ANUNT SELECTIE PARTENERI

06 august 2013

În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr.218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă,

Unitatea Administrativ Teritoriala Oras Murfatlar, cu sediul în Murfatlar, judet Constanta,   anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unor Acorduri de Parteneriat în vederea depunerii unei Cereri de finanţare pe Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Domeniul Major de Intervenţie (DMI): 6.2, strategic.

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea Cererilor de finanţare pentru viitoarele proiecte POSDRU sunt specificate în Ghidurile AMPOSDRU: Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale şi Condiţii Specifice Cerere de propuneri de Proiecte de tip strategic nr. 165.  

Activitățile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt activitățile eligibile menționate în Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice, cât şi activitățile transversale, adică managementul proiectului, achizițiile publice şi măsurile specifice pentru informare şi publicitate pentru proiect. Ghidul aferent acestui DMI se poate  descărca de pe site-ul www.fseromania.ro .

Profilul partenerilor
Sunt aşteptate propuneri din partea organizaţiilor care respectă următoarele condiţii:

Condiţii generale de eligibilitate:
•    Să aibă număr de înregistrare juridică (Asociații, Fundații, Federații etc.);
•    Să fie acreditați pentru desfășurarea activităților relevante pentru acest Domeniu Major de Intervenție;
•    Să aibă experiență în domeniu (informații cu privire la istoricul proiectelor anterioare);
•    Specificații cu privire la rolul partenerului în proiect;
•    Furnizarea unor informații financiare: număr mediu de angajați, cifra de afaceri/venituri din activități fără scop patrimonial);
•    Detalierea istoricului finanțărilor anterioare.

Categoriile de beneficiari (solicitanţi şi parteneri) eligibili:
1. Cooperative sociale, asociaţii de întrajutorare, ONG-uri cu activitate relevantă pentru specificul acestui DMI;
2. Furnizori de servicii de ocupare acreditaţi, publici şi privaţi;
3. Instituţii şi organizaţii membre ale Pactelor Regionale şi Parteneriatelor Locale pentru Ocupare şi Incluziune Socială;
4. MMFPSPV şi structuri/agenţii subordonate/coordonate de acesta;
5. Ministerul Culturii şi Cultelor şi instituţii/agenţii/organizaţii subordonate/coordonate de acesta;
6. Ministerul de Interne, prin structurile sale de specialitate, inclusiv din subordinecoordonare;
7. Agenţii/instituţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul ocupării şi incluziunii sociale;
8. Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;
9. Unităţi de cult şi asociaţii religioase;
10. Autorităţi ale administraţiei publice locale (unităţi administrativ-teritoriale);
11. Organizaţii sindicale şi patronate;
12. Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi instituţii subordonate;
13. Ministerul Justiţiei – prin structurile interne responsabile pentru gestionarea serviciilor de probaţiune;
14. Furnizori de FPC autorizaţi, publici şi privaţi2;
15. Furnizori de servicii sociale publici/privaţi;
16. Întreprinderi, indiferent de natura capitalului şi forma de organizare şi asociaţii ale
acestora;
17. Universităţi acreditate, publice şi private.

