ANUNT ! privind organizara unui concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă: inspector, clasa I

 

PRIMARIA ORASULUI MURFATLAR
JUDETUL CONSTANTA
STR. Calea Dobrogei nr. 1
Serviciul financiar contabil, resurse umane

ANUNT
    În temeiul prevederilor art.57, alin 4 din Legea nr. 188/1999 (r2), cu modificările şi completările la zi, coroborat cu prevederile art.39, alin.2 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completarile la zi :
PRIMĂRIA ORAŞULUI MURFATLAR

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  funcţiei  publice de execuţie vacantă : inspector, clasa I, gradul profesional principal la serviciul Buget, finanţe, contabilitate, compartiment ADPP, urărirea încasării veniturilor, executări silite, achiziţii publice;

Data desfăşurării concursului:
-proba scrisă în data de 22/08/2017, ora 10.00 la sediul UAT
-proba interviu în data de 24/08/2017 ora 13.00 la sediul UAT
Dosarele se depun la sediul Primăriei oraşului Murfatlar – compartimentul resurse umane, în perioada : 21/07/2017 – 09/08/2017 ;  

Conditii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplineasca :
-  condiţiile generale prevăzute la art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţonarilor publici cu modificările şi completările la zi
-  Studii  universitare  absolvite cu diplomă de licenţă în ştiinţe economice în domeniul  - contabilitate;
-  5 ani vechime în specialitatea studiilor :

Documentele necesare pentru înscrierea la concurs:
-formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3
-copia actului de identitate, certificatul de naştere, certificatul de căsătorie daca e cazul
-copiile diplomelor de studii
-cazierul judiciar
-adeverintă medicală care să ateste ca are o stare de sănătate corespunzătoare ;
-declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care sa ateste ca nu a desfaşurat activitaţi de poliţie politică;
-curiculum vitae
Copiile de pe actele necesare înscrierii se vor prezenta şi în original.


BIBLIOGRAFIE
-Legea nr. 215/2001 – legea administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile la zi;
-Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, cu modificarile si completarile la zi;
-Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile la zi;
-Legea nr. 227/2015 – Codul Fiscal, Titlul IX - Impozite şi taxe locale
-Legea nr. 207/2015 – privind Codul de procedură fiscală, Titlul VII – Colectarea creanţelor fiscale


Limba

Romanian Bulgarian English French German Italian Russian Spanish Turkish