Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Alegeri 2024

Categorie: Hotărarile Consiliului Local 2023
Pagina 7 din 8
Fișiere:
pdf.png Hotararea nr. 40 din 27.03.2023 FIERBINTE

Hotararea nr. 40 din 27.03.2023 privind modificarea prin act aditional a contractului de concesiune nr. 7/5484/27.08.2010 prin suplimentarea suprafeței de teren concesionate

Dată 27-03-2023
Dimensiune fișier 100.75 KB
Descărcare 104
pdf.png Hotararea nr. 39 din 27.03.2023

Hotararea nr. 39 din 27.03.2023 privind modificarea și completarea HCL nr. 121 din 26.09.2022 privind aprobarea cererii de trecere din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al orașului Murfatlar și administrarea Consiliului Local al orașului Murfatlar a unei părți din imobilul 342 Murfatlar

Dată 27-03-2023
Dimensiune fișier 95.4 KB
Descărcare 98
pdf.png Hotararea nr. 38 din 27.03.2023

Hotararea nr. 38 din 27.03.2023 Privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 21 din 27.01.2023 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli finanțate din bugetul local ce nu se finanțează de la bugetul de stat pentru ,, Reabilitare bloc 16, P+1E și transformarea acestuia în bloc de locuințe sociale, situat pe str. Aleea Lalelelor, nr. 3, oraș Murfatlar, jud. Constanța’’

Dată 27-03-2023
Dimensiune fișier 104.14 KB
Descărcare 96
pdf.png Hotararea nr. 37 din 11.03.2023 FIERBINTE

Hotararea nr. 37 din 11.03.2023 privind ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente TIC – de pe raza UAT oraș Murfatlar – Liceului Teoretic Murfatlar inclusiv structura Gradinița cu program normal nr. 1 Murfatlar și Școala Gimnazială Adrian V. Rădulescu Murfatlar, inclusiv structurile Școala Gimnaziala nr. 1 Siminoc, Gradinita cu program normal nr.2 Murfatlar, Gradinita cu program normal Siminoc’’ finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta
C15 Educație

Dată 11-03-2023
Dimensiune fișier 111.4 KB
Descărcare 106
pdf.png Hotararea nr. 36 din 28.02.2023 FIERBINTE

Hotararea nr. 36 din 28.02.2023 privind aprobarea şi însuşirea raportului de evaluare RND 05/26.01.2023 întocmit de SC RENADA CONSULTING SRL prin Stoica Renaty Daciana – membru ANEVAR pentru stabilirea valorii de închiriere a unui imobil – teren aparținând domeniului privat al  orașului Murfatlar, aprobarea închirierii prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 545 mp aparţinând domeniului privat al orașului Murfatlar, judeţul Constanța și a documentației de atribuire

Dată 28-02-2023
Dimensiune fișier 99.83 KB
Descărcare 115
pdf.png Hotararea nr. 35 din 28.02.2023 FIERBINTE

Hotararea nr. 35 din 28.02.2023 privind aprobarea utilizării definitive a excedentului bugetar al anului 2022 și al anilor precedenți în anul 2023 pentru Liceul Teoretic Murfatlar

Dată 28-02-2023
Dimensiune fișier 94.03 KB
Descărcare 112
pdf.png Hotararea nr. 34 din 28.02.2023 FIERBINTE

Hotararea nr. 34 din 28.02.2023 privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul intravilan în suprafaţă de 236 mp, situat pe str. Mihai Eminescu, nr. 19, identificat cu nr. cadastral 103814, aparținând domeniului privat al orașului Murfatlar și vânzarea prin negociere directă cu exercitarea dreptului de preempțiune către proprietarul construcției

Dată 28-02-2023
Dimensiune fișier 103.3 KB
Descărcare 103
pdf.png Hotararea nr. 33 din 28.02.2023 FIERBINTE

