic sa fie inregistrat in SICAP. Ofertantul va completa oferta specificand pretul unitar fara TVA, cantitatea totala si valoarea totala. Oferta va cuprinde toate costurile inclusiv cele de transport. Valabilitatea ofertelor sa fie de minim 30 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut
Termen limita primire oferte: 25.05.2020
Informatii suplimentare: Ofertantii interesati isi pot inregistra ofertele cu codurile CPV: 44100000-1 cu denumirea “Materiale de constructii si articole conexe”, cu respectarea art. 44 din H.G. 395/2016, trimitand si o informare catre Serviciul Achizitii Publice prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Ofertele se pot transmite prin email sau fax la adresele specificate mai jos. Clarificari se pot obtine de la Compartimentul Achizitii al institutiei în baza unei solicitari scrise transmise prin fax la nr. 0241234516 sau pe e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Persoana de contact Sova-Cozma Mirela sau Samedin Irina-Silvia. Program de lucru 08.00-16.00, vineri 8.00-14.00.

Autoritatea contractanta: UAT MURFATLAR
Adresa postala:  Str. Calea Dobrogei, Nr. 1, Localitatea Murfatlar, Cod postal:  905100, Romania , Persoana de contact: d-na Sova-Cozma Mirela sau Samedin Irina-Silvia, Tel. 0241234350, Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Fax: 0241234516 Tip anunt: Cumparari directe
Tip achizitie:  produse CPV: 18143000-3 Echipament de protectie (Rev.2)  
Valoarea estimata fara TVA: 300,00 RON

Nr.
crt
Denumire produs Cantitatea
1. Halat laborator culoare alba -marime XXL 2 buc
2. Manusi unica folosinta marimea L  100 buc
3. Masti protectie faciala cu 3 straturi si 3 pliuri  100 buc

Conditii de plata: autoritatea contractanta executa obligatia de plata a sumelor de bani prin virament, in cont de trezorerie, din fonduri bugetare, cu OP, cel târziu la 60 de zile calendaristice  de la data primirii facturii.
Conditii participare: Operatorul economic sa fie inregistrat in SICAP. Ofertantul va completa oferta specificand pretul unitar fara TVA, cantitatea totala si valoarea totala. Oferta va cuprinde toate costurile inclusiv cele de transport. Valabilitatea ofertelor sa fie de minim 30 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazutTermen limita primire oferte: 25.05.2020
Informatii suplimentare: Ofertantii interesati isi pot inregistra ofertele cu codulul CPV: 18143000-3  cu denumirea “Echipament de protectie” , cu respectarea art. 44 din H.G. 395/2016, trimitand si o informare catre Serviciul Achizitii Publice prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Ofertele se pot transmite prin email sau fax la adresele specificate mai jos. Clarificari se pot obtine de la Compartimentul Achizitii al institutiei în baza unei solicitari scrise transmise prin fax la nr. 0241234516 sau pe e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Persoana de contact Sova-Cozma Mirela sau Samedin Irina-Silvia. Program de lucru 08.00-16.00, vineri 8.00-14.00.

Autoritatea contractanta: UAT MURFATLAR
Adresa postala:  Str. Calea Dobrogei, Nr. 1, Localitatea Murfatlar, Cod postal:  905100, Romania , Persoana de contact: d-na Sova-Cozma Mirela sau Samedin Irina-Silvia, Tel. 0241234350, Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Fax: 0241234516 Tip anunt: Cumparari directe
Tip achizitie:  produse
CPV: 24455000-8 Dezinfectanti (Rev.2)  
Valoarea estimata fara TVA: 2.600,00 RON

Nr.
crt
Denumire produs Cantitatea
1. Alcool sanitar 70% -0,5 l  10 buc
2. Gel dezinfectant pentru maini cu 70% alcool- 5 litri 10 buc
3. Gel dezinfectant pentru maini cu 70% alcool- 1 litru 2 buc
4. Clor automat- 2 litri   3 buc
5. Detartant -1 litru 10 buc
6. Dezifectant suprafete cu 70% alcool-1 litru  2 buc

Conditii de plata: autoritatea contractanta executa obligatia de plata a sumelor de bani  prin virament, in cont de trezorerie, din fonduri bugetare, cu OP, cel târziu la 60 de zile calendaristice  de la data primirii facturii.
Conditii participare: Operatorul economic sa fie inregistrat in SICAP. Ofertantul va completa oferta specificand pretul unitar fara TVA, cantitatea totala si valoarea totala. Oferta va cuprinde toate costurile inclusiv cele de transport. Valabilitatea ofertelor sa fie de minim 30 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Oferta financiara va fi insotita de Avizul de la Ministerul Sanatatii la dezinfectanti.

