COMPARTIMETNUL SALUBRIZARE

     Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului comunitar de utilitate publica a orasului Murfatlar denumit în continuare operator de salubrizare, înfiinţat şi organizat la nivelul orasului Murfatlar pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale operatorilor economici de pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale.
    Condiţiile tehnice şi indicatorii de performanţă  au caracter minimal. Consiliul local Murfatlar poate aproba şi alţi indicatori de performanţă sau condiţii tehnice pentru operatorul de salubrizare, pe baza unor studii de specialitate, după dezbaterea publică a acestora.

 

    Activităţi de salubrizare sunt:
    a) precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor, inclusiv deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special;
    b) sortarea deşeurilor;
    c) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor;
    d) depozitarea controlată a deşeurilor;
    e) înfiinţarea depozitelor de deşeuri şi administrarea acestora;
    f) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
    g) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ;
    h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj;
    i) colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi operatori economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.);
    j) colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei;
    k) colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări;
    l) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea.
    

    Modul de organizare şi funcţionare a operatorului de salubrizare trebuie să se realizeze pe baza următoarelor principii:
    a) protecţia sănătăţii populaţiei;
    b) responsabilitatea faţă de cetăţeni;
    c) conservarea şi protecţia mediului înconjurător;
    d) asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului;
    e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat;
    f) securitatea serviciului;
    g) dezvoltarea durabilă.  
    
     Toţi utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul localităţii au garantat dreptul de a beneficia de acest serviciu.
     Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informaţiile publice privind operatorul de salubrizare, la indicatorii de performanţă ai operatorului, la structura tarifară şi la clauzele contractuale.
     Operatorul de salubrizare este obligat ca prin modul de prestare a serviciului să asigure protecţia sănătăţii publice, utilizând numai mijloace şi utilaje corespunzătoare cerinţelor autorităţilor competente din domeniul sănătăţii publice şi al protecţiei mediului.
     Operatorul de salubrizare este obligat să asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de administraţia publica locala.

Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice

     Activitatea de măturat a căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.
     În vederea reducerii riscului de îmbolnăvire a populaţiei ca urmare a acţiunii patogene a microorganismelor existente în praful stradal, consiliul local, va stabili intervalul orar de efectuare a operaţiunilor de stropire, măturare şi spălare a căilor publice. Intervalul orar şi ordinea de prioritate vor fi alese astfel încât să se evite intervalele orare în care se produc aglomeraţii umane în zonele în care se efectuează aceste activităţi    

     Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în pieţe şi în hale de desfacere a produselor agroalimentare, în locuri de parcare sau pe suprafeţe anexe ale spaţiilor de circulaţie, de odihnă ori de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic.
     Întreţinerea curăţeniei străzilor în timpul zilei se efectuează pe toată durata zilei şi cuprinde operaţiunile de măturat stradal, al spaţiilor verzi stradale, al spaţiilor de agrement şi odihnă, al parcărilor, precum şi colectarea şi îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coşurile de gunoi şi scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.
     Operaţiunea de măturat se efectuează pe toată perioada anului, cu excepţia perioadei în care se efectuează curăţatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheţ.    

Administraţia publica locala Murfatlar ia măsurile de organizare a intervenţiilor pe timp de iarnă, care constau în:
    a) stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenţie pe străzile din cadrul localităţii şi dotarea necesară deszăpezirii pe timp de iarnă;
    b) organizarea unităţilor operative de acţiune;
    c) întocmirea planului operativ;
    d) elaborarea programului pregătirilor pentru iarnă.          

     Administraţia publica locale are obligaţia de a organiza colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase, neasimilabile celor menajere, provenite de la populaţie, instituţii publice şi operatori economici.
     Colectarea se  realizeaza selectiv, pe categorii de deşeuri, prin stabilirea zilelor şi intervalului orar de aşa natură încât deţinătorii de deşeuri voluminoase, incluzându-se în acestea şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice, să poată preda aceste deşeuri, iar operatorul serviciului de salubrizare să se poată organiza astfel încât să poată asigura fluxul tehnologic de colectare, transport, sortare, depozitare deşeuri sau materiale refolosibile sau valorificabile.
     În vederea reducerii cantităţii de DEEE eliminate ca deşeuri nesortate şi pentru atingerea unui nivel ridicat de colectare selectivă, posesorii de DEEE trebuie să le predea la punctele de colectare constituite special în acest scop.
     Colectarea şi transportul DEEE colectate selectiv se efectuează astfel încât să optimizeze refolosirea şi reciclarea componentelor sau aparatelor întregi care pot fi refolosite sau reciclate.   
   
