Pagina de start

Primaria Murfatlar

Consiliul Local

Informaţii de interes

Contact

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Alegeri 2024

Categorie: Hotărarile Consiliului Local 2022
Pagina 6 din 8
Fișiere:
pdf.png Hotararea nr. 51 din 28.03.2022 FIERBINTE

Hotararea nr. 51 din 28.03.2022 privind aprobarea şi însuşirea raportului de evaluare RND 77/09.03.2022 întocmit de SC RENADA CONSULTING SRL prin Stoica Renaty Daciana – membru ANEVAR pentru stabilirea valorii de închiriere a unui imobil – teren aparținând domeniului privat al orașului Murfatlar, aprobarea închirierii prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 3.000 mp aparţinând domeniului privat al orașului Murfatlar, judeţul Constanța și a documentației de atribuire

Dată 28-03-2022
Dimensiune fișier 91.66 KB
Descărcare 161
pdf.png Hotararea nr. 50 din 28.03.2022 FIERBINTE

Hotararea nr. 50 din 28.03.2022 privind aprobarea şi însuşirea raportului de evaluare întocmit de SC RENADA CONSULTING SRL prin Stoica Renaty Daciana – membru ANEVAR, pentru stabilirea valorii de circulație a unui imobil în vederea vânzării acestuia – teren aparţinând domeniului privat al orașului Murfatlar, situat în str. Speranţei, nr.14, având nr. cadastral 235, înscris în Cartea funciară 102685 (nr. cf vechi 16) și aprobarea vânzarii terenului intravilan situat la adresa str.  Speranței nr.14, oraş Murfatlar” către beneficiarul dreptului de preempțiune

Dată 28-03-2022
Dimensiune fișier 93.92 KB
Descărcare 144
pdf.png Hotararea nr. 49 din 28.03.2022 FIERBINTE

Hotararea nr. 49 din 28.03.2022 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2022 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

Dată 28-03-2022
Dimensiune fișier 90.24 KB
Descărcare 139
pdf.png Hotararea nr. 48 din 28.03.2022 FIERBINTE

Hotararea nr. 48 din 28.03.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ,,Construire creșă mică, str. Mihail Sadoveanu, nr. 8, orașul Murfatlar, jud. Constanța”

Dată 28-03-2022
Dimensiune fișier 97.6 KB
Descărcare 146
pdf.png Hotararea nr. 47 din 28.03.2022 FIERBINTE

Hotararea nr. 47 din 28.03.2022 privind aprobarea cesiunii Contractului de concesionare nr. 148/4229/01.03.2021 ca urmare a vânzării construcției edificată pe acest teren

Dată 28-03-2022
Dimensiune fișier 111.52 KB
Descărcare 141
pdf.png Hotararea nr. 46 din 28.03.2022 FIERBINTE

Hotararea nr. 46 din 28.03.2022 privind aprobarea cesiunii Contractului de concesionare nr. 5474/B/16 din 01.08.2013 ca urmare a vânzării construcției edificată pe acest teren

Dată 28-03-2022
Dimensiune fișier 112.98 KB
Descărcare 178
pdf.png Hotararea nr. 45 din 28.03.2022 FIERBINTE

Hotararea nr. 45 din 28.03.2022 privind aprobarea aderării orașului Murfatlar la Asociația pentru Supravegherea și Protecția Animalelor IVETS - ASPA IVETS, aprobarea cotizației de aderare și stabilirea împuternicitului în Adunarea generală a Asociației

Dată 28-03-2022
Dimensiune fișier 99.78 KB
Descărcare 166
pdf.png Hotararea nr. 44 din 28.03.2022  FIERBINTE

Hotararea nr. 44 din 28.03.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local și a listei de investiții pe anul 2022

Dată 28-03-2022
Dimensiune fișier 92.6 KB
Descărcare 145
pdf.png Hotararea nr. 43 din 28.02.2022  FIERBINTE

Hotararea nr. 43 din 28.02.2022 Privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local și a membrilor supleanți în Comisia de Evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct pentru Liceul Teoretic Murfatlar și Școala Gimnazială ,,Adrian V. Rădulescu” Murfatlar, sesiunea ianuarie – aprilie 2022