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut
Termen limita primire oferte: 25.05.2020
Informatii suplimentare:  Ofertantii interesati isi pot inregistra ofertele cu codurile  CPV: 24455000-8 cu denumirea “Dezinfectanti ”,cu respectarea art. 44 din H.G. 395/2016, trimitand si o informare catre Serviciul Achizitii Publice prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..  Ofertele se pot transmite prin email sau fax la adresele specificate mai jos. Clarificari se pot obtine de la Compartimentul Achizitii al institutiei în baza unei solicitari scrise transmise prin fax la nr. 0241234516 sau pe e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Persoana de contact Sova-Cozma Mirela sau Samedin Irina-Silvia. Program de lucru 08.00-16.00, vineri 8.00-14.00.

Autoritatea contractanta: UAT MURFATLAR
Adresa postala:  Str. Calea Dobrogei, Nr. 1, Localitatea Murfatlar, Cod postal:  905100, Romania , Persoana de contact: d-na Sova-Cozma Mirela sau Samedin Irina-Silvia, Tel. 0241234350, Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Fax: 0241234516 Tip anunt: Cumparari directe
Tip achizitie: produse CPV: 44411000-4 Articole sanitare (Rev.2)  
Valoarea estimata fara TVA: 70,00 RON

Nr.
crt
Denumire produs Cantitatea
1. Robinet apa rece 1 buc
2. Baterie dus cu furtun si para 1 buc

   Conditii de plata: autoritatea contractanta executa obligatia de plata a sumelor de bani prin virament, in cont de trezorerie, din fonduri bugetare, cu OP, cel târziu la 60 de zile calendaristice  de la data primirii facturii.
   Conditii participare: Operatorul economic sa fie inregistrat in SICAP. Ofertantul va completa oferta specificand pretul unitar fara TVA, cantitatea totala si valoarea totala. Oferta va cuprinde toate costurile inclusiv cele de transport. Valabilitatea ofertelor sa fie de minim 30 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.

   Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut
   Termen limita primire oferte: 25.05.2020
   Informatii suplimentare:  Ofertantii interesati isi pot inregistra ofertele cu codulul CPV: 4441000-4 cu denumirea “Articole sanitare”, cu respectarea art. 44 din H.G. 395/2016, trimitand si o informare catre Serviciul Achizitii Publice prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Ofertele se pot transmite prin email sau fax la adresele specificate mai jos. Clarificari se pot obtine de la Compartimentul Achizitii al institutiei în baza unei solicitari scrise transmise prin fax la nr. 0241234516 sau pe e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Persoana de contact Sova-Cozma Mirela sau Samedin Irina-Silvia. Program de lucru 08.00-16.00, vineri 8.00-14.00.

Strategia anuală de achiziţie publică pe anul 2020
a Primariei Orasului Murfatlar

1.Noţiuni introductive
    În conformitate cu prevederile art. 11. alin. (3) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitore la atribuirea contractului de achiziţie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice “Strategia anuală de achiziţie publică se realizează in ultimul trimestru al anului anterior anului căruia ii corespund procesele de achiziţie publică cuprinse in acestea, şi se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante ".
    Potrivit dispoziţiilor art. 11. alin. (2) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Primaria Orasului Murfatlar, prin Compartimentul Achizitii Publice, a elaborat strategia anuală de achiziţie publică care cuprinde totalitatea proceselor de achiziţie publică planificate a fi lansate de pe parcursul anului bugetar 2020.
Strategia anuala de achiziţie publica la nivelul Primariei Orasului Murfatlar se poate modifica sau completa ulterior, modificări/completări care se aproba conform prevederilor de mai sus. Introducerea modificărilor si completărilor in prezenta Strategie este condiţionata de identificarea surselor de finanţare.