    Deşeurile rezultate din construcţii, care nu sunt poluate, cum ar fi pământul şi rocile excavate în cadrul lucrărilor de săpătură, pot fi utilizate, cu acordul autorităţilor de mediu, la alte lucrări de construcţie, în agricultură sau silvicultură, amenajări hidrotehnice, construcţia drumurilor, în cazul în care acestea sunt realizate pe raza a administraţiei publice locale.  
    Este interzisă abandonarea şi depozitarea deşeurilor din construcţii şi demolări pe domeniul public sau privat al administraţiei publice locale.

    Dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea – se  realizeaza cu societate specializata si autorizata pentru aceste operatiuni.

     Cetăţenii cu gospodării individuale, operatorii economici, instituţiile publice şi asociaţiile de proprietari/locatari au obligaţia de a asigura combaterea şi stingerea focarelor de rozătoare purtătoare de maladii transmisibile şi/sau generatoare de disconfort din gospodăria proprie sau din spaţiile pe care le deţin cu orice titlu.

     Activitatea de dezinsecţie se efectuează în:
    a) clădiri ale instituţiilor publice;
    b) părţi comune ale clădirilor tip condominii, case;
    c) căminele aferente reţelelor de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică;
    d) parcuri, spaţii verzi, cimitire, maluri de lac;
    e) pieţe, târguri, oboare, bâlciuri;
    f) zone demolate şi neconstruite;
    g) subsoluri uscate, umede sau inundate.


       Activitatea de dezinfecţie se efectuează în:
    a) depozitele de deşeuri;
    b) staţiile de transfer al deşeurilor;
    c) staţiile de sortare a deşeurilor;
    d) încăperile din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan, destinate colectării deşeurilor;
    e) spaţiile special amenajate pentru colectarea deşeurilor menajere;
    f) mijloacele de transport în comun;
    g) unităţile de învăţământ şi sanitare aflate în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale;
    h) locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor.


       Deratizarea se efectuează în toate locurile în care:
    a) este prevăzută operaţiunea de dezinfecţie;
    b) este prevăzută operaţiunea de dezinsecţie, cu excepţia mijloacelor de transport în comun;
    c) există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor.    
    Tratamentele în spaţiile verzi de pe raza localităţii se  efectueaza în conformitate cu hotărârea consiliului local .

    Toate produsele folosite pentru efectuarea operaţiunilor de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie vor fi avizate obligatoriu de Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.   

     Persoanele fizice sau juridice deţinătoare de spaţii construite indiferent de destinaţie, curţi şi/sau terenuri virane sau amenajate, unităţile de administrare a domeniului public, ocoalele silvice, instituţiile publice, precum şi unităţile care au în exploatare reţele tehnico-edilitare sunt obligate să efectueze deratizarea, dezinsecţia şi dezinfecţia spaţiilor deţinute .
     Deratizarea, dezinsecţia şi dezinfecţia spaţiilor deţinute se realizează numai de un operator licenţiat de A.N.R.S.C. şi numai dacă i-a fost atribuită activitatea în gestiune directă sau delegată în condiţiile legii.
     Persoanele fizice sau juridice beneficiare ale operaţiilor de deratizare, dezinsecţie şi/sau dezinfecţie au obligaţia să permită accesul operatorului în locurile unde urmează să se realizeze operaţia şi să menţină salubre spaţiile pe care le au în proprietate, luând măsuri de evacuare a tuturor reziduurilor solide, de spălare a încăperilor în care se efectuează colectarea deşeurilor, de eliminare a apei stagnate, de curăţare a subsolurilor, de punere în ordine a depozitelor de materiale şi de remediere a defecţiunilor tehnice la instalaţiile sanitare care provoacă inundarea sau stagnarea apei în subsoluri şi/sau pe terenurile deţinute.

Limba

Romanian Bulgarian English French German Italian Russian Spanish Turkish