Hotararea nr. 33 din 28.02.2023 privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul intravilan în suprafaţă de 75 mp, situat pe Aleea Liliacului, nr. 7D, identificat cu nr. cadastral 103355, aparținând domeniului privat al orașului Murfatlar și vânzarea prin negociere directă cu exercitarea dreptului de preempțiune către proprietarul construcției

Dată 28-02-2023
Dimensiune fișier 100.41 KB
Descărcare 103
pdf.png Hotararea nr. 32 din 28.02.2023 FIERBINTE

Hotararea nr. 32 din 28.02.2023 Privind aprobarea traseelor și curselor dus - întors ale microbuzelor școlare, aflate în administrarea Serviciului Întreținerea, Administrarea Domeniului Public și Privat, în scopul asigurării transportului elevilor între domiciliul acestora și unitatea de învățământ în care desfășoară cursurile la nivel de U.A.T. Murfatlar și a Regulamentulului privind modul de utilizare a microbuzelor școlare destinate transportului elevilor, la nivelul U.A.T. Murfatlar

Dată 28-02-2023
Dimensiune fișier 204.98 KB
Descărcare 116
pdf.png Hotararea nr. 31 din 28.02.2023 FIERBINTE

Hotararea nr. 31 din 28.02.2023 privind aprobarea actualizării valorii contribuției beneficiarilor de servicii sociale oferite în cadrul Unității de îngrijire la domiciliu persoane vârstnice pentru anul 2023

Dată 28-02-2023
Dimensiune fișier 117.95 KB
Descărcare 107
pdf.png Hotararea nr. 30 din 28.02.2023 FIERBINTE

Hotararea nr. 30 din 28.02.2023 privind suportarea din bugetul local al orașului Murfatlar pe tot parcursul anului calendaristic a contravalorii gratuităților pentru transportul de persoane pe ruta Murfatlar - Siminoc și retur pentru unele categorii de persoane defavorizate, precum și aprobarea metodologiei de acordare a acestora

Dată 28-02-2023
Dimensiune fișier 118.89 KB
Descărcare 122
pdf.png Hotararea nr. 29 din 28.02.2023 FIERBINTE

Hotararea nr. 29 din 28.02.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Clubului Pensionarilor din orașul Murfatlar

Dată 28-02-2023
Dimensiune fișier 172.68 KB
Descărcare 106
pdf.png Hotararea nr. 28 din 28.02.2023 FIERBINTE

Hotararea nr. 28 din 28.02.2023 Privind aprobarea modificării şi completării nomenclatorului stradal al oraşului Murfatlar

Dată 28-02-2023
Dimensiune fișier 91.72 KB
Descărcare 108
pdf.png Hotararea nr. 27 din 28.02.2023 FIERBINTE

Hotararea nr. 27 din 28.02.2023 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în unitățile administrativ – teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apă – Canal Constanța”, în care își desfășoară activitatea operatorul regional RAJA S.A, modificării și completării Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

Dată 28-02-2023
Dimensiune fișier 152.15 KB
Descărcare 101
pdf.png Hotararea nr. 26 din 28.02.2023 FIERBINTE

Hotararea nr. 26 din 28.02.2023 privind aprobarea prelungirii, prin act adiţional, cu 2 ani, a duratei contractului de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul public sau privat al orașului Murfatlar nr. 2636/24.04.2015, încheiat între Oraşul Murfatlar şi Asocierea Pastorală Siminoc

Dată 28-02-2023
Dimensiune fișier 105.1 KB
Descărcare 108
pdf.png Hotararea nr. 25 din 28.02.2023

Hotararea nr. 25 din 28.02.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local și a listei de investiții pe anul 2023

Dată 28-02-2023
Dimensiune fișier 95.42 KB
Descărcare 99
pdf.png Hotararea nr. 24 din 13.02.2023 FIERBINTE