   Unitatea Administrativ Teritoriala orasul Murfatlar doreste sa incheie un contract de  furnizare a echipamentelor si instalarii lor pentru actiunea “WiFi4EU Promovarea Conectivitatii la Internet in Comunitatile Locale”Va prezentam mai jos principalele repere ale prezentei achizitii:

1.Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante : UAT Orasul Murfatlar, cu sediul in Str. Calea Dobrogei , nr. 1, oras Murfatlar, Judeţul Constanţa, telefon/fax 0241/234350; 0241/234516.

Obiectul contractului:  Furnizarea de echipamente WiFi si instalarea acestora pe raza Orasului Murfatlar, in cele 10 locatii stabilite pentru actiunea “WiFi4EU Promovarea Conectivitatii la Internet in Comunitatile Locale” Cod CPV:  Principal
                 30000000-9 Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software

ANUNT PUBLICITATE

   Primaria orasului Murfatlar informeaza operatorii economici ca intentioneaza sa achizitioneze direct conform art. 43 din H.G. 395/2016 din catalogul electronic Servicii IT: consultana, dezvoltare de software, internet si asistenta si invita operatorii economici sa-si inregistreze ofertele in SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. 395/2016 pana la data de 13.01.2020 inclusiv.

   Va fi consultat urmatorul cod CPV – 7200000-5

   Valoarea estimata a achizitiei: 67.000 lei fara tva

   Ofertantii interesati isi pot inregistra oferta pe cod CPV: 7200000-5 cu denumirea “Servicii de mentenanta IT”, trimitand si o informare catre Serviciul Achizitii Publice prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

   Publicarea prezentului anunt are rol de informare/publicitate, nu obliga autoritatea contractanta si nu exclude de la achizitie operatorii economici deja inscrisi in catalog (daca este cazul). Scopul acestui anunt este acela de a determina operatorii economici sa-si inscrie ofertele de pret in catalogul electronic astfel incat la data demararii achizitiei directe si a verificarii catalogului electronic autoritatea contractanta sa fi intreprins toate demersurile pentru a se asigura ca sunt operatori inscrisi in catalogul electronic care sa-i satisfaca necesitatea de produse, servicii, lucrari.

   Ulterior publicarii prezentului anunt autoritatea contractanta va aplica prevederile art 43-46 din HG 395/2016


 

   U.A.T.Oras Murfatlar , in calitate de beneficiar al proiectului “ Dezvoltarea potentialului turistic, protejarea si promovarea mostenirii comune”, cod ROBG-453, Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria, ROBG-453,  a finalizat procedura de achizitie prin metoda Achizitie directa pentru Servicii de implementare a unui website si a unei platforme online ce au facut obiectul Achizitiei directe nr.DA24148698 Atribuind contractul de servicii ofertantului declarat castigator, dupa cum urmeaza:

U.A.T.Oras Murfatlar , in calitate de beneficiar al proiectului “ Dezvoltarea potentialului turistic, protejarea si promovarea mostenirii comune”, cod ROBG-453, Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria, ROBG-453,  a finalizat procedura de achizitie prin metoda Achizitie directa pentru  Serviciile de inginerie  pentru verificarea documentatiei tehnico – economice in faza Proiect tehnic de executie, caiete de sarcini, detalii de executie (PT + CS + DDE) 06.08.2019

 

 

U.A.T.Oras Murfatlar , in calitate de beneficiar al proiectului “ Dezvoltarea potentialului turistic, protejarea si promovarea mostenirii comune”, cod ROBG-453, Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria, ROBG-453,  a finalizat procedura de achizitie prin metoda Achizitie directa pentru  Serviciile de furnizare de bunuri electronice si asimilate (laptop, desktop, tablete, multifunctional, proiector, aparat foto, camera de luat vederi, drona si accesorii) 02.08.2019

 

 

   Primaria orasului Murfatlar informeaza operatorii economici ca intentioneaza sa achizitioneze direct din catalogul electronic lucrari electrice pentru “Modernizare si eficentietizare iluminat public stradal prin montare aparate de iluminat cu LED in orasul Murfatlar, judetul Constanta , si invita operatorii economici sa-si inregistreze ofertele in SEAP pana la data de 07.07.2019, ora 12,00  inclusiv.