Dată 28-02-2022
Dimensiune fișier 112.04 KB
Descărcare 157
pdf.png Hotararea nr. 42 din 28.02.2022  FIERBINTE

Hotararea nr. 42 din 28.02.2022 privind aprobarea raportului de evaluare întocmit de SC RENADA CONSULTING SRL, a închirierii spațiului cu destinația de cabinet medical proprietate privată a orașului Murfatlar, înscris în CF 104617, situat în orașul Murfatlar, Aleea Lalelelor, nr. 1A, jud. Constanța prin licitație publică, a documentației de atribuire aferentă procedurii de închiriere

Dată 28-02-2022
Dimensiune fișier 98.69 KB
Descărcare 159
pdf.png Hotararea nr. 41 din 28.02.2022 FIERBINTE
Hotararea nr. 41 din 28.02.2022 privind modificarea si completarea HCL nr. 101/28.09.2021 privind aprobarea raportului de evaluare întocmit de SC RENADA CONSULTING SRL, în vederea vânzării prin licitație publică deschisă cu ofertă la plic închis a unui teren aparținând domeniului privat al orașului Murfatlar, situat în extravilanul orașului Murfatlar, parcela Cp 1926/1, jud. Constanța, înscris în CF nr. 105471, nr. cadastral 105471, în suprafață de 1.780 mp
Dată 28-02-2022
Dimensiune fișier 101.35 KB
Descărcare 161
pdf.png Hotararea nr. 40 din 28.02.2022 FIERBINTE

Hotararea nr. 40 din 28.02.2022 Privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Murfatlar

Dată 28-02-2022
Dimensiune fișier 98.84 KB
Descărcare 164
pdf.png Hotararea nr. 39 din 28.02.2022  FIERBINTE

Hotararea nr. 39 din 28.02.2022 privind aprobarea obligaţiilor şi răspunderilor care revin instituţiilor publice, operatorilor economici şi persoanelor fizice şi juridice pentru buna gospodărire a orașului Murfatlar și satului  aparținător Siminoc, pentru instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul acestora.

Dată 28-02-2022
Dimensiune fișier 158.63 KB
Descărcare 162
pdf.png Hotararea nr. 38 din 28.02.2022  FIERBINTE

Hotararea nr. 38 din 28.02.2022 privind aprobarea cesiunii Contractului de concesionare nr. 427/2473/30.07.1997 ca urmare a vânzării constructiei edificată pe acest teren

Dată 28-02-2022
Dimensiune fișier 112.36 KB
Descărcare 151
pdf.png Hotararea nr. 37 din 28.02.2022 FIERBINTE

Hotararea nr. 37 din 28.02.2022 privind aprobarea tarifelor distincte aplicate la beneficiarii serviciilor de salubrizare prestate la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Murfatlar începând cu 01.03.2022 și încheierea unui act adițional de modificare a Contractului nr. 1995/24.03.2014 privind delegarea gestiunii prin concesiune a unei părți a serviciului de salubrizare al orașului Murfatlar

Dată 28-02-2022
Dimensiune fișier 110.79 KB
Descărcare 158
pdf.png Hotararea nr. 36 din 28.02.2022 FIERBINTE

Hotararea nr. 36 din 28.02.2022 privind aprobarea acordării de scutire de la plata chiriei pentru locuința ANL situată în Murfatlar, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 30, bl. BT3, sc. A, ap. 3, parter, jud. Constanța, domnului Cambur Jenică-Cătălin

Dată 28-02-2022
Dimensiune fișier 96.99 KB
Descărcare 149
pdf.png Hotararea nr. 35 din 28.02.2022 FIERBINTE

Hotararea nr. 35 din 28.02.2022 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor lactate și produselor de panificație și a contractelor/acordurilor –cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul orașului Murfatlar, judeţul Constanța

Dată 28-02-2022
Dimensiune fișier 98.54 KB
Descărcare 146
pdf.png Hotararea nr. 34 din 10.02.2022 FIERBINTE