Hotararea nr. 24 din 13.02.2023 privind modificarea și completarea Anexei reprezentând Datele de identificare
ale unor părți din imobilul 3336 solicitate pentru trecere din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Orașului Murfatlar, județul Constanța din cuprinsul HCL nr. 123 din 26.09.2022

Dată 13-02-2023
Dimensiune fișier 115.92 KB
Descărcare 104
pdf.png Hotararea nr. 23 din 27.01.2023 FIERBINTE

Hotararea nr. 23 din 27.01.2023 privind modificarea și completarea HCL nr. 154 din 29.11.2022 privind aprobarea colaborării interinstituționale dintre Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT oraș Murfatlar, județul Constanța

Dată 27-01-2023
Dimensiune fișier 175.89 KB
Descărcare 103
pdf.png Hotararea nr. 22 din 27.01.2023 FIERBINTE

Hotararea nr. 22 din 27.01.2023 Privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de concesiune nr.1/11.01.2012

Dată 27-01-2023
Dimensiune fișier 127.86 KB
Descărcare 111
pdf.png Hotararea nr. 21 din 27.01.2023 FIERBINTE

Hotararea nr. 21 din 27.01.2023 Privind modificarea și completarea HCL nr. 108 din 31.08.2022 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli finanțate din bugetul local ce nu se finanțează de la bugetul de stat pentru ,, Reabilitare bloc 16, P+1E și transformarea acestuia în bloc de locuințe sociale, situat pe str. Aleea Lalelelor, nr.3, oraș Murfatlar, jud. Constanța’’

Dată 27-01-2023
Dimensiune fișier 103.2 KB
Descărcare 106
pdf.png Hotararea nr. 20 din 27.01.2023 FIERBINTE

Hotararea nr. 20 din 27.01.2023 Privind modificarea și completarea HCL nr. 155 din 29.11.2022 privind aprobarea raportului de evaluare întocmit de SC RENADA CONSULTING SRL, în vederea închirierii prin licitație publică a imobilului înscris în cartea funciară nr. 100442 Murfatlar, situat în Murfatlar, str. Calea București nr. 44, constând în clădire, regim de înălţime P+1E, în suprafață utilă de 216,82 mp, proprietate publică a Orașului Murfatlar pentru realizarea de servicii medicale – spitalizare de zi

Dată 27-01-2023
Dimensiune fișier 99.1 KB
Descărcare 124
pdf.png Hotararea nr. 19 din 27.01.2023 FIERBINTE

Hotararea nr. 19 din 27.01.2023 privind aprobarea procedurii de negociere fără publicare prealabilă și a documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii activităților de sortare, compostare, tratare mecano – biologică și depozitare a deșeurilor municipale din UAT Murfatlar, Judet Constanta, fără punerea la dispoziție a infrastructurii și stabilirea tarifelor pentru activitatea de salubrizare prestată de operatorul Sc Iridex Group Salubrizare Srl, pentru anul 2023

Dată 27-01-2023
Dimensiune fișier 152.62 KB
Descărcare 113
pdf.png Hotararea nr. 18 din 27.01.2023 FIERBINTE

Hotararea nr. 18 din 27.01.2023 privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul mediu lunar de carburant pentru autovehiculele și utilajele din dotarea UAT oraș Murfatlar

Dată 27-01-2023
Dimensiune fișier 118.56 KB
Descărcare 103
pdf.png Hotararea nr. 17 din 27.01.2023 FIERBINTE

Hotararea nr. 17 din 27.01.2023 Privind nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al orașului Murfatlar, Ciubuc Iuliana - Florentina

Dată 27-01-2023
Dimensiune fișier 93.8 KB
Descărcare 103
pdf.png Hotararea nr. 16 din 27.01.2023 FIERBINTE

Hotararea nr. 16 din 27.01.2023 privind modificarea și completarea HCL nr. 170/28.12.2022 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venitul minim garantat pentru anul 2023.

Dată 27-01-2023
Dimensiune fișier 127.08 KB
Descărcare 102
Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.