   Va fi consultat urmatorul cod CPV – 45316110-9 Instalare de echipament de iluminare stradala (Rev.2)

   Valoarea estimata a achizitiei: 420.000 lei fara tva
    
   Ofertantii interesati isi pot inregistra oferta in SICAP pe cod CPV: 45316110-9 Instalare de echipament de iluminare stradala (Rev.2) cu denumirea Lucrari de modernizare, eficientizare si extindere retele de iluminat public, trimitand ofrerta catre Serviciul Achizitii Publice prin e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., sau la sediul Primariei orasului Murfatlar, str. Calea Dobrogei nr. 1, Oras Murfatlar, Judetul Constanta, Birou Registratura. Caietul de sarcini poate fi solicitat pe adresa de e-mail de mai sus.

   Publicarea prezentului anunt are rol de informare/publicitate, nu obliga autoritatea contractanta si nu exclude de la achizitie operatorii economici deja inscrisi in catalog (daca este cazul). Scopul acestui anunt este acela de a determina operatorii economici sa-si inscrie ofertele de pret in catalogul electronic astfel incat la data demararii achizitiei directe si a verificarii catalogului electronic autoritatea contractanta sa fi intreprins toate demersurile pentru a se asigura ca sunt operatori inscrisi in catalogul electronic care sa-i satisfaca necesitatea de produse, servicii, lucrari.

CAIET DE SARCINI


 

U.A.T.Oras Murfatlar , in calitate de beneficiar al proiectului “ Dezvoltarea potentialului turistic, protejarea si promovarea mostenirii comune”, cod ROBG-453, Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria, ROBG-453,  a finalizat procedura de achizitie prin metoda Procedura simplificata  pentru  Serviciile de   proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului 28.06.2019

 

 

U.A.T.Oras Murfatlar , in calitate de beneficiar al proiectului “ Dezvoltarea potentialului turistic, protejarea si promovarea mostenirii comune”, cod ROBG-453, Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria, ROBG-453,  a finalizat procedura de achizitie prin metoda Achizitie directa pentru  Serviciile de elaborare a studiului „Explorarea potentialului turistic si a oportunitatilor de dezvoltare a turismului in Orasul Murfatlar”  si a unui plan strategic pentru dezvoltarea turimului sustenabil pe raza Orasului Murfatlar. 13.05.2019

 

 

   U.A.T.Oras Murfatlar , in calitate de beneficiar al proiectului “ Dezvoltarea potentialului turistic, protejarea si promovarea mostenirii comune”, cod ROBG-453, Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria, ROBG-453,  a finalizat procedura de achizitie prin metoda Achizitie directa pentru  Serviciile consiliere profesionala 10.05.2019

 

U.A.T.Oras Murfatlar , in calitate de beneficiar al proiectului “ Dezvoltarea potentialului turistic, protejarea si promovarea mostenirii comune”, cod ROBG-453, Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria, ROBG-453,  a finalizat procedura de achizitie prin metoda Achizitie directa pentru  Serviciile de transport rutier specializat de pasageri 02.05.2019

U.A.T.Oras Murfatlar , in calitate de beneficiar al proiectului “ Dezvoltarea potentialului turistic, protejarea si promovarea mostenirii comune”, cod ROBG-453, Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria, ROBG-453,  a finalizat procedura de achizitie prin metoda Achizitie directa pentru  Serviciile de organizare de evenimente 19.03.2019

 

Strategia anuală de achiziţie publică pe anul 2019
a Primariei Orasului Murfatlar

1. Noţiuni introductive
    În conformitate cu prevederile art. 11. alin. (3) din din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitore la atribuirea contractului de achiziţie publica/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice ..Strategia anuală de achiziţie publică se realizează in ultimul trimestru al anului anterior anului căruia ii corespund procesele de achiziţie publică cuprinse in acestea, şi se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante ".
    Potrivit dispoziţiilor art. 11. alin. (2) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Primaria Orasului Murfatlar, prin Compartimentul Achizitii Publice, a elaborat strategia anuală de achiziţie publică care cuprinde totalitatea proceselor de achiziţie publică planificate a fi lansate de pe parcursul anului bugetar 2019.

Strategia anuală de achiziţie publică pe anul 2018
a Primariei Orasului Murfatlar

1. Noţiuni introductive
    În conformitate cu prevederile art. 11. alin. (3) din din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitore la atribuirea contractului de achiziţie publica/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice ..Strategia anuală de achiziţie publică se realizează in ultimul trimestru al anului anterior anului căruia ii corespund procesele de achiziţie publică cuprinse in acestea, şi se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante ".
    Potrivit dispoziţiilor art. 11. alin. (2) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Primaria Orasului Murfatlar, prin Compartimentul Achizitii Publice, a elaborat strategia anuală de achiziţie publică care cuprinde totalitatea proceselor de achiziţie publică planificate a fi lansate de pe parcursul anului bugetar 2018.

