ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT DE INTERES LOCAL

 Activitatea compartimentului privind administrarea  domeniului public si privat de interes local se desfăşoară sub autoritatea administraţiei publice locale a orasului Murfatlar care controlează gestionarea serviciului, urmăreşte realizarea strategiilor în domeniul serviciilor de administrare a domeniului public şi privat pe plan local şi prin colaborare cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, pe plan naţional.
Înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi reglementarea compartimentului de administrare a domeniului public şi privat constituie obligaţia exclusivă a autorităţii administraţiei publice locale a orasului Murfatlar, iar monitorizarea şi controlul funcţionării şi gestionării acestora intră în atribuţiile şi responsabilitatea exclusivă ale acestei autorităţi.


Activităţile edilitar-gospodăreşti specifice compartimentului de administrare a domeniului public şi privat asigura:
•     satisfacerea cerinţelor şi nevoilor de utilitate publică ale comunităţilor locale;
•     continuitatea serviciului;
•     ridicarea continuă a standardelor şi a indicatorilor de performanţă ai serviciilor prestate;
•     dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a unităţilor administrativ-teritoriale;
•     protecţia şi conservarea mediului natural şi construit;
•     menţinerea condiţiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă şi sănătate publică.
Gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se realizează prin gestiune directa . Gestiunea directă se realizează prin serviciul comunitar de utilitati publice organizat în cadrul aparatului de specialitate al primarului.


Administrarea şi întreţinerea drumurilor

Autoritatea administraţiei publice locale a orasului Murfatlar  asigura administrarea drumurilor după cum urmează:
     drumurile orasenesti si D.C. 27 .
Realizarea obligaţiilor administraţiei publice locale a orasului Murfatlar în domeniul administrării şi întreţinerii drumurilor şi străzilor pentru a satisface interesul general de transport va asigura:
creşterea capacităţii de preluare a traficului;
îmbunătăţirea condiţiilor de deplasare pentru vehicule;
creşterea gradului de siguranţă a participanţilor la traficul pe drumurile publice;
reducerea cheltuielilor de transport în funcţie de calitatea carosabilului.
Autoritatea administraţiei publice  locale  stabileste un program unitar care să conducă la îndeplinirea tuturor cerinţelor conducătorilor auto şi pietonilor participanţi la trafic, program ce cuprinde măsuri pentru:
reabilitarea arterelor principale şi a celor de acces în localităţi;
modernizarea intersecţiilor, podurilor, pasajelor şi traversărilor subterane/supraterane;
reparaţii capitale, realizarea de covoare asfaltice, asigurarea necesarului de mijloace de producţie pentru producerea mixturilor asfaltice, asigurarea cu mijloace de execuţie, efectuarea lucrărilor aferente infrastructurii edilitare;
creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei prin dotarea cu mijloace de semnalizare perfecţionate şi de dirijare automată a traficului;
realizarea arterelor pentru preluarea traficului greu din interiorul oraşelor;
sistematizarea reţelei de drumuri pe principiul inelar-radial;
executarea lucrărilor de construire, modernizare şi întreţinere a străzilor şi a drumurilor numai pe baza planurilor şi documentaţiilor de urbanism, studiilor de circulaţie şi de trafic, cu respectarea procedurilor tehnice de execuţie .
Autorităţile administraţiei publice locale împreună cu Poliţia Rutieră  reglementeaza circulaţia, parcarea, staţionarea şi oprirea pe străzi a autovehiculelor.
În funcţie de intensitatea traficului, drumurile publice sunt prevăzute cu staţii amenajate în afara fluxului circulaţiei pentru oprirea mijloacelor de transport în comun. Semnalizarea unitară şi amenajarea acestora se asigură de către consiliile locale în intravilan şi de către consiliile judeţene în extravilan, indiferent de categoria drumurilor.
La propunerea autorităţilor locale de sănătate publică privind reducerea poluării mediului înconjurător cu trafic intens, autorităţile administraţiei publice locale stabilesc măsurile ce se impun în vederea protejării sănătăţii populaţiei.
 
Amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea zonelor verzi

Amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea zonelor verzi, parcurilor, grădinilor publice şi a locurilor de joacă pentru copii sunt în responsabilitatea autorităţii administraţiei publice locale.
Sub denumirea de spaţii verzi se înţeleg: parcurile şi grădinile publice, zonele de agrement aferente localităţii, scuarurile dintre ansamblurile de clădiri, precum şi spaţiile aferente altor imobile aparţinând instituţiilor şi agenţilor economici.
Autorităţile administraţiei publice locale asigura serviciul de întreţinere a spaţiilor verzi, astfel încât acestea să îşi îndeplinească funcţiile pentru care au fost create:
funcţia ecologică, prin care se realizeaza climatul normal, combaterea poluării fonice şi a aerului, ameliorarea compoziţiei chimice a solului şi a aerului;
funcţia de utilitate publică, prin care se  asigura activităţi sportive, odihna, agrementul şi jocurile de copii;
funcţia complementară, prin care se  asigura funcţionarea normală a comerţului, alimentaţiei publice, educaţiei şi învăţământului.
Autorităţile administraţiei publice  stabilesc prin proiectele şi studiile urbanistice necesarul de spaţii verzi, precum şi destinaţia acestora.
În zonele de agrement autoritatea administraţiei publice locale  interzice amplasarea:
 întreprinderilor care prin activitatea lor produc zgomote, vibraţii sau impurifică apa, aerul, solul;
unităţilor agrozootehnice;
unităţilor de transporturi;
staţiilor de epurare a apelor uzate şi a depozitelor controlate de deşeuri solide.
                        Montarea mobilierului stradal
Activitatea de realizare a lucrărilor de montare a mobilierului stradal se  realizeaza conform procedurilor tehnice de
execuţie .
Organizarea pieţelor, târgurilor şi bâlciurilor
Exercitarea formelor specifice de comerţ pe domeniul public şi privat se va face cu respectarea normelor legale.

În scopul desfăşurării activităţilor de comerţ în zonele publice, autorităţile administraţiei publice locale a orasului Murfatlar  organizeaza pieţe şi  amenajeaza perimetre teritoriale delimitate, afectate acestui scop
Tipurile de pieţe care  pot fi organizate în zonele publice sunt:
pieţele agroalimentare, care sunt ansambluri sau numai locuri special amenajate şi organizate pentru aprovizionarea populaţiei cu produse agroalimentare şi care se amplasează de obicei în zonele din mediul urban, funcţionând după un program zilnic de două-trei ori pe săptămână sau săptămânal, cu asigurarea spaţiilor pentru producători în condiţii optime;
târgurile publice, care sunt destinate vânzării-cumpărării de produse agricole, agroalimentare, agroindustriale sau industriale;
oboarele destinate vânzării-cumpărării animalelor, care se organizează în mediul rural şi în mod excepţional la periferia localităţilor urbane;
 bâlciurile, care reprezintă combinaţii între una dintre formele de piaţă menţionate având ca scop prestarea de servicii comerciale şi desfăşurarea de activităţi distractive pentru populaţie.
Autoritatea administraţiei publice locale a orasului Murfatlar   realizeaza şi  organizeaza pieţele, respectând următoarele condiţii:
 încadrarea pieţelor din punct de vedere constructiv în planul urbanistic general;
realizarea unui acces facil al populaţiei spre şi în piaţă;
asigurarea legăturilor cu arterele principale de penetraţie din zonele de producţie;
asigurarea de spaţiu suficient pentru desfăşurarea întregii activităţi specifice pieţelor;
asigurarea locurilor de parcare pentru autovehicule, cu semnalizările corespunzătoare.
Pieţele vor fi dotate cu toate serviciile care facilitează desfăşurarea activităţii în condiţii optime, conform legilor în vigoare, dimensionate în funcţie de numărul locurilor de vânzare şi de tipul de piaţă..
Salubrizarea pieţelor se  face zilnic şi ori de câte ori este nevoie.
Boxele din hale, magazinele, unităţile prestatoare de servicii din incinta pieţei pot fi date în administrare privată, prin licitaţie publică, pe bază de contract conform legii.
Programul pieţei este stabilit şi  afişat vizibil în perimetrul administrativ al pieţei.
Orice utilizator al pieţei trebuie sa afişeze datele de identificare a mărfurilor, a preţurilor şi a tarifelor practicate, la loc vizibil şi pentru fiecare produs/serviciu comercializat.
Activităţile de comerţ şi de prestări de servicii în perimetrul pieţelor se vor desfăşura numai în spaţiile afectate fiecărui comerciant/prestator de servicii .
 Piata agroalimentara este situata in str. Nicolae Titulescu  nr. 23, oras Murfatlar, judetul Constanta.
    Piata agroalimentara poarta si denumirea de Piata Centrala.
    Piata Centrala este o piata de tip III.
    Piata Centrala este amenajata pe o suprafata de 852,5 mp .
- Modalitatile de organizare a activitatilor comerciale desfasurate in Piata Centrala sunt urmatoarele:
        - cele 20 tarabe metalice destinate  vanzarii produselor agroalimentare vegetale sunt numerotate de la 1 la 20.  Tarabele cu numere pare sunt destinate producatorilor agricoli  individuali care  achita taxa de piata zilnic la responsabilul pietei. Tarabele cu numere impare vor fi inchiriate pe baza de licitatie publica comerciantilor persoane fizice sau juridice care vor incheia contracte de inchiriere in conditiile legii.
        - spatiile pentru comercializarea produselor lactate si a carnii sunt puse la dispozitia producatorilor individuali si comerciantilor persoane fizice sau juridice cu plata taxei de piata zilnice pe baza  unei programari intocmite de responsabilul pietei.
- spatiile comerciale pentru vanzarea produselor  ambalate sau preambalate, a
produselor de panificatie, etc., sunt inchiriate pe baza de licitatie publica, unor comercianti persoane fizice sau juridice care  incheie contract de inchiriere  in conditiile legii si au obligatia sa exploateze permanent tarabele pe durata stabilita in contract.
Taxele de piata zilnice si cele privind chiria pentru spatiile comerciale se  stabilesc prin hotarare a  Consiliul Local oras Murfatlar si se constituie venituri proprii ale Serviciului public pentru administrarea pietelor, targurilor si oboarelor.
         -  Piata Centrala  functioneaza in baza autorizatiei de functionare eliberat de primarul orasului Murfatlar in conformitate cu avizele legale.
        - Gestionarea activitatilor care  se desfasoara in perimetrul pietei centrale se realizeaza de  Serviciul public  pentru administrarea pietelor, targurilor si  oboarelor, serviciu public fara personalitate juridica infiintat de Consiliul Local oras Murfatlar .
         - Atributiile principale ale serviciului public pentru administratia pietelor, targurilor si oboarelor sunt urmatoarele:
-    urmareste si supravegheaza comercializarea produselor agroalimentare in piata centrala;
-    incaseaza taxa zilnica de piata si plata chiriei pentru tarabele si spatiile comerciale inchiriate;
-    supravegheaza corectitudinea  cantaririlor efectuate si  legalitatea mijloacelor de masurare folosite;
-    ia masuri pentru  salubrizarea pietei zilnic si ori de cate ori este necesar;
-    urmareste ca activitatile de comert  sa fie realizate numai in spatiile afectate fiecarui comerciant sau producator,  interzicand  vanzarile pe suprafetele cailor de circulatie (strazi, trotuare) sau parcare.
-    intocmeste si tine la zi registrul special pentru inregistrarea comerciantilor sau producatorilor eliberand  tichete nominale de utilizare a unui loc de vanzare  in piata;
-    intocmeste si tine la zi registrul special  sub regimul confidentialitatii privind cantitatile de produse aduse spre comercializare;
-    verifica existenta si valabilitatea certificatelor de producator sau a actelor de provenienta a produselor aduse spre comercializare;
-    urmareste afisarea datelor  de identificare a marfurilor, a  preturilor si tarifelor practicate, la loc vizibil;
 -    stabileste programul de functionare a pietei pe care il va afisa la loc vizibil.
-    indeplineste si alte atributii stabilite de actele normative in vigoare sau de  hotarari ale Consiliul Local oras Murfatlar.
-Este interzisa vânzarea în piata a substantelor toxice, inflamabile sau explozive, de orice fel, a celor care dauneaza marfurilor aflate la vânzare, precum si a armelor de foc si a munitiei.
-Fiecare utilizator al pietei va pastra curatenia în perimetrul în care îsi desfasoara activitatea.

