ALIMENTARE CU APA

  Serviciile prestate prin sistemele de alimentare cu apă  au drept scop asigurarea alimentării cu apă,pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localităţii Siminoc şi trebuie să îndeplinească la nivelul utilizatorilor, în punctele de delimitare/separare a instalaţiilor, parametrii tehnologici şi programele de furnizare stabilite în contractele de furnizare şi cerinţele indicatorilor de performanţă aprobate de administraţia publica locala.
   Apa potabilă distribuită prin sistemele de alimentare cu apă este destinată satisfacerii cu prioritate a nevoilor gospodăreşti ale populaţiei, ale instituţiilor publice, ale operatorilor economici şi, după caz, pentru combaterea şi stingerea incendiilor, în lipsa apei industriale.

        Prin sistemele de alimentare cu apă  se realizează:

  • serviciul de alimentare cu apă potabilă, care are drept scop asigurarea apei potabile pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localităţii. Apa potabilă este destinată, în ordinea priorităţilor, pentru stingerea incendiilor, consumul spitalelor şi şcolilor, consumul menajer, serviciilor publice, precum şi pentru consumul necesar în activităţi productive şi comerciale;
  • serviciul de alimentare cu apă industrială, care are drept scop asigurarea apei industriale pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localităţii. Apa industrială va fi utilizată în funcţie de necesităţile tehnologice specifice zonei;

          Apa livrată şi apa descărcată trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
       a) apa potabilă livrată utilizatorilor va avea proprietăţile fizico-chimice, biologice şi organoleptice conform normativelor în vigoare;
       b) apa industrială livrată utilizatorilor va respecta valoarea indicatorilor de calitate .
        
Pe traseul reţelelor aparţinând sistemului de alimentare cu apă  este interzisă amplasarea de construcţii provizorii sau definitive.
        Pentru construcţiile ce urmează a fi executate în zona de protecţie şi de siguranţă a conductelor reţelelor de alimentare cu apă , autorizaţia de construire va fi emisă numai după obţinerea avizului operatorului.
        Serviciul de alimentare cu apă se află sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea autorităţii administraţiei publice locale, se prestează prin exploatarea unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice, are drept scop asigurarea alimentării cu apă pentru toţi utilizatorii şi cuprinde activităţile de captare, tratare, transport, înmagazinare şi distribuţie.


        Serviciul de alimentare cu apă se realizează pentru satisfacerea următoarelor necesităţi:

  • consum menajer pentru satisfacerea nevoilor gospodăreşti zilnice ale populaţiei;
  • consumul industrial care utilizează apă ca materie primă, înglobându-se în produsul finit ca apă de răcire sau agent termic, ca mijloc de spălare şi sortare etc.;
  • consum pentru nevoi zootehnice;
  • consum pentru nevoi publice, asigurându-se stropitul spaţiilor verzi, funcţionarea fântânilor publice şi ornamentale etc.;
  • consum pentru combaterea incendiilor .          

Autorităţile administraţiei publice locale  asigura condiţiile necesare accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunităţii la serviciul de alimentare cu apă.
         Dreptul de acces nediscriminatoriu şi de utilizare a serviciului este garantat tuturor utilizatorilor .
         Delimitarea dintre reţeaua publică de alimentare cu apă şi reţeaua interioară de distribuţie aparţinând utilizatorului este căminul de branşament.

Limba

Romanian Bulgarian English French German Italian Russian Spanish Turkish