U.A.T.Oras Murfatlar , in calitate de beneficiar al proiectului “ Dezvoltarea potentialului turistic, protejarea si promovarea mostenirii comune”, cod ROBG-453, Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria, ROBG-453,  a finalizat procedura de achizitie prin metoda Achizitie directa pentru  Serviciile de campanii de publicitate 01.02.2019

 

U.A.T.Oras Murfatlar , in calitate de beneficiar al proiectului “ Dezvoltarea potentialului turistic, protejarea si promovarea mostenirii comune”, cod ROBG-453, Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria, ROBG-453,  a finalizat procedura de achizitie prin metoda Achizitie directa pentru  Serviciile de design, machetare, productie de informare si promovare 28.12.2018

 

    U.A.T.Oras Murfatlar , in calitate de beneficiar al proiectului “ Dezvoltarea potentialului turistic, protejarea si promovarea mostenirii comune”, cod ROBG-453, Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria, ROBG-453,  a finalizat procedura de achizitie prin metoda Achizitie directa pentru Servicii de traducere in si din limbile romana in engleza ce au facut obiectul Achizitiei directe nr. DA21894905, atribuind contractul de servicii ofertantului declarat castigator, dupa cum urmeaza:

U.A.T.Oras Murfatlar , in calitate de beneficiar al proiectului “ Dezvoltarea potentialului turistic, protejarea si promovarea mostenirii comune”, cod ROBG-453, Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria, ROBG-453,  a finalizat procedura de achizitie prin metoda Achizitie directa pentru  Serviciile de interpretariat si servicii de traducere 28.11.2018

 

Anunt intentie - EVALUARE TEREN

07.11.2017

Achizitionare sare industriala pentru deszapezire (5 tone)

23.10.2017

Servicii de expertiza - verificare la cerinta fundamentala rezistenta mecanica si stabilitate a terenului de fundare la bloc ANL, str Al. I. Cuza

19.07.2017

Servicii de organizare evenimente culturale - Ziua Orasului Murfatlar

12.06.2017
Servicii de cadastru si intabulare in cartea funciara a oraşului Murfatlar (măsurători topografice si lucrări tehnice de specialitate)pentru 13 străzi din satul Siminoc 24.11.2016
Servicii de intocmire Expertiza tehnica/inspectare extinsa e şarpantei pentru Sala de sport cu capacitate de 50locuri 09.11.2016
Furnizare ansambluri formate din ornamente luminoase de sărbători cu accesorii 02.11.2016
Supraveghere a şantierului pentru amenajari exterioare si branşament apacanalizare bl ANL , str. AL.I. Cuza, oras Murfatlar 25.10.2016
Servicii de reevaluare a activelor fix e corporale apartinand domeniului public si privat aflate in patrimoniul UAT Oras M urfatlar” (orientativ 500poziţii de inventar) 18.10.2016
Amenajari exterioare si branşament apa-canalizare bl ANL , str. AL.I. Cuza, oras Murfatlar 11.10.2016
„SERVICII DE CADASTRU ŞI INTABULARE ÎN CARTEA FUNCIARĂ A ORAŞULUI MURFATLAR (măsurători topografice si lucrări tehnice de specialitate) PENTRU OBIECTIVE: DRUMURI, STRĂZI PARCĂRI, ALEI, PARC CE APARŢIN ORAŞULUI MURFATLAR” 11.10.2016

 

Strategia anuală de achiziţie publică pe anul 2017
a Primariei Orasului Murfatlar

1. Noţiuni introductive
    În conformitate cu prevederile art. 11. alin. (3) din din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitore la atribuirea contractului de achiziţie publica/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice ..Strategia anuală de achiziţie publică se realizează in ultimul trimestru al anului anterior anului căruia ii corespund procesele de achiziţie publică cuprinse in acestea, şi se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante ".
    Potrivit dispoziţiilor art. 11. alin. (2) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Primaria Orasului Murfatlar, prin Compartimentul Achizitii Publice, a elaborat strategia anuală de achiziţie publică care cuprinde totalitatea proceselor de achiziţie publică planificate a fi lansate de pe parcursul anului bugetar 2017.

Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.