Hotararea nr. 34 din 10.02.2022 privind aprobarea cererii pentru trecerea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Finanțelor Publice prin Direcția Regională a Finanțelor Publice Galați în domeniul public al orașului Murfatlar și administrarea Consiliului Local al orașului Murfatlar a suprafeţei de teren de 874 mp, situat în orașul Murfatlar, str. Daciei, nr. 4, jud. Constanța, carte funciară nr.
102633

Dată 10-02-2022
Dimensiune fișier 75.37 KB
Descărcare 157
pdf.png Hotararea nr. 33 din 10.02.2022 FIERBINTE

Hotararea nr. 33 din 10.02.2022 privind modificarea și completarea HCL nr. 18 din 31.01.2022 privind aprobarea participării UAT oraș Murfatlar la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități

Dată 10-02-2022
Dimensiune fișier 77.74 KB
Descărcare 154
pdf.png Hotararea nr. 32 din 10.02.2022 FIERBINTE

Hotararea nr. 32 din 10.02.2022 Privind modificarea și completarea HCL nr. 75/30.06.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, a devizului general pentru obiectivul de  investiție ,,Reabilitare bloc 16, P+1E și transformarea acestuia în bloc de locuințe sociale, situat pe str. Aleea Lalelelor, nr. 3, oraş Murfatlar, jud. Constanța”, a destinației de locuințe sociale, cât și a cofinanțării de la bugetul local a cheltuielilor ce nu se finanțează de la bugetul de stat

Dată 10-02-2022
Dimensiune fișier 86.19 KB
Descărcare 163
pdf.png Hotararea nr. 31 din 10.02.2022 FIERBINTE

Hotararea nr. 31 din 10.02.2022 Privind modificarea și completarea HCL nr. 61/27.05.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai investiției ,,Construire ansamblu locuințe  sociale (58 u.l) și locuințe de necesitate (2 u.l.), P+4E, str. Gral Vasile Milea, nr. 1D, oraș Murfatlar, jud. Constanța”, a destinației de locuințe sociale, cât și a cofinanțării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli prin Programul de construcții locuințe sociale și de necesitate

Dată 10-02-2022
Dimensiune fișier 71.27 KB
Descărcare 169
pdf.png Hotararea nr. 30 din 10.02.2022 FIERBINTE

Hotararea nr. 30 din 10.02.2022 privind actualizarea HCL nr. 125/25.11.2021 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al orașului  Murfatlar Consiliul Local Murfatlar întrunit în şedința extraordinară azi , 10.02.2022

Dată 10-02-2022
Dimensiune fișier 62.34 KB
Descărcare 152
pdf.png Hotararea nr. 29 din 10.02.2022 FIERBINTE

Hotararea nr. 29 din 10.02.2022 privind stingerea dreptului real  de folosință prin împlinirea termenului arătat în Înscriere – HCL nr. 116/16.11.2006 emis de Consiliul local Basarabi, actual Murfatlar

Dată 10-02-2022
Dimensiune fișier 71.93 KB
Descărcare 153
pdf.png Hotararea nr. 28 din 10.02.2022 FIERBINTE

Hotararea nr. 28 din 10.02.2022 Privind modificarea HCL nr. 118 din 28.10.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și devizului actualizat pentru obiectivul ,,Lucrări de amenajare și reparații curte Casa de Cultură” conform prevederilor OUG 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare, pentru proiect nr.
37/septembrie 2020 întocmit de SC KAT CONCEPT DESIGN SRL”

Dată 10-02-2022
Dimensiune fișier 70.01 KB
Descărcare 154
pdf.png Hotararea nr. 27 din 10.02.2022 FIERBINTE

Hotararea nr. 27 din 10.02.2022 privind aprobarea repartizării unor locuințe pentru tineri în regim de închiriere  persoanelor prevăzute în lista de priorități aprobată conform H.C.L. nr. 86 din 30.08.2018, datorită vacantării unor astfel de locuințe

Dată 10-02-2022
Dimensiune fișier 79.2 KB
Descărcare 153
Acest website utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta de navigare. Înainte de a continua navigarea te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de prelucrare a datelor personale. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.