Activitati eligibile DMI:
1.    Dezvoltarea şi furnizarea ofertelor individualizate de formare profesională care vizează nevoile specifice ale grupurilor vulnerabile, inclusiv dezvoltarea competenţelor de bază şi certificarea acestora;
2. Activităţi de motivare pentru grupurile vulnerabile pentru a se integra/reintegra pe piaţa muncii, inclusiv asistenţă în căutarea unui loc de muncă;
3. Activităţi care vizează reconversia profesională a lucrătorilor cu calificări redundante, în special pentru persoanele cu risc de excluziune socială;
4. Consiliere şi asistenţă pentru dezvoltarea de noi locuri de muncă protejate în întreprinderi;
5. Activităţi pentru dezvoltarea serviciilor de îngrijire/asistenţă pentru persoanele
dependente pentru a susţine participarea pe piaţa muncii a persoanelor cu risc deexcluziune socială;
6. Organizarea de grupuri de sprijin şi grupuri de sprijin reciproc pentru furnizarea serviciilor de informare şi consiliere profesională;
7. Studii şi expertiză care vizează evaluarea impactului şi eficacităţii măsurilor şi intervenţiilor suport oferite persoanelor supuse riscului de excluziune socială;
8. Furnizarea programelor de formare profesională, inclusiv calificarea şi recalificarea, pentru creşterea şi dezvoltarea aptitudinilor şi calificărilor grupurilor vulnerabile;
9. Formare profesională, grupuri de lucru educative, pentru persoanele supuse riscului de excluziune socială;
10. Dezvoltarea şi implementarea activităţilor pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii de către tineri, inclusiv pentru combaterea disfuncţiilor sociale, cum ar fi consumul de droguri şi alcool, comiterea de infracţiuni etc.;
11. Campanii pentru promovarea voluntariatului în activităţile dedicate integrării pe piaţa muncii a persoanelor supuse riscului de excluziune socială;
12. Dezvoltarea şi promovarea formelor alternative de ocupare adaptate la nevoile persoanelor vulnerabile – muncă la distanţă, muncă prin internet, ocupare cu normă redusă;
13. Dezvoltarea şi promovarea diferitelor forme de cooperare între angajatori, patronate, organizaţii sindicale, ONG-uri (asociaţii şi fundaţii) şi alţi actori relevanţi
pe piaţa muncii în vederea identificării şi promovării oportunităţilor de ocupare pentru grupurile vulnerabile;
14. Activităţi în scopul schimbării atitudinii sociale privind grupurile vulnerabile, în special în ceea ce priveşte mediul de lucru, inclusiv campanii de informare şi promovare îndreptate către angajatori şi angajaţii acestora, comunităţile locale şi factorii de decizie;
15. Campanii pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, prevenirea riscurilor de îmbolnăvire şi promovarea necesităţii controalelor medicale regulate;
16. Cercetări şi studii privind nevoile specifice ale diferitelor grupuri vulnerabile în domenii precum: noi forme şi condiţii de reabilitare profesională şi metode de lucru cu persoanele vulnerabile etc.;
17. Activităţi pentru dezvoltarea potenţialului profesional al persoanelor vulnerabile şi
pentru identificarea şi dezvoltarea oportunităţilor de ocupare, inclusiv formare
profesională, grupuri de lucru, asistenţă, consiliere etc.;
18. Formare profesională şi grupuri de lucru pentru organizaţii relevante precum furnizorii de servicii de ocupare, furnizorii de servicii de medicină a muncii, instituţiile administraţiei locale, angajatori care încadrează persoane vulnerabile etc., pentru a le îmbunătăţi acestora competenţele şi modalitatea de abordare în activitatea desfăşurată cu sau pentru persoanele vulnerabile şi familiile acestora;
19. Înfiinţarea, dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Incluziune Socială pentru persoanele supuse riscului de marginalizare şi excluziune socială, în special în zonele rurale şi în comunităţile izolate şi marginalizate;
20. Dezvoltarea şi furnizarea serviciilor care facilitează accesul persoanelor vulnerabile
la formare profesională;
21. Dezvoltarea şi implementarea activităţilor specifice şi personalizate dedicate integrării sociale şi pe piaţa muncii a imigranţilor;
22. Proiectele care se adresează persoanelor vulnerabile vor include măsuri de acompaniere, precum sprijin pentru membrii de familie aflaţi în îngrijire, servicii de asistenţă şi alte activităţi asociate care permit persoanelor vulnerabile să participle pe piaţa muncii;
Activităţi inovatoare, interregionale şi transnaţionale în vederea îmbunătăţirii accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii;
24. Acreditarea/autorizarea programelor de formare/educaţie destinate persoanelor din categoriile de grupuri ţintă.
25. Activităţi pentru combaterea disfuncţiilor sociale – consum de alcool, consum de droguri, conduite infracţionale etc;


Entitatile interesate să participe la selecție vor depune Fişa Partenerului completată şi Scrisoarea de intenție,conform modelelor ataşate, cu menţiunea: “Pentru selecţia de parteneri POSDRU pe 6.2- strategic”  la sediul Unitatii Administrativ Teritoriale Oras Murfatlar, Serviciul Registratură, Strada Calea Dobrogei nr.1, Murfatlar, Jud. Constanta,  sau la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  până la data de 13.08.2013.
Propunerile de parteneriat împreună cu o copie scanată după statutul organizației și informațile referitoare la finanțările anterioare sunt așteptate pe adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pînă la data de 13.08.2013, ora 12:00.
Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate şi aprobate în ordinea primirii lor. Partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în fişa partenerului.

DOCUMENTE

Scrisoare de intentie partener

Fisa Partenerului

Limba

Romanian Bulgarian English French German Italian Russian Spanish Turkish