Administrarea şi exploatarea spaţiilor publicitare
Autoritea administraţiei publice locale a orasului Murfatlar  organizeaza în cadrul serviciului comunitar de utilitati publice compartimente specializate pentru organizarea şi exploatarea locurilor publice de afişaj şi reclame, în care va fi angrenat personal din cadrul compartimentului de administrare a domeniului public.
Amplasarea afişelor şi reclamelor publicitare se  realizeaza pe baza autorizaţiei eliberate de autorităţile administraţiei publice.
Pe domeniul public sau în locurile vizibile de pe domeniul public se pot realiza următoarele tipuri de publicitate:
publicitate neluminoasă: publicitate care se face prin afişe sau panouri publicitare, inscripţii pe material textil;
publicitate luminoasă: publicitate realizată prin corpuri luminoase, afişe sau panouri luminate printr-o sursă de lumină amplasată astfel încât să asigure iluminarea afişului, panoului ori corpului publicitar;
publicitate pe vehicule: publicitate realizată prin lipirea de afişe, montarea de panouri sau vopsirea vehiculelor în scopuri publicitare;
firme: inscripţii amplasate pe imobile, avertizând asupra activităţii care se desfăşoară în imobil;
panouri indicatoare: inscripţii amplasate pe imobile sau pe suporturi independente care avertizează apropierea de o zonă sau de un imobil unde se desfăşoară o activitate determinată;
publicitate temporară: publicitate realizată cu ocazia unor evenimente, manifestaţii culturale sau sportive;
publicitate de avertizare: panouri sau alte mijloace de atragere a atenţiei, prin care se semnalează lucrările publice efectuate.

Limba

Romanian Bulgarian English French German Italian Russian Spanish Turkish