Conditii pentru angajarea in functia de Asistent Personal

RESURSE UMANE
Luni Marti Miercuri Joi Vineri
  0830 - 1530 0830 - 1530 0830 - 1530 0830 - 1530 0830 - 1530

Conform următoarelor acte normative:

1. Legea nr.448/2006 (republicată) - privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

2. Hot. nr.268/2007 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

3. Hot. Nr.427/2001 (actualizată) - pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap:

- vârsta minimă de 18 ani impliniti;

- nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni care ar face imposibila exercitarea funcţiei de asistent personal;

- are capacitate deplina de exerciţiu;

- are o stare de sănătate corespunzătoare, atestata de medic de familia/ examen medical de specialitate efectuat la un cabinet medical de medicina muncii;

- a absolvit cel puţin cursurile Învăţământului general obligatoriu, cu excepţia rudelor si afinilor pana la gradul al IV - lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum si a soţului sau soţiei, dupa caz; in situaţii excepţionale, la propunerea asistentului social din cadrul aparatului propriu al consiliului local in a cărui raza teritoriala isi are domiciliul sau reşedinţa persoana care urmează sa îndeplinească funcţia de asistent personal, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap poate aproba derogarea de la îndeplinirea condiţiilor de studii si in cazul altor personae decât cele menţionate mai sus;

Nu pot deţine calitatea de asistent personal persoanele care beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi sau în cazul copilului cu handicap, până la 7 ani.

 Acte necesare:

-         Cerere tip a persoanei cu handicap grav sau a reprezentanţilor legali ai acesteia;
-         Accord din partea persoanei care urmează a fi angajata ca asistent personal;
-         BI/CI ale persoanei care solicita angajarea drept asistent personal (original si copie);
-         BI/CI ale persoanei cu handicap grav si drept de asistent personal (copie si original); Certificat de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap (copie si original); Acordul tip eliberat de Direcţia de Asistenta Sociala Judeţeană;
-         Copie diploma studii (de specialitate - daca e cazul);
-         Adeverinţa medicala pentru persoana care va fi angajata ca asistent personal ca este apta de angajare;
-         Acte doveditoare ale veniturilor realizate de persoana care va fi angajata ca asistent personal; Cazier judiciar;

Limba

Romanian Bulgarian English French German Italian Russian Spanish Turkish