Pagina de start

ANUNT

    În temeiul prevederilor art.57, alin 4 din Legea nr. 188/1999 (r2), cu modificările şi completările la zi, coroborat cu prevederile art.39, alin.2 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completarile la zi :

PRIMĂRIA ORAŞULUI MURFATLAR

   Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2  funcţii publice de execuţie vacante la compartimentul administratie locala, registrul agricol, arhiva, registratura din care:
   1.-  inspector, clasa I, gradul profesional superior
   2.-  inspector, clasa I, gradul profesional asistent

Data desfăşurării concursului :
-proba scrisă în data de 19.03.2018, ora 10.00 la sediul UAT
-proba interviu în data de 21.03.2018 ora 11.00 la sediul UAT
    Dosarele se depun la sediul Primăriei oraşului Murfatlar – compartimentul resurse umane, în perioada : 16.02.2018-07.03.2018

    Conditii de participare :
Candidaţii trebuie să îndeplineasca :
-  condiţiile generale prevăzute la art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţonarilor publici cu modificările şi completările la zi pentru ambele functii din care pentru functia:

1.inspector, clasa I, gradul profesional superior
- studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă în ştiinţe juridice, agricole, administratie publica;
- 9 ani vechime în specialitatea studiilor:

2.inspector, clasa I, gradul profesional asistent
- studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă în ştiinţe juridice, agricole, administratie publica;
- 1 an vechime în specialitatea studiilor:

Documentele necesare pentru înscrierea la concurs :
- formularul de înscriere prevazut în anexa nr. 3
- curriculum vitae, model comun european
- copia actului de identiatate
- copia diplomei de studii, certificatelor şi ale altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecşionări
- copia carnetului de muncă sau adeverinţelor eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesară ocupării funcţiei publice
- copia adeverinţei care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel puţin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatulu
- cazierul judiciar
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al securităţii sau colaborator al acesteia.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

BIBLIOGRAFIE
- Constituţia României
- Legea nr. 215/2001 – legea administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile la zi;
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, cu modificarile si completarile la zi;
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile la zi;
- OG 28/2008 privind registrul agricol cu modificarile si completarile la zi;
- Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii - cumpararii terenurilor agricole din exstravinal cu modificarile si completarile la zi;
- Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor si sectorul agricol cu modificarile si completarile la zi


Anunt publicat la 16.02.2018