Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Categorie: Hotărarile Consiliului Local 2022
Pagina 3 din 8
Fișiere:
pdf.png Hotararea nr. 126 din 07.10.2022

Hotararea nr. 126 din 07.10.2022 privind aprobarea proiectului ,,Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar în orașul Murfatlar, jud. Constanța” și depunerea proiectului spre finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A, Componenta C3- Managementul deseurilor, Investiția I.1-Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de oraș/comune, Subinvestiția I.1.A- Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar, precum și a cheltuielilor legate de proiect

Dată 07-10-2022
Dimensiune fișier 106.31 KB
Descărcare 74
pdf.png Hotararea nr. 125 din 07.10.2022

Hotararea nr. 125 din 07.10.2022 privind aprobarea proiectului ,,Construirea de insule ecologice digitalizate supraterane în orașul Murfatlar, jud. Constanța” și depunerea spre finanțare în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, Componenta C3- Managementul deșeurilor, Investiția I1 Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I.1B. Construirea de insule ecologice digitalizate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

Dată 07-10-2022
Dimensiune fișier 121.5 KB
Descărcare 73
pdf.png Hotararea nr. 124 din 07.10.2022

Hotararea nr. 124 din 07.10.2022 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al UAT oraș Murfatlar a imobilului situat în orașul Murfatlar, Zona industrială, str. Industrială 2, nr. 1, jud. Constanța, identificat cadastral cu nr. 105402, înscris în Cartea Funciară nr. 105402 a UAT oraș Murfatlar și declararea acestuia ca bun de uz și interes local

Dată 07-10-2022
Dimensiune fișier 100.19 KB
Descărcare 74
pdf.png Hotararea nr. 123 din 26.09.2022

Hotararea nr. 123 din 26.09.2022 privind modificarea și completarea HCL nr. 84/31.05.2022 privind aprobarea cererii privind trecerea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al orașului Mutfatlar și administrarea Consiliului Local al orașului Murfatlar a suprafeței de teren de 1517 mp (incinta 3) și a suprafeței de teren de 2963 mp (incinta 1) din Cazarma 3336 Murfatlar, jud. Constanța

Dată 26-09-2022
Dimensiune fișier 503.27 KB
Descărcare 79
pdf.png Hotararea nr. 122 din 26.09.2022

Hotararea nr. 122 din 26.09.2022 privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru unitati de cult de pe raza orasului Murfatlar

Dată 26-09-2022
Dimensiune fișier 417.58 KB
Descărcare 88
pdf.png Hotararea nr. 121 din 26.09.2022

Hotararea nr. 121 din 26.09.2022 privind aprobarea cererii de trecere din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al orașului Murfatlar și administrarea Consiliului Local al orașului Murfatlar a unei părți din imobilul 342 Murfatlar

Dată 26-09-2022
Dimensiune fișier 415.54 KB
Descărcare 92
pdf.png Hotararea nr. 120 din 26.09.2022

Hotararea nr. 120 din 26.09.2022 Privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Murfatlar

Dată 26-09-2022
Dimensiune fișier 456.09 KB
Descărcare 76
pdf.png Hotararea nr. 119 din 26.09.2022

Hotararea nr. 119 din 26.09.2022 privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  ,Echiparea edilitară (alimentarea cu apă, canalizare menajeră) în cartierul rezidențial din orașul Murfatlar, studiat prin PUZ – Proiect nr. 20/2014”

Dată 26-09-2022
Dimensiune fișier 418.77 KB
Descărcare 82
pdf.png Hotararea nr. 118 din 26.09.2022

Hotararea nr. 118 din 26.09.2022 privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul naţional de investiţii ,,Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare și modernizare străzi în orașul Murfatlar, județul Constanța”

Dată 26-09-2022
Dimensiune fișier 423.6 KB
Descărcare 74
pdf.png Hotararea nr. 117 din 26.09.2022

Hotararea nr. 117 din 26.09.2022 privind modificarea și completarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Reabilitare și modernizare străzi în orașul Murfatlar, județul Constanța”

Dată 26-09-2022
Dimensiune fișier 419.94 KB
Descărcare 74
pdf.png Hotararea nr. 116 din 26.09.2022

Hotararea nr. 116 din 26.09.2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Murfatlar în consiliile de administrație și comisiile din cadrul unităților de învățământ de pe raza U.A.T. oraș Murfatlar, în anul școlar 2022-2023

Dată 26-09-2022
Dimensiune fișier 424.31 KB
Descărcare 72
pdf.png Hotararea nr. 115 din 26.09.2022

Hotararea nr. 115 din 26.09.2022 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al UAT oraș Murfatlar a unor imobile situate în orașul Murfatlar, jud. Constanța și declararea acestora ca bunuri de uz și interes local

Dată 26-09-2022
Dimensiune fișier 451.34 KB
Descărcare 83
pdf.png Hotararea nr. 114 din 26.09.2022

Hotararea nr. 114 din 26.09.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local și a listei de investiții pe anul 2022

Dată 26-09-2022
Dimensiune fișier 418.7 KB
Descărcare 78
pdf.png Hotarare nr. 113 din 20.09.2022

