AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE - Nr. 7791 din 28.12.2016

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE
Nr. 7791 din 28.12.2016

          In urma analizării Studiului de Oportunitate “PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU MODIFICARE P.U.Z proiect nr. 24/2008 PENTRU DEZMEMBRARE LOT 47 ÎN LOT 47-1 ȘI 47-2 ȘI SCHIMBAREA FUNCȚIUNII ZONEI DE „DEPOZITE” ÎN „DEPOZITE ȘI HALĂ PENTRU PRODUCȚIE ȘI ASAMBLARE COMPONENTE CASĂ” PENTRU LOTUL 47-2” depus cu numarul de inregistrare 7791 din 29.11.2016 de catre beneficiar  S.C 3EHOUSE CORP S.R.L reprezentată prin administrator Kubassek Benjamin, proiectant B.I.A 046 – arh. Abdișa Abdișa,                     
Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare privind “Amenajarea teritoriulu și urbanismul- Structura specializata condusa de Arhitectul sef al orasului Murfatlar;

           Emite urmatorul,

AVIZ

             In vederea elaborării unei documentatii de tip Plan Urbanistic Zonal (PUZ) intocmita in conformitate cu legislatia in vigoare, in urmatoarele conditii:

 1. Teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin Planul Urbanistic Zonal;

           - Prin PUZ se va reglementa/studia zona ce a făcut obiectul P.U.Z - ului proiect nr. 24/2008 aprobat cu HCL nr. 14/29.01.2009 și PUZ proiect nr. 14/2014 aprobat cu HCl nr. 83/21.08.2014, terenul în suprafață de 5,00ha se află în intravilanul satului Siminoc, oraș Murfatlar, județ Constanța, Trup C2 cu următoarele vecinătăți:
              -LA NORD, se învecinează cu Drumul Comunal DC27 (strada Murfatlar) ,
             - LA SUD, se învecinează cu proprietate privată imobil IE 103850 și IE 103853,
             - LA EST, se învecinează cu strada Apusului,
             - LA VEST, se invecinează cu proprietate privată - extravilan - Parcela A115/13.

  2. Categoriile funcționale ale dezvoltării și eventualele servituți;

       a) - existentă – conform Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si Regulamentului Local de Urbanism (RLU) proiect nr. 24/2008 aprobat cu Hotărârea Consiliului Local oraș Murfatlar nr. 14 din 29.01.2009 și Modificat cu PUZ proiect nr. 14/2014 prin schimbarea destinației lotului 46 din stație de carburanți în stație de carburanți LOT 46A și Centru terapeutic ecvestru LOT 46B aprobat cu HCl nr. 83/21.08.2014 terenul în suprafață de 5,00ha este lotizat cu următoarele destinații pentru locuințe individuale, stație de carburanți, centru terapeutic ecvestru, depozite, spațiu comercial, pensiune. Categoria de folosință actuală – curți construcții.
          - propusa - Prin Planul Urbanistic Zonal (PUZ)  se propune dezmembrarea LOT-ului 47 în lot 47-1 și 47-2 și schimbarea funcțiunii zonei de „depozite”  în „depozite și hală pentru producție și asamblare componente casă” pentru lotul 47-2, celelalte funcțiuni:  locuințe individuale, stație de carburanți, centru terapeutic ecvestru, depozite, spațiu comercial, pensiune se vor păstra.

       b) servituti/ interdictii  - interdicții de construire pe LOT 47-2 până la elaborare și aprobare PUZ.

3.Indicatorii urbanistici obligatorii - limitele minime şi maxime;

­ Utilizare funcțională și regimul de înălțime:
ZONA DEPOZITE ȘI HALĂ PENTRU PRODUCȚIE ȘI ASAMBLARE COMPONENTE CASĂ
LOTul 47-2 rezultat în urma dezmembrării LOTului 47 existent, proprietate dobândită prin Contract de Dare în Plată pentru S.C 3EHOUSE CORP S.R.L prin Act Notarial 1332/18.07.2013 emis de BNP Vizireanu Raluca Meline, se propune pentru funcțiunea de depozite și hală pentru producție și asamblare componente casă.
Suprafață LOT 47-2 =  3031,00mp.
Suprafața construită și desfășurată propusă: 700,00mp.
Regimul de înălțime propus - parter.

­Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor
Regimul de aliniere pentru construcțiile noi propuse  față de drumurile publice adiacente, va fi stabilit prin PUZ în funcție de  reglementările legale în vigoare și prevederile tehnologice. Se recomandă ca retragerile sa fie cel puțin cele necesare desfașurării circulației auto și pietonale în condiții de siguranță fără să afecteze obiectivele învecinate mai ales în zona curbelor, după caz.
Retragerile și distanțele obligatorii pentru construcțiile noi propuse față de limitele parcelei/ proprietății vor fi stabilite prin PUZ cu respectarea Codului civil și a celorlalte reglementări legale în vigoare, după caz.
Retragerile și distanțele obligatorii pentru construcțiile noi propuse  față de limitele parcelei/ proprietății  studiata prin P.U.Z.  nu vor fi mai mici de 2,00 m fata de limitele spre vecini cand pereții construcțiilor propuse a se realiza au goluri la vedere si de minim 0,60 m daca apele se scurg de pe acoperiș spre vecini pentru o lațime a streașinii clădirii de maxim 0,50 m.
Aspectul general/ finisajele exterioare pentru construcțiile propuse/ proiectate vor fi recomandate, după caz, prin PUZ.
Acoperișul/ învelitoarea  pentru zona/zonele unde  se propun clădiri vor fi recomandate prin PUZ funcție de destinațiile propuse pentru clădirile respective, după caz.
Procentul de ocupare a terenurilor (P.O.T.) se va fi stabili prin PUZ.
Coeficientul de utilizare al terenului (C.U.T.) va fi stabilit prin PUZ funcție de POT maxim și de regimul maxim de inaltime propus.

4.Dotările de interes public necesare, asigurarea accesurilor, parcajelor, utilităţilor;

­Accesele auto și pietonale.
În incinta/zona studiată/proiectată accesul auto și pietonal se va face din Drumul comunal DC27 prin strada Arțarului.

­Parcajele:
Se vor realiza de regulă numai în incinta/pe terenul LOTului propus pentru depozite și hală pentru producție și asamblare componente casă. Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform prevederilor Normativului P 132-93, în funcţie de categoria localităţii în care sunt amplasate construcţiile.

­     Utilitățile:
- Echiparea cu utilități : existentă și propusă în zona studiată este:
- Apa – conform aviz furnizor de utilități  în zona.
În cazul imposibilității asigurării utilităților la parametrii necesari sau în cazul lipsei rețelelor publice de apa și/sau de canalizare în zona respectivă sau în lipsa unui aviz favorabil, beneficiarul împreuna cu proiectantul va analiza soluții alternative de asigurare a utilităților. (exemplu; prin puțuri forate sau fose septice vidanjabile), după caz, dar cu avizul instituțiilor și organismelor abilitate legal.
- Energie electrică - conform aviz furnizor de utilități  în zona.  
                    
  5. Capacităţile de transport admise.
Capacitatea de transport a drumurilor/străzilor sau aleilor existente va fi analizată prin PUZ funcție de  încărcările (tonajul) estimate pentru auto de categorie medie sau grea, după caz, care să poată suporta autotrenuri pentru aprovizionarea sau desfacerea de produse / echipamente.
           

               In vederea aprobarii, documentatia de “PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU MODIFICARE P.U.Z proiect nr. 24/2008 PENTRU DEZMEMBRARE LOT 47 ÎN LOT 47-1 ȘI 47-2 ȘI SCHIMBAREA FUNCȚIUNII ZONEI DE „DEPOZITE” ÎN „DEPOZITE ȘI HALĂ PENTRU PRODUCȚIE ȘI ASAMBLARE COMPONENTE CASĂ” PENTRU LOTUL 47-2” se va supune avizarii tuturor autoritatilor, institutiilor si organismelor ineresate  prevazute in GHIDUL privind METODOLOGIA DE ELABORARE si CONTINUTUL CADRU al PLANULUI URBANISTIC ZAONAL INDICATIV: GM- 010- 2000  aprobat cu Odinul M.L.P.A.T. Nr. 176/N/16- 08- 2000, inclusiv cu consultarea populatiei.

Beneficiarul lucrarii: S.C 3EHOUSE CORP S.R.L reprezentată prin Kubassek Benjamin
Certificat de urbanism nr. 65 din 30.08.2016

p. ARHITECT SEF al orasului,
Ing. Nina Sandu

1.

Memoriu Studiu oportunitate (PDF)

2. Plan incadrare in zona Studiu Oportunitate (PDF)
3. Plansa situatia existenta Studiu Oportunitate (JPG)
4. Plansa situatia propusa Studiu Oportunitate (JPG)

Limba

Romanian Bulgarian English French German Italian Russian Spanish Turkish