Hotarare nr. 113 din 20.09.2022 privind modificarea HCL nr. 54 din 20.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Reabilitare termică a blocurilor C1, C4, C5 și C6 din orașul Murfatlar, jud. Constanța, arondate Asociației de Proprietari Nr. 7 Basarabi’’ inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect

Dată 20-09-2022
Dimensiune fișier 155.32 KB
Descărcare 73
pdf.png Hotararea nr. 112 din 31.08.2022

Hotararea nr. 112 din 31.08.2022 privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru unitati de cult de pe raza orasului Murfatlar

Dată 02-09-2022
Dimensiune fișier 104.48 KB
Descărcare 81
pdf.png Hotararea nr. 111 din 31.08.2022

Hotararea nr. 111 din 31.08.2022 Privind aprobarea modificării şi completării nomenclatorului stradal al oraşului Murfatlar

Dată 02-09-2022
Dimensiune fișier 100.72 KB
Descărcare 80
pdf.png Hotararea nr. 110 din 31.08.2022

Hotararea nr. 110 din 31.08.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Renovare integrată a Liceului Teoretic Murfatlar, str. Mihai Eminescu, nr. 50, oraș Murfatlar, jud. Constanța” inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect

Dată 02-09-2022
Dimensiune fișier 115.68 KB
Descărcare 84
pdf.png Hotararea nr. 109 din 31.08.2022

Hotararea nr. 109 din 31.08.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Documentație de avizare pentru lucrari de intervenție (D.A.L.I.), a principalilor indicatori tehnico-economici, și a Devizului general pentru obiectivul de investiţii ,,Renovare integrată a Liceului Teoretic Murfatlar’’

Dată 02-09-2022
Dimensiune fișier 108.62 KB
Descărcare 73
pdf.png Hotararea nr. 108 din 31.08.2022

Hotararea nr. 108 din 31.08.2022 Privind aprobarea categoriilor de cheltuieli finantate din bugetul local ce nu se finanțează de la bugetul de stat pentru ,,Reabilitare bloc 16, P+1E și transformarea acestuia în bloc de locuințe sociale, situat pe str. Aleea Lalelelor, nr. 3, oraş Murfatlar, jud. Constanța”

Dată 02-09-2022
Dimensiune fișier 110.52 KB
Descărcare 76
pdf.png Hotararea nr.107 din 31.08.2022

Hotararea nr.107 din 31.08.2022 privind trecerea imobilului nr. cad. 102626 – C1-U40 din domeniul privat al orașului Murfatlar în domeniul public al orașului Murfatlar și schimbarea destinației acestuia în locuință de sprijin

Dată 02-09-2022
Dimensiune fișier 146.02 KB
Descărcare 80
pdf.png Hotararea nr. 106 din 31.08.2022

Hotararea nr. 106 din 31.08.2022 privind aprobarea documentaţiei de alipire a două terenuri identificate prin nr. cadastral 102785 şi nr. cadastral 105666 în suprafață totală de 12.788 mp, proprietatea privată a oraşului Murfatlar

Dată 02-09-2022
Dimensiune fișier 104.96 KB
Descărcare 82
pdf.png Hotararea nr. 105 din 31.08.2022

Hotararea nr. 105 din 31.08.2022 privind acordarea unui drept de uz și servitute cu titlu gratuit către SC E-Distribuție Dobrogea SA asupra terenului în suprafață de 339 mp, aparținând domeniului public al orașului Murfatlar și administrarea Consiliului local al orașului Murfatlar, situat în orașul Murfatlar, str. Salcâmilor, nr. 25, pentru construire post de transformare aerian și rețea medie tensiune pentru alimentare cu energie electrică spațiu comercializare materiale de construcții

Dată 02-09-2022
Dimensiune fișier 99.76 KB
Descărcare 76
pdf.png Hotararea nr.104 din 29.07.2022

Hotararea nr. 104 din 29.07.2022 Privind execuția bugetului local al orașului Murfatlar, a bugetului împrumuturilor interne și externe pe trimestrul II, anul 2022

Dată 29-07-2022
Dimensiune fișier 120.62 KB
Descărcare 88
pdf.png Hotararea nr.103 din 29.07.2022 

Hotararea nr. 103 din 29.07.2022 Privind aprobarea raportului de evaluare întocmit de SC RENADA CONSULTING SRL, în vederea vânzării prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat al orașului Murfatlar, situat în intravilanul oraşului Murfatlar, str. Industrială, nr. 1, F.N., lot 2, orașul Murfatlar, jud. Constanța, înscris în CF nr. 105599, nr. cadastral 105599, în suprafață de 1770 mp

Dată 29-07-2022
Dimensiune fișier 89.87 KB
Descărcare 93
pdf.png Hotararea nr.102 din 29.07.2022

Hotararea nr. 102 din 29.07.2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a Clubului sportiv orășenesc Murfatlar pe anul 2022

Dată 29-07-2022
Dimensiune fișier 87.32 KB
Descărcare 89
Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.